Previous Page  206 / 496 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 206 / 496 Next Page
Page Background

Dolayısıyla gerek hakemin gerekse tarafların ifşa yükümlülüğü

üçüncü kişi finansör ile bir hakem arasındaki ilişkiyi de kapsar.

Rehber her ne kadar ifşa yükümlülüklerine ek açıklamalar getire-

rek finansman kaynaklı doğabilecek çıkar çatışmalarının çözümüne

ışık tutsa da, Rehberin bağlayıcı bir düzenleme olmadığı dikkate alın-

malıdır.

Öte yandan Birleşik Krallıkta, Uyuşmazlık Finansörleri Birliği

(Association of Litigation Funders – ALF) İngiltere ve Galler bölgesin-

deki uyuşmazlıkların finansmanı bakımından üyelerinin uyması bekle-

nen mesleki kuralları düzenler

8

. Uyuşmazlık Finansörlerinin Mesleki

Kuralları

9

finansörlere, bir avukatın mesleki görevlerine aykırı davra-

nışta bulunmasına neden olacak veya olabilecek davranışlardan kaçın-

ma yükümlülüğü getirir. Bununla beraber bu kurallar da bağlayıcı ol-

madıkları nedeniyle eleştiri konusu olmuştur. Ayrıca kapsamı da belir-

li bir bölgedeki davalar ile sınırlıdır.

Tahkim kuralları genel olarak tarafların üçüncü kişilerce finanse

edilmesine ilişkin bir düzenleme getirmez. Dolayısıyla finansörlerin if-

şa edilmesi ve mesleki kurallar hakkında bir boşluk bulunduğu söyle-

nebilir.

Yeni bir kurum olan üçüncü kişi finansmanı, finansörlerin, finans-

man yönteminin ve finansman sözleşmelerinin çok çeşitli olduğu hete-

rojen bir yapıdadır. Yakın gelecekte uluslararası tahkimde üçüncü kişi

finansmanına ilişkin rehber veya kurallar ile düzenlemeye gidilmesi

beklenebilir.

Sonuç

Uluslararası tahkimde üçüncü taraf finansmanı, yeni, dikkat çeki-

ci ve gerek taraflar gerekse hakemlere hitabeden bir kurumdur. Ancak

bu imkân aynı zamanda bir takım kaygıların doğmasına da neden ol-

muştur. Bir yandan finansal açıdan güç konumda bulunan tarafların

adalete erişimini kolaylaştırırken, hakemlerin bağımsızlık ve tarafsızlı-

190

HUKUK POSTASI 2015

8

Bkz.

http://associationoflitigationfunders.com/wp-content/uploads/2014/03/ALF-info-for-

solicitors.pdf (erişim tarihi 18 Eylül 2015).

9

Ocak 2014, erişim için bkz.

http://associationoflitigationfunders.com/wp-content/uploads/

2014/02/Code-of-conduct-Jan-2014-Final-PDFv2-2.pdf (erişim tarihi 18 Eylül 2015).