COVID-19 Kapsamında Finansman Sözleşmelerine Genel Bakış

COVID-19 salgınına ilişkin alınan önlemler ticari hayatı etkilediği gibi tarafların finansman sözleşmelerini gözden geçirmeleri gerekliliğini ortaya çıkardı.

Salgının mevcut sözleşmelere etkisinin eksiksiz olarak kavranabilmesi için her bir işlem özelinde ilgili sözleşmenin ayrıntılı incelenmesi gerekir. Finans sözleşmeleri bakımından değerlendirilmesi gereken noktaların başlıcaları aşağıdaki şekilde örneklendirilebilir:

 • Sözleşmede mücbir sebep düzenlemesi bulunuyor mu? Sözleşme uyarınca mücbir sebep olarak tanımlanan haller ve mücbir sebebe ilişkin şartlar (bildirim yapmak, belgelemek, zararı azaltıcı önlem almak, vb.) neler? Mücbir sebep halleri sınırlı biçimde mi sayılmış?
 • Sözleşmede piyasanın bozulmasına ilişkin hüküm var mı? Bu durumda söz konusu olacak hesaplama yöntemi ne şekilde belirlenmiş?
 • Sözleşme kapsamındaki beyan ve tekeffüller nelerdir? Tekrar edilen beyanlardan salgın nedeniyle gerçeği yansıtmama olasılığı bulunan bir beyan var mı?
 • Sözleşme kapsamındaki dönemsel edimler ve bilgi verme yükümlülüğünün kapsamı nelerdir? Borçlunun taahhütlerini yerine getirmesi hala mümkün olabilecek mi? Taahhütlere ilişkin getirilen sınırlamalar belirlenmiş mi?
 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi müşterilerinden alınması gereken ancak temin edilemeyen eksik olan bilgi ve belgelere ilişkin bir süre öngörülmüş mü? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kararı kapsamında erteleme yapılmış mı?
 • Sözleşme uyarınca belirlenen düzeltici önlemler veya gidermek için süreler nelerdir?
 • Sözleşme önemli olumsuz değişiklik (MAC) maddesi içeriyor mu?
 • Sözleşme tahtında kurulu teminatların paraya çevrilme riski var mı? Sözleşmede öngörülen finansal destek düzenlemeleri nelerdir?
 • Söz konusu finansal sözleşmeyle bağlantılı diğer sözleşmeler nelerdir? İlgili sözleşmeler bakımından çapraz temerrüt riski var mı?
 • Şirket tarafından alınan önlemler operasyonların devamlılığı ve sözleşmeden doğan borçların ifasının sağlanması anlamında elverişli mi?
 • Sözleşme ödemesiz dönem içeriyor mu? Sözleşmede kredi veya kredi geri ödemesinin ertelenmesine ilişkin düzenlemeler var mı?
 • Kredi veren tarafın temerrüde düşmesi halinde öngörülen yaptırımlar neler? Sözleşmede kredi verenin temerrüdü durumunda borçluya kredi veren tarafı değiştirme hakkı sunan bir madde var mı?
 • Taraflardan birinin borca batıklık riski var mı?
 • Sözleşme tahtında uygulanabilecek makul mekanizmalar neler? Muhtemel bir uyuşmazlık durumunda müzakerelerde hangi noktalar kritik öneme sahiptir? Sözleşmeye uygulanacak hukuk hangisidir?
 • Sözleşmeye konu proje, 2 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamına giren bir kamu ihale projesi mi?