Previous Page  203 / 496 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 203 / 496 Next Page
Page Background

bir takım endişeler ve bu finansmana ilişkin bir takım düzenlemelere

değinilecektir.

Üçüncü Kişi Finansmanının Artıları ve Eksileri

Genel Olarak

Üçüncü kişi finansmanı, taraflara, finansman konusunda sıkıntı ve

endişe duymaksızın, esaslı taleplerini dava veya tahkime götürme im-

kânı sağlar. Nitekim finansal olarak bir uyuşmazlık sürecini yürütme

imkânı bulunmayan tarafların adalete erişimini kolaylaştırması, taraf-

ların nakit akışlarını muhafaza etmelerini sağlaması bakımından üçün-

cü kişi finansmanı avantajlı ve faydalı olarak değerlendirilebilir.

Bununla beraber, tahkimde üçüncü kişi finansmanı ile gün geçtik-

çe daha çok karşılaşılması, bir takım tartışma ve endişelerin doğması-

na neden olmuştur. Bu konuda temel olarak hakemlerin bağımsızlık ve

tarafsızlığı ile masrafların teminatı

4

bakımından tartışmalar bulunmak-

tadır; aşağıda bu konularda kısaca açıklama yapılmıştır.

Ayrıca, tek başına üçüncü kişi finansörün varlığı veya bir uyuş-

mazlığın finanse edilmesi talebinin reddedilmesi dahi, bir davanın ve-

ya tahkimin isabetli olup olmadığı konusunda önyargıya neden olabi-

lir. Zira finansörler, finanse etmeleri talep edilen uyuşmazlık hakkında

derinlemesine araştırma ve analiz yaparlar ve bu analiz sonucu karar

verirler. Bu nedenle finanse edip etmeme yönündeki karar, bir davanın

üçüncü kişilerce (örneğin hakemlerce) nasıl değerlendirileceğine etki

edebilir. Öte yandan, bir tarafın uyuşmazlık sürecini başlatmadan önce

potansiyel bir finansörden dava değerlendirmesi talep etmesi de söz

konusu olabilir. Bu durumda, finansörün potansiyel davayı finanse et-

meyi reddetmesi halinde, söz konusu taraf davayı açmayarak gereksiz

masraflarndan kurtulabilir; bu da pratik ve faydalı bir çözüm olarak de-

ğerlendirilebilir

5

.

TAHKİM

187

4

Ek açıklamalar için bkz.

Carlos González-Bueno

and

Laura Lozano

, Third Party Funding

Again Under the Spotlight

http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2014/10/08/third-party-

funding-again-under-the-spotlight/ (erişim tarihi 18 Eylül 2015).

5

Üçüncü kişi finansörlerin, finansman talepleri reddedilen taraflara etkileri üzerinde ayrıntılı

inceleme için bkz.

Victoria A. Shannon

, The Impact of Third-Party Funders on the Parties

They Decline to Finance,

http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2015/07/06/the-impact-of-

third-party-funders-on-the-parties-they-decline-to-finance/ (erişim tarihi 22 Eylül 2015).