Previous Page  198 / 496 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 198 / 496 Next Page
Page Background

daki kamu menfaati, tarafların gizlilikten beklentileri ve menfaatinden

öncelikli kabul edilmiştir.

Tahkim Kuralları

Birçok tahkim kuralı, gizlilik ve mahremiyeti düzenleyen hüküm-

ler içerir. Ancak, özellikle de öğretide ve uygulamada tartışılan gizlilik

ve şeffaflık arasındaki menfaat çatışması dikkate alındığında, gizliliğin

kapsamı önem kazanır.

ICC Kuralları

ICC Tahkim Kuralları

4

(1 Ocak 2012 itibariyle yürürlükte olduğu

haliyle “ICC Kuralları”) m. 22/3’te şu hükmü içerir: “

Herhangi bir ta-

rafın isteği üzerine, hakem kurulu, tahkim yargılamasının gizliliği ile

ilgili veya tahkim yargılaması ile bağlantılı diğer her türlü konuda ta-

limat verebilir ve ticari sırların ve gizli bilgilerin korunması için ön-

lemler alabilir.

” Ayrıca, ICC Kurallar m. 26/3, hakem divanının duruş-

mayı yönetmeye yetkili olduğunu düzenler ve bu hükme göre yargıla-

ma ile ilgilisi olmayan kişiler duruşmalara kabul edilmez.

Tahkim divanı tüzüğünü içeren ICC Kuralları Ek 1 m. 6, hakem di-

vanının gizli olduğunu düzenler, tahkim divanı iç tüzüğünü içeren Ek

II m. 1 ise kapsamlı gizlilik düzenlemeleri getirerek divanın çalışmala-

rının gizli olduğunu ve divanın oturumlarına yalnızca divan üyelerinin

katılabileceğini ifade eder.

ICC Kuralları, gizliliği geniş kapsamlı olarak düzenler. Bu kural-

lara göre hakem divanı, gizliliğe ilişkin talimat (usule ilişkin kural)

oluşturabilir. Ancak böyle bir talimatın bulunmaması halinde ICC Ku-

ralları taraflara gizlilik yükümlülüğü getirmez. Duruşma ve hakem di-

vanının oturumları gizlidir.

LCIA Kuralları

LCIA Tahkim Kuralları

5

(1 Ekim 2014 tarihi itibariyle yürürlükte

olduğu haliyle “LCIA Kuralları”) m. 30/1’de açıkça “

taraflar, bir tara-

182

HUKUK POSTASI 2015

4

Türkçe metin için bkz.

http://icc.tobb.org.tr/docs/ICC_Tahkim_Kurallari_Kitapcik.pdf

(erişim

tarihi 27 Nisan 2015).

5

Metnin tamamı için bkz.

http://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-

rules-2014.aspx (erişim tarihi 27 Nisan 2015).