Ercüment Erdem Av. Nilay Çelebi

Borçlanma Araçları Tebliği

Temmuz 2013

Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1) (“Tebliğ”), 07 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup bu Tebliğ ile Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: II, No: 22) yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ 07 Temmuz 2013’de yürürlüğe girmiştir.

Borçlanma Aracı İhracı

Borçlanma araçları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilir. Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış olarak yapılır.

İhraç edilecek borçlanma araçları, Tebliğ kapsamında hesaplanacak ihraç limiti dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından uygun görülecek ihraç tavanı içinde çeşitli tertipler halinde satılabilir. Yurt içinde yapılacak ihraçlarda ihraç tavanı Türk Lirası üzerinden tespit olunur. Yurt dışında yapılacak ihraçlarda ihraç tavanı Türk Lirası veya döviz cinsinden tespit olunur. Bir yıllık süre içinde yapılacak satışların ihraç tavanın verildiği para biriminden farklı bir para birimin üzerinden belirlenmesi durumunda, tertip ihraç belgesi satışın gerçekleştirileceği para birimi cinsinden düzenlenir. Bu durumda, satış tutarının ilgili tavan dahilinde kalıp kalmadığı aşağıdaki şekilde tespit edilir:

  • Türk Lirası üzerinden verilen ihraç tavanlarında tertip ihraç belgesinin döviz üzerinden verilmesi durumunda satış tutarı, ilgili tertip ihraç belgesinin onaylanması için Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir.
  • Döviz üzerinden verilen ihraç tavanlarında tertip ihraç belgesinin Türk Lirası üzerinden verilmesi durumunda satış tutarı, ilgili tertip ihraç belgesinin onaylanması için Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru üzerinden ilgili döviz cinsine çevrilir.
  • Döviz üzerinden verilen ihraç tavanlarında tertip ihraç belgesinin farklı bir döviz cinsinden verilmesi durumunda satış tutarı, ilgili tertip ihraç belgesinin onaylanması için Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan TCMB çapraz kuru üzerinden tavanın belirlendiği döviz cinsine çevrilir. TCMB tarafından açıklanan çapraz kurun bulunmaması halinde hesaplamanın yapılmasında ilgili tarihte geçerli olan TCMB döviz satış kurları kullanılır.

Halka arz edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi ve ihraççıların Kurula yapılacak onay başvurusunun yanı sıra bu amaçla ilgili borsaya başvurmaları zorunludur.

Kurul ihraççıdan, borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yurt içinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını veya satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yapılmasını talep edebilir.

Yetkili Organ Kararı

Borçlanma aracı ihracı için genel kurul tarafından karar alınması zorunludur. Esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmemişse, halka açık ortaklıklar genel kurulun toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 418 hükümleri, halka açık olmayan ortaklıklar bakımından ise TTK m. 421/(3) ve (4). fıkrası hükümleri uygulanır.

Borçlanma aracı ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Esas sözleşmede, yönetim kurulunun borçlanma aracı ihraç yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilir.

TTK’nın 505 inci maddesi çerçevesinde genel kurul borçlanma aracı ihraç etme yetkisini en çok 15 ay için yönetim kuruluna bırakabilir. İlgili genel kurul kararında ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredildiği açıkça belirtilir.

İlgili yetkili organ kararında; ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının azami tutarı ile satışın halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin yapılacağı hususuna yer verilmesi zorunludur.

Borçlanma Araçlarının Kayden İhracı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (“MKK”) Bildirim Zorunluluğu

Yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur. Aynı şekilde, yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların izlenmesi zorunludur.

Kurul, ihraççının talep etmesi halinde yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarının MKK nezdinde kayden ihraç edilmesi zorunluluğuna muafiyet verebilir. Bu taktirde, ihracın yurt dışında gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde ihraççı tarafından, ilgili borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vade, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ihracın gerçekleştirildiği ülkeye ilişkin bilgiler MKK’ya iletilir.

Yurt dışında ihraç edilmiş ve halen tedavülde olan borçlanma araçları ile ilgili olarak Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde ihraççılar tarafından MKK’ya bilgi verilir.

İhraç Limiti

İhraç limitinin hesaplanmasında, Kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolar esas alınır.

Halka açık ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının beş katını geçemez. Halka açık olmayan ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının üç katını geçemez. Ortaklığın konsolide finansal tablo hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarı dikkate alınır.

Kurul Ücreti

Kurul ücreti ihraç değeri üzerinden aşağıdaki oranlara uygun olarak hesaplanır;

  • Vadesi 179 güne kadar olanlar için on binde beş,
  • Vadesi 180 gün ile 364 gün arasında olanlar için on binde yedi,
  • Vadesi 365 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir,
  • Vadesi 730 günden daha uzun olanlar için binde iki.

Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçları için ücret, ihraç tavanı dahilinde her ihraç öncesinde düzenlenecek tertip ihraç belgesinin onaylanarak ihraççıya tesliminden önce yatırılır. Tertip ihraç belgesi döviz cinsinden düzenlenmişse, Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden tutar, tertip ihraç belgesinin onaylanması için Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden belirlenir.

Sonuç

Tebliğ, Seri II, No 22 sayılı Tebliğ’i çok fazla değiştirmiş olmasa da Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun getirdiği yenilikler çerçevesinde değişmiş, Seri II, No 22 sayılı Tebliğ ile anlaşılmayan bazı noktaları açıklamıştır. Yeni Tebliğ ile ihraç limitleri değiştirilmiş ve yurt dışı satışların da MKK nezdinde kaydına ilişkin zorunluluk getirilmiştir.