Previous Page  200 / 496 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 200 / 496 Next Page
Page Background

görür. ICDR Kuralları m. 34 divanın ve idarecinin gizlilik yükümlülü-

ğünü ve m. 27 hakem kararının ancak tarafların buna icazet vermesi

veya kanunen zorunlu olması durumlarında kamuya açık hale gelece-

ğini düzenler. Bu sebeple, ICDR Kuralları, duruşmanın gizliliğini dü-

zenleyerek, hakemlere ve idarecilere gizlilik yükümlülüğü yükler.

Genel Olarak

Muhtelif diğer tahkim kuralları da gizliliği düzenleyen hükümler

barındırır. Ancak, tahkim kurallarında gizliliğin kapsamı çeşitli şekil-

lerde düzenlenir. Tahkim divanının görüşmelerinin ve duruşmaların

gizliliğini veya tarafların gizlilik yükümlülüğünü teminat altına alan

farklı hükümler bulunmaktadır. Tarafların gizlilik yükümlülüklerinin

açıkça düzenlendiği LCIA Kuralları, diğer kuralların arasında önemli

bir istisna olarak kabul edilir

9

. Çoğu tahkim kuralı duruşmaların mah-

remiyetine önem verir. Buna karşın, ICSID’in TahkimYargılama Usul

Kuralları gizliliğe ilişkin herhangi bir düzenleme içermez.

Herhangi bir kurumun uyuşmazlığa dâhil olmaması veya bu ku-

rumlara uyuşmazlıkların bildirilmemesi sebebiyle ad hoc tahkimlerin

kurumsal tahkimlerden daha gizli olduğu varsayılabilir

10

. Ancak yine

de bir tahkim kurumunun gizli bilgileri ifşa etmesi tasavvur edilemez.

Aksine, yukarıda bahsedilen kurallar ışığında kurumsal tahkimin daha

geniş kapsamlı bir gizlilik öngördüğü dahi söylenebilir.

Gizliliğin tahkimin doğasında olup olmadığına ilişkin doktrinel

tartışmalar bir yana, çoğu tahkim kuralları taraflara açık, net ve genel

geçer bir gizlilik yükümlülüğü getirmez. Bu sebeple, tarafların, yalnız-

ca mahremiyeti değil, yargılamanın tamamının gizliliğini sağlamak is-

temeleri durumunda, sözleşmesel gizlilik yükümlülüğü öngörmeleri

tavsiye edilir.

184

HUKUK POSTASI 2015

9

Arbitration World, Jurisdictional Comparisons, Ed. Karyl Nairn and Patrich Heneghan,

Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom (UK) LLP, 4. Basım,

Global Overview

,

Constantine

Partasides

ve

Greg Fullelove

, s. 9.

10

Michael McIlwrath

,

John Savage

, International Arbitration and Mediation, A Practical Guide,

Wolters Kluwer Law & Business, para. 1-144.