Previous Page  208 / 496 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 208 / 496 Next Page
Page Background

Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca İptal Davası

*

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Giriş

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca (“MTK”) ha-

kem kararlarına karşı düzenlenen tek kanun yolu iptal davasıdır. Uyuş-

mazlıkların mahkemeler yerine tahkim eliyle çözümlenmesinin en

önemli özelliklerinden biri tahkimde, temyiz kanun yolunun çoğu hu-

kuk sistemlerinde düzenlememesidir. MTK da 15. maddesi ile bu doğ-

rultuda sadece hakem kararlarına karşı iptal davası açılmasına olanak ta-

nır. Bunun bir sonucu olarak hakem kararlarının esasının mahkemeler-

de incelenmesi engellenir. Yargıtay’ın da bu yönde kararları mevcuttur

1

.

İptal Davası Açma Nedenleri

MTK m. 15(A)’da listelenen iptal nedenleri, sınırlayıcıdır. Madde

kapsamına girmeyen bir nedenle iptal davası açılamaz. Örneğin, ha-

kem kararının esas yönünden yanlış olduğu gerekçesiyle iptal davası-

nın açılmaması gerekir

2

. İptal nedenleri genel anlamda mahkemenin

re’sen dikkate alacağı ve taraflarca öne sürülen nedenler olarak iki baş-

lıkta incelenebilir.

Re’sen İncelenen Nedenler

Mahkemelerin re’sen dikkate alacağı nedenler; tahkime elverişlilik

ve kamu düzenine aykırılıktır.

Tahkime Elverişlilik

MTK m. 15(A)(2)(a) uyarınca mahkemeler uyuşmazlığın Türk hu-

kukuna göre tahkime elverişli olup olmadığını iptal nedeni olarak in-

192

HUKUK POSTASI 2015

*

Aralık 2015 tarihli Makale

1

Yargıtay 11. HD., 24.02.2006 t., 3953/1858.

2

Yargıtay 15. HD., 15.11.2007 t. 2007/7216.