Previous Page  197 / 496 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 197 / 496 Next Page
Page Background

tışmalıdır. Günümüzde ise uluslararası tahkimde gizliliğin tartışmaya

açılması, hatta tamamen önemsenmemesi ve böyle bir yükümlülüğün

bulunmadığının kabul edilmesi yönünde bir eğilim bulunmaktadır.

Özellikle de kamu kurumlarının taraf olduğu uyuşmazlıklarda, tahkim

kapsamında sunulan ve normal şartlar altında söz konusu kurumun ka-

muya açıklamış olması ve kamusal bilgi niteliğini kazanması gereken

bilgiler

2

, tahkimin zımnen gizliliği kapsamında korunmaz. Tahkimde

görülen bu eğilim yersiz değildir. Zira tahkimde gizlilik söz konusu ol-

duğunda, tarafların gizlilikteki menfaati ile kamunun şeffaflıktaki

menfaati arasında bir çatışma ortaya çıkar.

Tarafların, tahkim önünde görülen bir uyuşmazlığın bulunmasının,

tahkim sürecinde sunulan herhangi bir bilginin veya tahkimin sonuçla-

rının gizliliğinde önemli menfaati bulunabilir. Tahkimde gizlilik, taraf-

ların ticari sırlarının korunmasına ve itibarlarının zarar görmesine en-

gel olmaya hizmet eder. Bu bağlamda kolaylıkla tahkimin, tarafların

iradesine tabi olduğu ileri sürülebilir. Uyuşmazlığın da esasen tarafla-

rı ilgilendirdiği, dolayısıyla tarafların menfaatinin münhasıran dikkate

alınması gereken menfaati oluşturduğu savunulabilir.

Buna karşın her ne kadar bir uyuşmazlık, temelde öncelikle taraf-

larını ilgilendirse de, içtihada, tahkim kararlarına erişim, tahkimin ge-

lişimi ve tahkime katılan hakem, vekil ve tarafların yetişmesi ve eğiti-

mi için çok büyük önem taşır. Keza, şeffaflık ile tutarsızlıkların önüne

geçilebilir ve tahkimin öngörülebilir olması sağlanabilir

3

. Hakem ka-

rarları ile içtihadın oluşması halinde bundan hem taraflar hem de tah-

kime katılan uzmanlar (hakemler, taraf vekilleri de dâhil olmak üzere)

faydalanır. Nitekim hâlihazırda uygulanan tahkim kurallarından bazı-

ları, hakem kararlarının açıklanması sürecini düzenler. İçtihadın ve

tahkimin gelişiminden öte bir takım başkaca kamusal menfaatler de

söz konusu olabilir. Özellikle de bir kamu kurumunun tahkim yargıla-

masında görülen bir uyuşmazlığa taraf olması halinde şeffaflık önem

kazanır. Yukarıda bahsi geçen örnekte, bilginin kamuya açıklanmasın-

TAHKİM

181

menin gizlilik yükümlülüğünün sınırının çizilmesi gerektiği hükmüne vardığı

Ali Shipping

Corporation v “Shipyard Trogir”

kararı ve tarafların gizlilik yükümlülüklerinin kabul edildiği

John Froster Emmott v Michael Wilson & Partners Limited

kararı.

2

Redfern and Hunter on International Arbitration, para. 2.152 ila para. 2.157.

3

Bkz.

Stefano Azzali,

Confidentiality vs. Transparency In Commercial Arbitration: A False

Contradiction To Overcome,

http://blogs.law.nyu.edu/transnational/2012/12/confidentiality-vs-

transparency-in-commercial-arbitration-a-false/ (erişim tarihi 27 Nisan 2015).