COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

01.04.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Genelge uyarınca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanun’dan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından, durumun belgelendirilmesi suretiyle, sözleşmenin tarafı idareye yapılır.

İdareler bu başvuruları 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m. 10 ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde inceler ve karar almadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmesini alır.

İdarelerce yapılan değerlendirme neticesinde, ortaya çıkan durumun

  • yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan gelmemiş olması,
  • yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve
  • yüklenicinin engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi

şartlarının birlikte gerçekleştiği tespit edilirse, süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilir.

İlgili Genelge’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.