7244 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Varlık Fonu’na İlişkin Düzenlemeler

7244 sayılı Yenı̇ Koronavı̇rüs (COVID-19) Salgınının Ekonomı̇k ve Sosyal Hayata Etkı̇lerı̇nı̇n Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Kanun (“Kanun”) 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.T.C

Kanun ile 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da (“6741 sayılı Kanun”) bazı değişiklikler yapıldı.

6741 sayılı Kanun’un 6. maddesinde geçen “haziran” ibaresinin “ağustos” olarak değiştirilmesiyle Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi (“Şirket”), Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların denetimi sonucunda hazırlanacak raporların her yıl ağustos ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanına sunulacağı düzenlendi.

Bunun yanı sıra, 6741 sayılı Kanun’un “Muafiyet ve İstisnalar” başlıklı 8. maddesinin 5. fıkrasına ekleme yapıldı. Buna göre, Türkiye Varlık Fonunun, Şirketin, alt fonların ve Şirketin kurduğu şirketlerin, diğer şirketler üzerinde üçüncü kişilerle birlikte veya tek başlarına kontrolünü sağlayacak işlemlerinde, işlemlerin tarafları, onların doğrudan ve dolaylı ortakları, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ile kontrol sağlanan şirketlere de, bu işlemlerle sınırlı olmak üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SerPK”) ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri, ayrılma hakkı, pay alım teklifi, pay alım teklifi zorunluluğu ve ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkına ilişkin 23 ila 27. maddeleri ile SerPK kapsamında yürürüğe konan ikincil mevzuat uygulanmaz.

Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu, Şirket ile alt fonlar ve Şirketin kurduğu diğer şirketlere, tek başlarına veya üçüncü kişilerle birlikte doğrudan ya da dolaylı olarak bunlar lehine üzerinde hakimiyet tesis edilen şirketlere ve bu hakimiyetin tesisine ilişkin işlemlerle sınırlı olmak üzere bu işlemlerin taraflarına, onların doğrudan ya da dolaylı ortaklarına, iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hakimiyetin hukuka aykırı kullanılmasına ilişkin 202. maddesi uygulanmaz.

Kanun’un tam metnine Bu kapsamda, madencilerin Nisan ayı sonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Covid-19 İçerikleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Türev İşlemlerin Toplamının Özkaynaklara Oranına İlişkin Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 13.04.2020 tarihli toplantısında COVID-19 salgınının küresel piyasada arttırdığı risklerin yönetilmesi amacıyla aldığı kararları duyurdu (“Duyuru”).

Sermaye Piyasası Hukuku 13.04.2020

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.