Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne Seri: VI, No:28 Sayılı Tebliğ İle Getirilen Değişiklikler

Ağustos 2010

 • Muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması gerekliliği, eski metinde kurucular ile sermayedeki doğrudan veya dolaylı pay sahipliği %10 veya daha fazla olan gerçek ve tüzel kişiler için aranmaktayken; yeni metinde söz konusu şart gerçek ve tüzel kişi kuruculara sirayet ettirilerek pay sahiplerine dair düzenleme kaldırılmıştır. 
 • Eski metinde gerekli kaynağı muvazaadan ari olarak sağlayacak olanlar sermayede %10 ve daha fazla paya sahip olacak kurucular iken yeni metinde bunlara lider sermayedarlar eklenmiş ve söz konusu şahısların ayrıca taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilecek mali güce sahip olmaları da aranmıştır. Bunlara ek olarak, bu kişilerin sermaye piyasası kurumu ortağı olmanın gerektirdiği itibara sahip olmaları da şart koşulmuştur.
 • Eski metinde gerçek kişi ortakların taşıması gereken şartlar iki madde halinde sayılmıştır. Bunlar; müflis olmama, sınırsız sorumlu ortak konumunda bulundukları kuruluşların iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması ile Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki şartlara atıftır. Yeni metinde ise, söz konusu şartlar, gerçek kişi kurucular için aranmakta olup belirtilen tebliğdeki şartlar madde metnine iki fark ile aktarılmıştır. Bu farklardan ilki, tebliğde ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan bahsedilirken, yeni metinde buna Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Kanununun da eklenmesi iken ikincisi; Sermaye Piyasası Kanununca işlem yasaklısı olmama şartının tebliğde ortaklar için kuruluş ve pay devirlerinde aranmasıdır. Yeni metinde, bu şekilde bir sınırlama yoktur. Bununla birlikte, eski metindeki “ortaklar” ibaresinin “kurucular” şeklinde değiştirildiği göz önüne alınmalıdır.
 • Mali yeterlilik şartının sağlanması; kamu kurum ve tüzel kişileri ile kamu yararına faaliyet gösteren tüzel kişilerdeki lider sermayedarın mali yeterlilik şartı kendi mevzuatlarına tabi kılınmıştır. Bununla birlikte, mali güç değerlendirmesi için finansal tablolar ve yeminli mali müşavir raporunun esas alınacağı gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapılarak belirtilmiştir. Son olarak ise, birden çok kişinin lider sermayedar olarak belirlenmesi durumunda söz konusu şartların her bir lider sermayedar için ayrı ayrı aranacağı belirtilmiştir.
 • Kuruluş ve dönüşüm işlemleri başlıklı 7. maddeye bir fıkra eklenerek kuruluş işlemlerinde esas sözleşmenin konuya ilişkin Kurul iznini müteakip en geç 1 ay içinde ticaret siciline tescil ettirilmesi, dönüşüm işlemlerinde ise esas sözleşme değişikliğinin onaylanacağı genel kurulun, konuya ilişkin Kurul iznini müteakip en geç 1 ay içinde gerçekleştirilmesi ve genel kurul kararının genel kurul toplantısını takip eden en geç 15 gün içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmesi zorunlu kılınmıştır.
 • Kayda alınma başvurusu başlıklı 9. maddede, çıkarılmış sermayeleri 20 milyon TL’den az olan ortaklıkların çıkarılmış sermayelerinin asgari %20’sini temsil eden paylarının, çıkarılmış sermayeleri 20 milyon TL ve daha fazla olan ortaklıkların ise çıkarılmış sermayelerinin asgari %10’unu temsil eden paylarının halka arz edilmesi ve tüm payların kayda alınması talebiyle Kurula başvurmaları zorunluluğu getirilmiştir.
 • Ortaklıkların “Esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran bu Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketlere ortak olabilir” şeklindeki düzenlemeye yatırımlar ve işlemlere ilişkin sözleşmeler, şirket ana sözleşmeleri, fon içtüzük ve izahnameleri ile diğer dokümanları, yatırımın yapılmasını takip eden 6 iş günü içinde Kurula göndermesi şartı eklenmektedir.
 • Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve denetçilerin gerçek kişi kurucuların haiz olması gereken şartlara haiz olması şartı getirilmiştir.
 • Ortaklıkların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla para piyasası araçlarına da yatırım yapabileceği öngörülmüştür. “Girişim sermayesi portföy yönetim hizmeti ile sınırlı olmak üzere ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yetki belgesi almak ve esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartlarıyla portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunabilir, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında piyasa danışmanlığı hizmeti verebilir, Ortaklıklar tarafından, hiç bir surette üçüncü kişiler lehine, teminat verilemez, kefil olunamaz ve portföylerindeki varlıklar üzerinde rehin ve ipotek tesis edilemez.”
 • Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan ve dolaylı olarak yapılan yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla yapılan yatırımlar yapıldığı dönemdeki portföy değerinin %10’unu aşamaz iken; yeni metinde söz konusu oran %30 şeklinde değiştirilmiştir.
 • Yatırım sınırları çeşitli durumlar göz önünde tutularak yeniden belirlenmiştir.
 • Danışmanlık hizmetleri alınması başlıklı maddenin başlığı danışmanlık hizmetleri ve portföy yönetim hizmeti alınması olarak değiştirilmiş ve madde metnine de buna uygun olarak portföy yönetim hizmeti ibaresi dercedilmiştir.
 • Tebliğin 20. maddesine ilk fıkra metnine, eski metinde yer almayan “Ayrıca söz konusu sözleşmede ortaklığın girişim şirketinden kısmi veya tam çıkış olanakları, ön alım, birlikte satış, satışa katılma, temettü politikası, pay satım ve/veya alım opsiyonları gibi hususlara da yer verilebilir.” ibaresi eklemiştir. 3. fıkra olarak, “Halka açık şirketler de bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları halinde girişim şirketi olarak kabul edilir. Ancak bu şirketlerin sadece borsada işlem görmeyen paylarına yapılan yatırımlar girişim sermayesi yatırımı olarak değerlendirilir.” düzenlemesi getirilmiştir.