Ercüment Erdem Av. Naciye Yılmaz

6102 Sayılı Kanun Uyarınca Limited Şirketlerde Kuruluş

Nisan 2013

Limited şirketlerde kuruluş açısından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) önemli değişiklikler getirir. Bu yazı kapsamında, limited şirket (veya “şirket”) kuruluşu nezdinde gerek TTK ile getirilen yeniliklere gerekse kuruluş sürecine yer verilecektir.

Ortak Sayısı ve Ortakların Nitelikleri

TTK’nın 573. maddesi uyarınca, limited şirketler bir veya daha çok ortakla kurulabilir ve 574. madde uyarınca ortak sayısı elliyi aşamaz. Bu kapsamda, TTK tek kişilik limited şirket kurulmasını mümkün kılar.

Buna ek olarak, şirket ortakları gerçek veya tüzel kişi olabilir. Tek kişilik limited şirketler de dâhil olmak üzere, tüzel kişi ortak aynı zamanda şirket müdürü de olabilir. Bu halde, tüzel kişinin görevlerini yürütmek üzere kendisine gerçek kişi bir temsilci atanır. Önemle belirtmek gerekir ki, tüzel kişiye temsil ve ilzam yetkisi verilecekse, bu yetkinin ana sözleşmede açıkça tüzel kişiye verilmesi gerekir.

Asgari Sermaye

TTK’nın 580. maddesi uyarınca, limited şirketler asgari 10.000 TL sermaye ile kurulur. Ortakların koyacakları sermayenin ise en az 25 TL veya bunun katları olmasına dikkat edilmelidir.

Sermayenin ayni olarak da konulması mümkündür. Üzerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Bununla birlikte, hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak konulamaz.

Şirket sermayesinin tümünün veya bir kısmının nakden taahhüt edilmesi durumunda, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise tescili izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekir. Bir başka deyişle, asgari sermaye ile kurulacak bir limited şirkette nakdi sermaye taahhüt ediliyor ise, kuruluşta en az 2.500 TL açılacak banka hesabına yatırılır.

Ticaret Unvanı

TTK’nın 39. maddesi uyarınca, her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetler ve diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir.

Ayrıca unvanda limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Ana Sözleşme

TTK’nın 575. maddesi uyarınca şirket ana sözleşmesi yazılı olmalı ve kurucu imzaları noterde onaylanmalıdır. Bu çerçevede şirket ana sözleşmesinde aşağıdakiler bulunmalıdır: Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer,

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer,
 • Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu,
 • Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları,
 • Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları,
 • Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli

Yukarıdakilere ek olarak, aşağıdaki düzenlemeler ise, şirket ana sözleşmesinde öngörülmeleri kaydıyla bağlayıcılık kazanır:

 • Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrılan düzenlemeler,
 • Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları tanınması,
 • Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı,
 • Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı,
 • Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümler,
 • Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zamanında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme cezası hükümleri.
 • Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler,
 • Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler,
 • Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler,
 • Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri,
 • Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler,
 • Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı,
 • Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler,
 • Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler

Ayrıca şirket ana sözleşmesi düzenlenirken ultra vires ilkesinin TTK uyarınca kalktığı da göz önüne alınmalıdır. Dolayısıyla, şirket, kural olarak, amaç ve konu maddesinde yazan işlerle kısıtlanmış değildir.

Gerekli Belgeler

TTK’nın 586. maddesi uyarınca, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur. Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir:

 • Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği,
 • Ekleri ile birlikte kurucular beyanı,
 • Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini gösterir belge,
 • Buna ek olarak, dilekçede aşağıdaki kayıtlar yer almalıdır:
 • Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları,
 • Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar,
 • İster ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları,
 • Şirketin ne suretle temsil edileceği

Belirtmek gerekir ki, genel kapsam TTK tarafından çizilmiş olmakla birlikte, istenilen belgelerin içeriği ve formu ilgili ticaret sicili ile teyit edilmelidir[i].

Sonuç

Limited şirket kuruluşu, gerek tek ortaklı limited şirket kurulmasının mümkün hale getirilmesi gerekse şirkete konulması gerekli asgari sermaye miktarının düşürülmesi ile daha kolay ve işlevsel hale getirilmiştir. Unvanın belirlenmesi, ana sözleşme üzerinde mutabık kalınması, sermaye miktarının ve şirket yapısının belirlenmesi ile gerekli belgeler hazırlanabilir. Bu belgelerin ilgili ticaret siciline sunulması ile belgeler incelemeye tabii tutulur, değişiklik veya ek belge istenmediği takdirde ise şirket, tescil edilir.


[i] Bu kapsamda, İstanbul’da kurulacak şirketler açısından detaylı ve açıklamalı bir listeye İstanbul Ticaret Odası’nın internet sitesinden ulaşılabilir: http://www.ito.org.tr/wps/portal/tescil-ilan-kurulus?WCM_GLOBAL_CONTEXT=limited_sirketler