Previous Page  199 / 496 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 199 / 496 Next Page
Page Background

fın kanuni görevi icabıyla, kanuni bir hakkını korumak veya muhafaza

veya takip etmek için, bir devlet mahkemesinin veya diğer bir kanuni

otoritenin önünde bir hakem kararını tenfiz etmek veya karara karşı iti-

razda bulunmak amacıyla gerekli olduğu hallerde ve gerekli olduğu öl-

çüde ifşa hariç olmak üzere, genel bir kural olarak, tahkimdeki, tahkim

amacıyla oluşturulan tüm belgeler ve yargılamanın diğer tarafınca yar-

gılama kapsamında sunulan ve kamuya açık olmayan diğer tüm belge-

ler ile birlikte tüm tahkim kararlarını gizli tutacaklarını taahhüt etmek-

tedirler.

” ifadesine yer verir. ICC Kuralları’na benzer bir şekilde, LCIA

Kuralları m. 30/2 de divanın görüşmelerinin gizliliğine dikkat çeker.

Uyuşmazlığın tarafları için açıkça gizlilik yükümlülüğünü öngören

LCIA Kuralları, gizliliğin çerçevesini geniş bir biçimde çizmektedir.

İsviçre Kuralları

İsviçre Uluslararası Tahkim Kuralları (Haziran 2010, “İsviçre Ku-

ralları”), m. 44 de, taraflarca yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sü-

rece, hakem kararları, hükümleri ve dosyaya sunulup da kamuya açık

olmayan belgeler için gizlilik yükümlülüğü öngörür. Aynı hüküm, di-

vanın toplantılarının gizliliğine de yer verir.

UNCITRAL Kuralları

UNCITRAL Tahkim Kuralları

6

(2010’da yapılan değişiklikler ile

birlikte “UNCITRAL Kuralları”) açıkça bir gizlilik yükümlülüğü ön-

görmez, ancak m. 25.4, hakem divanına, tanıkları, diğer tanıkların din-

lenmesi esnasında salondan çıkarma yetkisi verir ve tanıkların dinlen-

mesi prosedürünü belirler. Duruşmalar divanın belirlediği şekilde ger-

çekleştirilecektir. Bu sebeple, UNCITRAL Kuralları’nın duruşmaların

mahrem olduğu bir sistem öngördüğü kabul edilir

7

.

ICDR Kuralları

ICDR Tahkim Kuralları

8

(1 Haziran 2010 tarihinde yapılan deği-

şiklikler ile birlikte “ICDR Kuralları”) da gizlilik yükümlülükleri ön-

TAHKİM

183

6

Metnin tamamı için bkz.

https://www.swissarbitration.org/sa/download/SRIA_english_

2012.pdf (erişim tarihi 27 Nisan 2015).

7

Redfern and Hunter on International Arbitration, para. 2.148.

8

Metnin tamamı için bkz.

http://www.internationalarbitrationlaw.com/icdr-arbitration-rules/

(erişim tarihi 27 Nisan 2015).