4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edildi

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“4054 sayılı Kanun”) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”), Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 16.06.2020 tarihinde kabul edildi. Kanun Teklifi 4054 sayılı Kanun’a önemli değişiklikler getirdi.

Bu kapsamda 4054 sayılı Kanun’da aşağıdaki değişiklikler yapıldı:

1) Birleşme ve devralmaların Kurum’a bildirilmesine ilişkin olarak hâkim durum testi yerine ‘etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması’ testi getirildi.

4054 sayılı Kanun’un 7. maddesinin birinci fıkrası birleşme ve devralma işlemleri sonucunda ortaya çıkabilecek olan etkiler etkin rekabetin önemli ölçüde azalması testine tabi tutulacak şekilde değiştirildi.

2) Rekabet Kurulu’nun nihai kararlarında yapısal tedbirler getirebileceği hususu açıkça düzenlendi.

4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek Rekabet Kurulu’nun davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde yapısal tedbirlere başvurabileceğine ilişkin düzenleme getirildi.

3) Rekabet Kurulu’nun yerinde incelemelerde teşebbüslerin defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan verilerini ve belgelerini inceleyebileceği ve bunların kopyalarını ve çıktılarını alabileceği açıklığa kavuşturuldu.

4054 sayılı Kanun’un 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikle Kurul’un yerinde inceleme yetkisinin kapsamı teşebbüslerin defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan verilerini ve belgelerini kapsayacak şekilde detaylandırıldı.

4) Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, Rekabet Kurulu’nca belirlenecek pazar payı ve ciro gibi eşikleri aşmayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararları soruşturma konusu yapılmayabileceği düzenlendi.

4054 sayılı Kanun’un 41. maddesine söz konusu düzenlemeye ilişkin fıkra eklendi.

5) Yürütülmekte olan bir ön araştırma ya da soruşturma sürecinde 4054 sayılı Kanun’un 4 veya 6. maddesi kapsamında ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine taahhüt sunulması imkânı tanındı.

Bu kapsamda 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin üçüncü fıkrası değiştirildi ve çeşitli fıkralar eklendi.

6) Rekabet Kurulu’na soruşturmaya başlanmasından sonra ilgililerin talebi üzerine veya re’sen uzlaşma usulünü başlatma imkânı tanındı.

4054 sayılı Kanun’un 43. maddesine uzlaşmaya ilişkin fıkralar eklenerek soruşturma raporunun tebliğine kadar uzlaşılabileceği düzenlendi. Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında %25’e kadar indirim uygulanabileceği belirtildi.

Değişikliklerin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlendi.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Kanun Teklifi’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.