Beyana Dayanan Vergilerde Düzeltme Başvurusu Ve Dava

Kasım 2010

Vergi Usul Kanunu (“Kanun”) m.378/2 uyarınca mükelleflerin beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açma hakkı bulunmamaktadır. Ancak aynı maddenin devamında Kanun’un vergi hatalarına ait hükümlerinin saklı tutulduğu düzenlenmektedir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 16.02.2007 tarih, 2006/232 E. -2007/62 K. sayılı kararı ise vergi hatası bulunduğu iddiasıyla düzeltme başvurusunda bulunulması halinde, ihbarnamenin tebliğinden itibaren işlemeye başlayan dava açma süresinin durmayacağını, bu süre geçtikten sonra ancak düzeltme isteminin reddine ilişkin işlemin konu edilebileceğini düzenlemektedir.

  1. 1.

    Düzeltme Talebi

Kanun m.119/5’de yer alan müracaat, diğer bir deyişle Kanun m.122’de yer alan düzeltme talebi uyarınca, mükellefler vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler. Vergi dairesi tarafından düzeltme talebi yerinde görülürse düzeltme yapılır, yerinde görülmediği takdirde keyfiyet düzeltmeyi isteyene yazı ile tebliğ olunur. Kanun m.124 uyarınca ise düzeltme talebi vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra reddolunanların, şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı’na dava açma hakları bulunmaktadır.

  1. 2.

    Dava Açma

     

  • Doğrudan Dava Açma

Kanun m.377/1’de mükelleflerin tarh edilen verilere karşı vergi mahkemesinde dava açabilecekleri düzenlenmiştir. İYUK m.7’de de vergi mahkemelerinde dava açma süresinin tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğden itibaren -30- gün olduğu düzenlenmiştir. Buna göre beyana dayanan vergilerde mükelleflerin vergi dairesine m.122 uyarınca düzeltme talebinde bulunmak yerine, İYUK m.7 uyarınca süresi içinde doğrudan dava açma hakları bulunmaktadır.

  • Düzeltme Talebinin Reddi Üzerine Dava Açma

Yukarıda da belirtildiği şekilde m.124 uyarınca düzeltme talebi vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra reddolunanların, şikayet yolu ile Maliye Bakanlığı’na dava açma hakları bulunmaktadır.

Vergi hatalarına karşı düzeltme talebinde bulunmak veya dava açmak hakkı bulunan mükelleflerin bu iki hakkı ayrı ayrı kullanmalarına da engel bulunmamaktadır. Bu sebeple düzeltme talebi dava açma süresi geçmeksizin dava açma süresi içerisinde reddolunanların artık vergi hatasına karşı değil, düzeltme isteminin reddine ilişkin işleme karşı idari dava süresi içerisinde dava açma hakları bulunmaktadır.

Sonuç

Beyana dayanan vergilerde mükelleflerin vergi hatalarına karşı Kanun m.119/5 uyarınca müracaat veya m.377 uyarınca dava açma hakları bulunmakla birlikte, söz konusu başvuru veya davaların Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun bahsi geçen kararında belirtilen sürelere riayet edilerek yöneltilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte uygulamada Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu kararından farklı olarak bazı mahkemelerin vergi hatalarına itiraz ile itirazın reddi halinde dava açma süresine ilişkin olarak İdari Yargılama Usul Kanunu m.11’i göz önüne aldığı, bu sebeple dava açma süresinin itiraz ile durduğu ve itirazın reddi halinde kaldığı yerden işlemeye devam ettiği yönünde karar verdikleri görülmektedir.