Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı

Haziran 2010

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (“BDDK”) 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) bazı maddelerinde değişiklik ve ilave yapılması öngörülmüştür. Bu değişiklikler taslak halinde ve henüz yürürlüğe girmemiş olup, BDDK’nın internet sayfasında yer almaktadır. Buna göre, Yönetmelik’in 4. maddesi 1. fıkrasının (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi öngörülmüştür.  

“b) Ödenmiş sermayelerinin faktoring ve finansman şirketleri için yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasından, finansal kiralama şirketleri için 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen tutardan az olmaması,”

Böylece, faktoring ve finansman şirketleri için ödenmiş sermayelerinin beş milyon TL’dan yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasına çıkarılması hükmü getirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Şirket kurucularınca taahhüt edilen sermayenin, asgari sermaye tutarına kadar olan kısmının tamamen ve nakden ödenmiş olması”

Yapılan ilave ile BDDK tarafından kuruluş başvurusunun uygun görülmesi halinde, faaliyet izni alabilmek için kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını müteakip diğer şartlar yanında şirket kurucularınca taahhüt edilen sermayenin, asgari sermaye tutarına kadar olan kısmının tamamen ve nakden ödenmiş olması şartı da aranmaktadır.

Aynı Yönetmeliğin 20. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Finansman şirketleri, kredilendirecekleri mal ve hizmetleri temin eden satıcılarla önceden genel bir sözleşme yaparlar. Finansman şirketlerince açılan krediler, genel sözleşmedeki esaslara göre tüketicinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödenir. Ancak kredi geri ödemeleri adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapılır.”

Anılan maddede, finansman şirketlerince açılan kredilerin tüketicinin nam ve hesabına mal veya hizmetin “teslim ve temini” ile birlikte satıcıya ödenmesi hükmü mevcutken, “teslim veya temini” denmek suretiyle değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin 23. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Faktoring ve finansman şirketlerinin asgari özkaynak tutarı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermaye tutarından az olamaz. Asgari özkaynak tutarı bu tutarın altına düşen şirketler, 1 yıl içinde özkaynaklarını bu tutara yükseltirler.”

Aynı Yönetmeliğin 26. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Şirketlerin genel kurullarına sunulacak yıllık bilânçoları ve gelir tablolarının, “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”te öngörülen ilke ve esaslar çerçevesinde ve bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarca denetlenmesi şarttır. Şirketlerin yılsonu bağımsız denetim sözleşmelerinin ilgili yılın Ekim ayının sonuna kadar, bağımsız denetim raporlarının ise takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar Kuruma gönderilmesi zorunludur.”

Bu değişiklik ile denetimin “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”te öngörülen ilke ve esaslar çerçevesinde ve bankalarda bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlarca yapılması öngörülmüştür.

Ayrıca, anılan maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Bağımsız denetim kuruluşları bağımsız denetim raporlarında, şirketlerin finansal tablolarının ve istatistikî verilerinin bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen şekil ve kapsam çerçevesinde düzenlendiği ve şirket kayıtlarıyla tutarlı olduğuna dair görüş belirtirler. Bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız denetim raporları eki finansal tablolar ile Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kuruma raporlanan finansal tablolar arasında farklılık oluşması durumunda, söz konusu farklılıkları ayrı bir başlık altında açıklarlar.”

Yönetmeliğin 29. maddesinin 6. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Faaliyet izni iptal edilenler bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetlerle iştigal edemez, ticaret unvanlarında, ilan ve reklâmlarında veya işyerlerinde söz konusu işlerle iştigal ettikleri izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar.”

Yukarıda değişiklik ile Yönetmelik maddesinden “faaliyet izni bulunmayanlar” hükümden çıkarılmıştır.

Yönetmeliğin geçici 2. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Şirketler durumlarını 31.12.2011 tarihine kadar, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır .”

Buna göre, şirketler 31.12.2011 tarihine kadar ödenmiş sermayelerini beş milyon Türk Lirasından yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasına çıkarmak ve asgari özkaynak tutarını asgari ödenmiş sermaye tutarından az olmamak üzere yükseltmekle yükümlüdür.