7244 Sayılı Torba Kanun ile İş Hukuku Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile iş hukuku mevzuatında önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre;

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreçler maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17.04.2020) itibaren 3 ay süreyle uzatıldı.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na (“4447 Ssayılı Kanun”) eklenen Geçici Madde 24 ile,

  • 4857 Sayılı İş Kanunu’na (“4857 Sayılı Kanun”) eklenen Geçici Madde 10 uyarınca işverenler tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere ve
  • 15.03.2020 tarihinden sonra 51. madde kapsamında işten çıkarılmış olup işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla, üç aylık fesih yasağı boyunca ve bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmak üzere günlük 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği sağlanacağı öngörüldü. Değişiklik kapsamında ayrıca nakdi ücret desteğinden yararlananların genel sağlık sigortalısı sayılacaklarına dair düzenleme yapıldı.

Ayrıca, 4447 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 25 kapsamında, zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespiti beklenmeksizin işveren beyanı doğrultusunda ödeme yapılacağı kararlaştırıldı. Böylelikle, Covid-19 sebebiyle yapılan yoğun başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amaçlandı.

4857 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 10 kapsamında, 4857 sayılı Kanun kapsamına giren veya girmeyen bütün işçilerin iş sözleşmesinin feshi, 25/1,(II)’de yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında, maddenin yürürlük tarihinden itibaren (17.04.2020) üç ay süreyle yasaklandı.

Yapılan bu değişiklik çerçevesinde işverene ayrıca, yürürlük tarihinden itibaren (17.04.2020) üç aylık süreyi geçmemek üzere, işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma hakkı tanındı. Devamında, ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshetme hakkı vermeyeceği öngörüldü.

Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.