Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İle Rekabet Kurumu Arasındaki İşbirliği Protokolü

Kasım 2011

Rekabet Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) arasında elektronik haberleşme pazarında rekabetin sağlanması, geliştirilmesi ve korunması ile ilgili işbirliğine dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Rekabet Kurumu Arasındaki İşbirliği Protokolü (“Protokol”) 2 Kasım 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi.

Protokolün Amacı

Protokolün “amaç” başlıklı 3. maddesine göre Protokol’ün amacı, “tarafların elektronik haberleşme sektöründe rekabetin tesisine, geliştirilmesine ve korunmasına yönelik yetki ve görev alanlarına giren konuların karşılıklı işbirliği içinde ele alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, işletmecilerin şikayet veya bildirimlerinin her iki kuruma veya birine iletimini sağlayarak birbirleriyle çelişebilecek nitelikte ve/veya kendisi için en uygun yönde kararlar aldırma amacıyla hareket etmelerini engellemek, ilgili mevzuat ve kavramların yorumlanmasında müşterek tutum sergilenmesi ve karşılıklı işbirliği ile bilgi aktarımına yönelik kararlar alınmasını sağlamaktır”.

Böylelikle Rekabet Kurumu ile BTK arasında yetki konusunda bir uzlaşmaya gidildi ve bazı teşebbüslerce zaman zaman başvurulan “forum shopping” yönteminin önüne geçilmesi amaçlandı. Şu kadar ki, elektronik haberleşme pazarında rekabetin sağlanması ve korunması açısından BTK’nın Elektronik Haberleşme Kanunu’ndan, Rekabet Kurumu’nun ise Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan görev ve yetkileri bulunmaktaydı. Ancak söz konusu görev ve yetkiler iki kurum arasında işbirliğini gerektirse de bu yetkilerin hangi kurum tarafından nasıl uygulanacağına dair kurumlar arasında bir uzlaşma sağlanmış değildi.

İşbu Protokol ile “bilgi aktarımı”, “görüş alınması” ve “koordinasyon ve işbirliği” başlıkları ile iki kurum arasında etkin bir işbirliği mekanizması kurulması amaçlanır.

Protokolün Kapsamı

Protokolün kapsamı 4. maddede düzenlenir. Bu maddeye göre, Protokol, Türkiye sınırları içinde elektronik haberleşme pazarında rekabetin sağlanmasına, geliştirilmesine ve korunmasına dair tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin hukuki işlem tesis edilmesi ve karar alınması durumlarında iki kurum arasındaki işbirliğine dair usul ve esasları kapsar.

İşbirliğinin Esasları

Protokol uyarınca, kurumlar arası işbirliği bilgi aktarımı ve görüş alınması yollarıyla sağlanır.
Bilgi aktarımı
Protokolün 6. maddesi uyarınca, denetim, inceleme, araştırma veya soruşturma yürüten kurum bu kapsamda gerekli belgeleri diğer kurumdan isteyebilir. Talep edilen bu bilgi ve belgeler en kısa sürede ancak soruşturmanın gizliliği ve ticari sırların korunması ilkeleri çerçevesinde diğer kuruma iletilir. Gizli olarak nitelendirilen belgeler, diğer kurum tarafından da bu kapsamda değerlendirilir ve amaç ile sınırlı olarak kullanılır.
Görüş alınması
Kurumlar arası görüş alışverişi hâlihazırda Elektronik Haberleşme Kanunu ile düzenlenmiş bir konudur. Protokolde bu husus tekrarlanarak, iki kurumun gerektiğinde elektronik haberleşme pazarına ilişkin yapılan inceleme ve verilecek kararlar açısından birbirinden görüş alabileceği belirtilmiştir. Buna ek olarak, kurumlar yapılan düzenleyici işlemleri de dikkate alır.

BTK tarafından gerçekleştirilecek pazar analizlerinde BTK, Rekabet Kurumu’nun görüşünü alır. Ayrıca elektronik haberleşme pazarında gerçekleşen rekabet ihlallerinde de BTK, Rekabet Kurumu’ndan görüş talep edebilir.
Kurumlar arasında gerçekleştirilen görüş alışverişinde, bilgi aktarımında olduğu gibi gizlilik esastır. Ayrıca, görüşü talep edilen kurum, diğer kurumun nihai kararına kadar bu görüşünü kamuya açıklamaz.

Birleşme ve devralmalardaki görüş alışverişinde ise bu görüşlerin bir an önce görüş talep eden kuruma iletilmesine dikkat edilir.

İşbirliğine dair İlkeler

Protokolün “koordinasyon ve işbirliği” başlıklı 8. maddesinde kurumlar arası işbirliğinin aşağıdaki ilkeler nezdinde yürütüleceği düzenlenir:

  • Kurumlardan birine ulaşan başvuru, bu kurumun görev ve yetkileri dışında kalıyor ancak Protokole taraf diğer kurumu ilgilendiriyorsa, bu başvuru diğer kuruma iletilebilir. Aynı şekilde, herhangi bir başvuru olmaksızın, kurumlardan birinin elektronik haberleşme pazarına dair önemli gördüğü bir konuyu diğer kuruma re’sen iletmesi mümkündür.
  • BTK’nın hakim durumun kötüye kullanılmasına dair aldığı bir başvuruyu gerekli işlemlerin tesisi için Rekabet Kurumu’na iletmesi mümkündür.
  • Rekabet Kurumu, hakim durumun kötüye kullanılmasına dair başvurunun konusunun Elektronik Haberleşme Kanunu veya ilgili mevzuat ile düzenlenip düzenlenmediğini dikkate alır ve başvuruyu BTK’ya iletebilir.
  • Rekabet Kurumu hakim durumun kötüye kullanıldığı iddiası ile yapılan bir başvuruda, başvurunun konusu elektronik haberleşme pazarındaki bir ihlal iddiası ise, BTK’nın görüşünü talep eder.

Sonuç

Sonuç olarak, Rekabet Kurumu ile BTK arasında imzalanan bu Protokol ile iki kurum arasında etkin bir işbirliğinin amaçlandığı açıktır. Protokoldeki düzenlemeler de bu işbirliğini sağlamaya yöneliktir. Ancak belirtmek gerekir ki Protokolün kurumlar nezdinde bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kurumların Protokole ne kadar uyacaklarını ve hangi düzeyde etkin işbirliğinde bulunacaklarını zaman gösterecektir.