Süleyman Sevinç

suleymansevinc@erdem-erdem.av.tr
Süleyman Sevinç

Süleyman Sevinç Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda Ortak ve Davalı İşler Lideri olarak görev yapmaktadır. 20 senedir, yerli ve yabancı müvekkillerin hukuki uyuşmazlıklarında, gündelik hukuki sorunların çözümünde ve davalara ilişkin danışmalık hizmeti vermekte ve müvekkillerini her türlü hukuki süreçte temsil etmektedir.

Süleyman Sevinç, milli ve milletlerarası tahkim davalarında, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi süreçlerinde yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti vermekte olup; sözleşmeler, yabancı yatırım, müşterek avarya, kabotaj işlemleri, sigorta ve reasürans hukuku ile rücu ilişkileri, yabancı kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinme işlemleri, dairesel ve kentsel dönüşüm projelerine ilişkin inşaat sözleşmeleri, ipotek işlemleri, birleşme ve devralma, iş hukuku, şirketler hukuku alanlarından doğan davalarda deneyime sahiptir.

Süleyman Sevinç’in yoğun olarak çalıştığı diğer alanlar ise deniz ticaret hukuku, şirketler hukuku, özelleştirme hukuku, borçlar hukuku, milletlerarası özel hukuk, fikri mülkiyet hukuku ve uluslararası inşaat hukukudur.

Yer Aldığı Projelerden Örnekler

 • Liman ve kamulaştırma işlemleri için çevresel etki değerleme raporları, imar planları ve diğer idari uyuşmazlıklardan doğan çeşitli ticari ve idari davalarda enerji sektöründe faaliyet gösteren bir grup şirketi ve iştiraklerinin temsil edilmesi
 • Hissedarlık statüsü ve temsil ilişkisinden doğan çeşitli ticari davalarda Türkiye’de yerleşik bir grup şirketin Lüksemburg’da bulunan iştirakinin temsil edilmesi
 • 70.000.000 ABD Doları değerindeki bir uyuşmazlıkta, MTO kararının tenfizi sürecinde bir grup şirketin Lüksemburg merkezli iştirakinin temsil edilmesi
 • 40.000.000 ABD Doları değerindeki bir ICSID kararı uyarınca bir Türk Bankasında sahip olduğu hisselerin hukuka aykırı haczi sebebiyle açılan icra takibi ve davalarda bir varlık fonunun temsil edilmesi
 • Çevrimiçi dijital platform hizmetlerinde önde gelen bir şirketin, Türk mahkemeleri nezdinde toplam 25.000.000 ABD Doları tutarında açılan davalarında temsil edilmesi
 • İki petrol şirketi arasında yapılan hisse devir sözleşmesinden doğan uyuşmazlığa ilişkin olarak, İsviçre Ticaret Odaları Tahkim Kurumu (Swiss Chambers’ Arbitration Institution) nezdinde açılan davada davalı tarafın temsil edilmesi (Uyuşmazlık miktarı çok yüksek ve gizlidir)
 • Jeotermal enerji endüstrisinde faaliyet gösteren bir şirketin, MTO nezdinde 60.000.000 ABD Doları değerindeki tahkim davasında temsil edilmesi
 • MTO nezdinde açılan 1.500.000 ABD Doları değerindeki tahkim davasında savunma sanayinde faaliyet gösteren bir şirketin temsil edilmesi
 • Önde gelen bir Türk elektronik üreticisinin 2,5 milyar ABD Doları tutarındaki zararının tazmini için sekiz uluslararası şirkete karşı açtığı davada temsil edilmesi
 • 800.000 Euro değerindeki seri MTO tahkimlerinde müvekkillerin temsil edilmesi
 • Türkiye’de bulunan bir havalimanında kiralanan mülkün işletilmesinden doğan uyuşmazlıklarla ilgili olarak toplam 8.000.000 Euro değerindeki MTO ve İstanbul Ticaret Odası nezdinde yürütülen iki tahkim davasında bir havaalanı işletme şirketinin temsil edilmesi
 • Bir inşaat şirketinin 25.000.000 ABD Doları tutarındaki alacaklarının tahsili için açılan dava ve icra takiplerinde temsil edilmesi
 • Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri olan Müvekkilin 26.000.000 ABD Doları değerindeki tazminat taleplerinin ileri sürüldüğü davalarda temsil edilmesi
 • Gübre sektöründe lider konumdaki bir şirketin toplam 4 milyon ABD Doları değerindeki idari ve ticari davalarda temsil edilmesi
 • Endüstriyel üretim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin MTO Kuralları uyarınca tahkim yoluyla çözülecek 4 milyon ABD Doları değerindeki potansiyel bir uyuşmazlık sebebiyle yürütülen müzakerelerde temsil edilmesi
 • Önde gelen bir ödeme sistemleri şirketinin bireysel muafiyet başvurusunun Rekabet Kurulu tarafından reddine ilişkin kararın iptali talebiyle açılan idari davada temsil edilmesi
 • Sektörde önde gelen bir özel bankanın rekabet hukuku ve borçlar hukukundan doğan uyuşmazlıklarda temsil edilmesi ve ayrıca günlük işler ve çeşitli konularda ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık konusunda bankaya danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Yaklaşık 1.500.000 Euro değerindeki bir davada önde gelen bir Türk liman işletmecisi firmanın temsil edilmesi
 • Türkiye’nin üçüncü en büyük cam üreticisi olan firmanın deniz hukukundan doğan davalar, iş davaları ve MTO nezdindeki ticari tahkim süreçlerinde temsil edilmesi (Miktar gizlidir)
 • Önde gelen bir Türk enerji tedarikçi firmanın tarafı olduğu bir elektrik satım sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle açılan 330.000 ABD Doları değerindeki tazminat davasında temsil edilmesi
 • Rus bir inşaat firmasının yürüttüğü projeler ile ilgili birçok dava ve iflas sürecinde temsil edilmesi (Miktar gizlidir)
 • Tanınmış bir spor kulübünün FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde temsil edilmesi
 • Dubai merkezli bir uluslararası gayrimenkul geliştirme ve inşaat şirketinin, toplam 11.300.000 TL değerindeki çeşitli dava ve icra takiplerinde temsil edilmesi (Yaklaşık 1.470.000 Euro)
 • Toplam 12.500.000 Euro değerindeki alacağın tahsili sürecinde bir Belçika sigorta şirketinin temsil edilmesi
 • İsviçreli kimyasal üreticisi bir firmanın 4.000.000 ABD Doları değerindeki ticari davalarda temsil edilmesi
 • Dünya çapında ticari faaliyet yürüten bir İsviçreli şirketin, bir Türk şirketten olan çeşitli alacaklarının tahsili süreçlerinde temsil edilmesi
 • İnşaat temelli çeşitli davalarda Türk-Yunan ortak girişimi bir firmanın temsil edilmesi
 • Otomobil parçaları üreten bir şirkete iş hukukuna ilişkin hususlarda danışmanlık hizmeti verilmesi, uyum toplantıları yapılması ve insan kaynakları uygulamaları ile ilgili yöneticilere eğitim verilmesi
 • Genel ticari ilişkiler, iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ve çeşitli günlük ticari uyuşmazlıklar hususlarında, gıda sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda zeytinyağı, sabun ve benzeri ürünler üreten bir grup firması ve iştiraklerinin temsil edilmesi
 • Banka teminat mektubunun geçerliliğine ilişkin açılan yaklaşık 2.700.000 Euro değerindeki bir davada Romanyalı bir inşaat şirketinin temsil edilmesi
 • Türkiye’nin önde gelen bir kâğıt üretim şirketinin yaklaşık 1.000.000 Euro değerindeki bir tazminat davasında davalı vekili olarak temsil edilmesi
 • Sözleşme görüşmelerinde kusurlu davranıştan doğan zararların tazmini talepli 8.000.000 ABD Doları değerindeki davada Türkiye’nin önde gelen bir inşaat firmasının temsil edilmesi
 • Türkiye’nin önde gelen bir havacılık ve yer hizmetleri firmasının, pay sahiplerinin uyuşmazlıkları nedeniyle açılan 26.000.000 ABD Doları talepli bir davada, davalı vekili olarak temsil edilmesi
 • Acentelik sözleşmesinin haksız feshinden doğan 450.000 Euro değerindeki bir kâr kaybı ve müşteri tazminatı talebiyle açılan tazminat davasında İtalyan bir firmanın temsil edilmesi
 • Hong Kong merkezli bir lojistik şirketinin 800.000 İngiliz Sterlini tutarındaki İngiliz mahkeme kararının tenfizi sürecinde temsil edilmesi
 • Bir kâğıt üretim şirketinin 290.000 ABD Doları değerindeki şirket hisselerinin mülkiyetine ilişkin bir davada temsil edilmesi
 • Tanınmış bir kahve ürünleri satıcısının distribütörlerinden birinin tazminat talepettiği bir uyuşmazlığa ilişkin müzakerelerde ve zorunlu arabuluculuk sürecinde temsil edilmesi
 • Ürdün'de faaliyet gösteren bir banka sahibinin 2,5 milyon ABD Doları değerindeki alacağının tahsili için açılan davalarda temsil edilmesi
 • Bir Norveç vatandaşının Türkiye/Alanya'da bulunan yüksek değerli bir taşınmazın satış sözleşmesinin gereği gibi yerinde getirilmemesinden doğan uyuşmazlığın müzakere sürecinde temsil edilmesi
 • Hırvatistan merkezli bir çelik tel üretim şirketinin 700.000 ABD Doları değerindeki bir satış sözleşmesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan bir uyuşmazlığın müzakere sürecinde temsil edilmesi
 • Önde gelen bir İtalyan makine şirketinin 450.000 Euro değerindeki alacağının tahsili sürecinde temsil edilmesi
 • Önde gelen bir İtalyan makine şirketinin 500.000 Euro değerindeki alacağının tahsili sürecinde temsil edilmesi
 • Önde gelen bir İngiliz hukuk firmasının müvekkillerinin ferdi kaza ve bedensel yaralanma ile tüketici hukukundan kaynaklanan tazminat talepli davalarında yerel danışman olarak temsil edilmesi
 • Bir Kanadalı kaplama şirketine Türk müşterisi tarafından açılan 1.000.000 ABD Doları değerindeki tazminat talepli davalarda hukuki danışmanlık verilmesi
 • İsviçre merkezli bir petrokimya şirketinin Amerikan Tahkim Derneği (AAA) tarafından verilen yaklaşık 1.500.000 ABD Doları değerindeki hakem kararının tenfiz davasında temsil edilmesi
 • Distribütörlük sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle kâr kaybı ve müşteri tazminatı talebi ile açılan 6.000.000 ABD Doları değerindeki davada önde gelen bir tüketim malları firmasının temsil edilmesi
 • MTO tahkimi neticesinde alınan bir hakem kararının tenfizi için açılan 800.000 ABD Doları talepli davada Avusturalyalı bir sermaye yatırım şirketinin temsil edilmesi
 • Rekabet Kurulu tarafından verilen yaklaşık 1 milyon TL değerindeki idari para cezasının iptali davasında bir bölgesel ihracat birliğinin temsil edilmesi
 • Bir ABD derneğinin yaklaşık 20.000.000 TL değerindeki kamulaştırılan taşınmazın iadesi için açılan davada temsil edilmesi
 • Sözleşme ihlalinden doğan kaybın ve zararın tazmini için açılan 12.500.000 ABD Doları değerindeki davada ABD’nin önde gelen gelişmiş mikro kontrol firmasının temsil edilmesi
 • Ayıplı ifadan doğan zararın tazmini için açılan 400.000 TL değerindeki bir davada tanınmış bir Türk ambalaj firmasının temsil edilmesi
 • Bir Türk hissedarın hisse devrinden doğan 11.000.000 TL değerindeki bir davada temsil edilmesi
 • Bir Rus mahkemesinin 1.250.000 TL tutarın ödenmesine hükmettiği kararın tenfizi için açılan davada önde gelen bir inşaat firmasının temsil edilmesi
 • Türkiye’nin önde gelen bazı makine şirketlerinin hissedarı olan Alman bir firmanın 14.000.000 Euro değerindeki alacaklarının tahsili için açılan davalarda temsil edilmesi
 • Hong Kong merkezli bir lojistik firmasının davalarda, iflas süreçlerinde ve yaklaşık 4.000.000 Euro değerindeki alacaklarının tahsili konularında temsil edilmesi
 • Bir Rus bankasının ticari davalarında ve iflas talepli süreçlerde temsil edilmesi
 • MTO hakem kararının tenfizi için açılan davada bir Fransız firmanın temsil edilmesi
 • İş hukuku ve diğer ticari konularla ilgili açılan davalarda Türkiye’de maden ruhsatı sahibi olan İtalyan bir maden firmasının temsil edilmesi ve maden ruhsatı konularında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Bir Alman firmasının iş hukuku ve ticaret hukukundan doğan birçok davada temsil edilmesi ve istihdam konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Marka ihlali ve haksız rekabetten doğan 250,000 TL (yaklaşık 125,000 Euro) değerindeki bir tazminat davasında davalı vekili olarak tanınmış bir gıda firmasının temsil edilmesi

 

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Diller: Türkçe ve İngilizce

Referanslar

 • Süleyman Sevinç, Legal 500 tarafından uyuşmazlık çözümü alanında « Lider Avukatlar» kategorisinde derecelendirilmiştir.

Üyelikler

 • İstanbul Barosu,
 • Uluslararası Barolar Birliği (IBA)
 • TED Ankara Koleji Mezunları Derneği