Mücbir Sebep Kapsamında Olan Mükelleflerin KDV İadesi Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar Açıklandı

08 Mayıs 2020 tarih ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) (“Tebliğ”) ile 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükellefler için Katma Değer Vergisi (KDV) iade taleplerine ilişkin usul ve esaslar açıklandı.

Anılan Tebliğ kapsamında öncelikli olarak mücbir sebep döneminde de mükellefler tarafından ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabileceği düzenleme altına alındı.

Mahsuben İade Talepleri

Katma Değer Vergisi Risk Analiz Sistemi (“KDVİRA”) tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

  • Hızlandırılmış İade Sistemi (“HİS”) sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde bu tutarın % 12,5’i,
  • İndirimli Teminat Uygulaması (“İTUS”) sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde bu tutarın % 25’i,
  • HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın % 120’si,

oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. 

Nakden İade Talepleri

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

  • HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın % 30’u,
  • İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın % 60’ı,
  • HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın % 120’si,

oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.