Aralık 2013’te Öne Çıkan Hukuki Gelişmeler

Aralık 2013

Milletlerarası Anlaşmalar

  • “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 05.12.2013 tarihli ve 28842 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.
  • “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 05.12.2013 tarihli ve 28842 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında 04.11.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 06.12.2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.
  • Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Arasında İmzalanan OECD-Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanmasına İlişkin “Mutabakat Muhtırasının Onaylanması” Hakkında 18.11.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı 08.12.2013 tarihli ve 28845 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararları

  • 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 05.11.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 05.12.2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.
  • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki 18.11.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı 05.12.2013 tarihli ve 28842 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

Mevzuat

 • Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri III, No 52.2) 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları yayımı tarihinde, diğer hükümleri 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. İşbu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 29.11.2013 tarihli ve 28836 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.12.2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.12.2013 tarihli ve 28840 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2013/2) 04.12.2013 tarihli ve 28841 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik 06.12.2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 06.12.2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik 06.12.2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği 07.12.2013 tarihli ve 28844 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 6) 10.12.2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. İşbu Tebliğ 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 7) 10.12.2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. İşbu Tebliğ 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (BDS 260) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 8) 10.12.2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. İşbu Tebliğ 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/31) 12.12.2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi (BDS 265) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 9) 12.12.2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. İşbu Tebliğ 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ (VI-103.1) 12.12.2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/26) 13.12.2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/9) ve (No: 2013/10) 14.12.2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/59) 14.12.2013 tarihli ve 28851 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/25) ve (No: 2013/27) 17.12.2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1 17.12.2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Tebliğ 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5) 17.12.2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Tebliğ 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/28) ve (No: 2013/30) 18.12.2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.12.2013 tarihli ve 28858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/29) 21.12.2013 tarihli ve 28858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet

 • Kurul, Migros Ticaret A.Ş. ile Detay Elektronik ve Güvenlik Teknolojileri Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 01.08.2013 tarihinde imzalanan sözleşmenin, 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (05.12.2013, 13-69/939-399)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Investcorp Bank B.S.C. tarafından Gulf Delicatessen Investors S.a.r.l. vasıtası ile Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün devralınması işlemine izin verdi.(05.12.2013, 13-69/931-392)
 • Kurul, Ajinotomo Co. Inc. tarafından %50 oranında hissesinin devralınması ile Kükre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nakliyat ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi.(05.12.2013, 13-69/932-393)
 • Kurul, Panasonic Corporation tarafından Viko Elektrik ve Elektronik End. San. ve Tic. A.Ş.’nin %90 oranında hissesinin gerçek kişi hissedarlardan devralınması işlemine izin verdi.(05.12.2013, 13-69/936-396)
 • Kurul, Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.’nin %49 oranında hissesinin SDA International S.a.r.l. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.12.2013, 3-69/937-397)
 • Kurul, Flo Mağazacılık Hizmetleri ve Pazarlama A.Ş., Polaris Pazarlama ve Mümessillik A.Ş. ile Uğur İç ve Dış Ticaret A.Ş. hisselerinin %27’sinin Mater Footware B.V., %11,5’inin BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ve %11,5’inin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.12.2013, 13-69/944-400)
 • Kurul, Trenkwalder Ebru Medikal ve Temz. Gıda Peyz. Taş. A.Ş.’nin % 5 oranında hissesinin Trenkwalder Grup Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.12.2013, 13-69/948-401)
 • Kurul, Finmeccanica S.p.A. ve First Reserve Power Limited’in elinde bulunan Ansaldo Energia S.p.A çoğunluk hisselerinin Fondo Strategico Italiano S.p.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.12.2013, 13-69/950-402)
 • Kurul, Samsung C&T Corporation, Simed International B.V., Kayı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Salini S.p.A tarafından Gaziantep Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme A.Ş.’nin kurulması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (05.12.2013, 13-69/940-BD)
 • Kurul, MNG TV Yayıncılık A.Ş., MNG Reklam Pazarlama ve Prodüksiyon A.Ş., MNG Medya ve TV Yayıncılık A.Ş., Onsekiz Reklam Prodüksiyon Medya Yapımevi A.Ş.’nin hisselerinin %90’ının Sekiz Medya Holding A.Ş. ve %10’unun Sekiz Prodüksiyon ve Reklam A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19.12.2013, 13-71/956-404)
 • Kurul, Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin %99,99 oranında hissesinin MasterCard/Europay UK Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19.12.2013, 13-71/957-405)
 • Kurul, Zirve Holding A.Ş.’nin, çeşitli oranlarda Turkuvaz Grubu şirketlerinin hisselerini Çalık Holding A.Ş., Çalık Turizm Kültür İnş. San. ve Tic. A.Ş., Gapyapı İnşaat A.Ş. ve Ahmet Çalık’tan devralması işlemine izin verdi. (19.12.2013, 13-71/990-421)

Enerji

 • Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 04.12.2013 tarihli ve 28841 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki 18.11.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı 05.12.2013 tarihli ve 28842 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı.
 • Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Ön lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği 06.12.2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.