Çek İbraz Süreleri Ertelendi

30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile önemli düzenlemeler yapıldı. Söz konusu düzenlemeler kapsamında Covid-19 salgınına karşı ülke genelindeki kısıtlamalar nedeniyle hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 25 Mart 2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici Madde 3 eklendi.

Geçici Madde 3 ile,

  1. İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri (bu tarihler dahil)arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 1 Haziran 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği;
  2. Vadesi 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı; bu alacaklar hakkında ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği ve başlamış takiplerin duracağı;
  3. 10 Aralık 2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı

öngörüldü.

Ayrıca, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan uygulama tebliği (“Tebliğ”) ile Geçici Madde 3’ün birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara açıklık getirildi. Buna göre, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde;

  • Çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığı bulunması halinde çek bedelinin ödenmesi gerektiği;
  • Çekin karşılığının bulunmaması halinde, 1 Haziran 2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacağı; 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren, çeklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılabileceği

düzenlendi.

Anılan Kanun’un tam metnine buradan,

Tebliğ’in tam metnine ise buradan ulaşabilirsiniz.