Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 15 Mart 2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. 

Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulmasında ve bunlara ilişkin risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar ile tesis edilmesi gereken bilgi sistemleri kontrollerini düzenlemektir.  

Söz konusu Yönetmelik ile bilgi sistemleri yönetişiminde yetkilendirilen komiteler ile bu komitelerin görevleri ve sorumlulukları düzenlendi. Bilgi sistemlerinin güvenliğine ilişkin düzenlemeler getirildi.  

Bankaların elektronik ortamda müşterilerine ileteceği hassas veri veya sır niteliğinde veri içeren her türlü bilgilerin elektronik bankacılık hizmeti sunulan kanallar üzerinden gönderilmesi zorunlu kılındı. Bilgi varlıkları envanterinin hazırlanması yükümlülüğü getirildi. 

Bankaların, ilgili müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri yurtiçinde ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşamayacağı ve aktaramayacağı hüküm altına alındı.  

Son olarak, diğer hususların yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, getirilen düzenlemelere (kurulacak komiteler, birimler ve sorumlular) ilişkin olarak kapsama alınacak kuruluşlar için istisna getirmeye yetki verildi. 

Ayrıca, 15 Mart 2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile 14 Eylül 2007 tarihli ve 26643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yönetmelik’ın tam metni için buraya tıklayınız.  

Tebliğ’in tam metni için buraya tıklayınız.