Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2014

Aralık 2014

Önemli Milletlerarası Antlaşmalar

 • 14.05.2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3. ve 5. maddelerine göre onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün onaylanmasına ilişkin 03.11.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı 29.11.2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Önemli Bakanlar Kurulu Kararları

 • İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 sayılı Kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması hakkında 24.11.2014 tarihli 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyanın Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.11.2014 tarihli ve 29182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • İthalatta Kota ve Tarifelerin İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6) 22.11.2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 08.11.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayınlanmasıyla yürürlüğe girdi.
 • Tebliğ No: 2005/3 ve Tebliğ No: 2010/9’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23.11.2014 tarihli ve 29184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:102)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 118) 23.11.2014 tarihli ve 29184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.11.2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 26.11.2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.11.2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 167 Sayılı, İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 29.11.2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 29.11.2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/35) 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 5) 02.12.2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.12.2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/3) 05.12.2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/10) 05.12.2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119), 05.12.2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 6552 Sayılı Kanunun 79’uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 2) 05.12.2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8) 05.12.2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.12.2014 tarihli ve 29198 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2) 08.12.2014 tarihli ve 29199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu sözleşme 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 120) 10.12.2014 tarihli ve 29201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 2), 11.12.2014 tarihli ve 29202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/11) 12.12.2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler (Tebliğ No: 2014/42 ve Tebliğ No: 2014/43) 12.12.2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/3) 12.12.2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16ncı Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ; 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16ncı Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ; 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ; 4646 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9’uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 12.12.2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/9) 14.12.2014 tarihli ve 29205 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31.12.2015 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1) 16.12.2014 tarihli ve 29207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/41) 17.12.2014 tarihli ve 29208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.12.2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.12.2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No:1), 20.12.2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu tebliğ maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.

Enerji

 • EPDK, 2014 Yılı Eylül Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporunu 26.11.2014 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2014 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eylül Ayı Sektör Raporu’nu 28.11.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, Türkiye Elektrik Enerjisi 5 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonunu (2014-2018) 01.12.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, 25.11.2014 tarihli ve 5317-2 sayılı kararı uyarınca, Elektrik piyasasında rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilmiş inşaat öncesi dönem süresine ilave süre verilebilmesine karar verildiğini duyurdu.
 • EPDK, 2014 Yılı Kasım Ayı Petrol Piyasası Fiyatlandırma Raporunu 15.12.2014 tarihinde duyurdu.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), URYAD Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş.’nin dinleyici oranları ölçüm hizmetlerinin temini ve bu hizmetlerin Abone Sözleşmesi kapsamında abonelere iletilmesine ilişkin faaliyetlerine menfi tespit belgesi verdi. (26.11.2014; 14-46/833-373)
 • Kurul, CMA CGM S.A. ve Botros & Levante Taşımacılık ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, ortak girişim kurulması işlemine bireysel muafiyet tanıdı. (26.11.2014; 14-46/848-387)
 • Kurul, İnka Yapı Bağlantı Elemanları San.ve Tic. A.Ş., Hacı Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. ve Tic. A.Ş. ve Darhan İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilen “İşbirliği Protokolü”ne menfi tespit belgesi verdi. (11.12.2014; 14-50/880-400)
 • Kurul, Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. ile Ertan Çimento San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş ile Ulucanlar İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti. arasında akdedilen münhasır dağıtım anlaşmalarının 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (11.12.2014; 14-50/881-401)
 • Kurul, Zurich Sigorta A.Ş. ile ING Bank A.Ş.arasında 30.09.2014 tarihinde akdedilen Hayat Dışı Sigortalar İçin Münhasır Acentelik Sözleşmesi’ne bireysel muafiyet tanıdı. (11.12.2014; 14-50/892-408)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş.’nin %57 oranında hissesinin İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.11.2014; 14-46/830-372)
 • Kurul, Total S.A.’nın yapışkanlar ve dolgu malzemeleri alanlarında faaliyet gösteren iştiraklerinin Arkema S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.11.2014; 14-46/836-377)
 • Kurul, CJSC Novokuibyshevsk Petrochemical Company’nin kontrolünün OJSC Oil Company Rosneft tarafından LLC RN-Refining kanalıyla devralınması işlemine izin verdi. (26.11.2014; 14-46/837-378)
 • Kurul, STFA Yatırım Holding A.Ş.’nin Grace Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.’de bulunan belirli oranında ve ortak kontrol sağlayan hisselerinin Construction Products Dubai, Inc. tarafından devralınması sonucu Grace Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Construction Products Dubai, Inc.’e geçmesi işlemine izin verdi. (26.11.2014; 14-46/839-380)
 • Kurul, Genyapı Müh. Hizm. İnş. Gıda Tur. Tic. ve San. A.Ş. tarafından Antalya’da işletilen altı süpermarketin Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.11.2014; 14-46/844-384)
 • Kurul, Gama Görüntüleme ve Tedavi Hizmetleri A.Ş.’nin kontrolünün aşamalı olarak MNT Tanı ve Tedavi Merkezleri A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tâbi olmadığına karar verdi. (26.11.2014; 14-46/850-BD)
 • Kurul, CBPE Capital LLP tarafından kontrol edilen Warwick International Holdings Ltd.’nin hisselerinin Berskshire Hathway Inc. tarafından kontrol edilen Lubrizol Advanced Materials Europe BVBA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.12.2014;14-47/858-388)
 • Kurul, International Finance Corporation ve International Finance Corporation’ın kontrolünde bulunan IFC Global Infrastructure Fund tarafından %30 oranında hissesinin devralınması suretiyle Gama Enerji A.Ş.’nin, Gama Holding A.Ş. ve International Finance Corporation ortak girişimine dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (03.12.2014)
 • Kurul, Cutrale Grubu ve Safra Grubunun birlikte kontrol ettikleri Cavendish Global Ltd. tarafından devralınması suretiyle, Chiquita Brands International Inc.’in ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi.(03.12.2014;14-47/861-391)
 • Kurul, LPD Holding A.Ş.’nin %49 oranında hissesinin LeasePlan Corporation N.V. tarafından Doğuş Grubu’ndan devralınması işlemine izin verdi. (03.12.2014;14-47/862-392)
 • Kurul, halihazırda Limak İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş., Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. ve Malaysia Airports Holdings Berhad’ın ortak kontrolünde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ile LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm A.Ş.’nin tam kontrolünün Malaysia Airports Holdings Berhad tarafından, iştiraki Malaysia Airports Cities Sdn Bhd aracılığıyla, devralınması işlemine izin verdi. (03.12.2014;14-47/863-393)
 • Kurul, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin hisselerinin iki aşamada toplam %21,44’ünün Euro Efes S.a r.l. tarafından devralınması suretiyle adı geçen şirketin ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (03.12.2014; 14-47/866-396)
 • Kurul, BASF SE’nin tekstil kimyasalları faaliyetinin, SKCP Fund Management, LLC tarafından Archroma Management LLC ve ArchromaTextile S.a.r.l. adlı bağlı kuruluşları vasıtasıyla devralınması işlemine izin verdi. (11.12.2014; 15-50/884-402)
 • Kurul, Limak Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş.’nin %25 oranında hissesinin InfraKan Holding S.a.r.l. tarafından Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.’den devralınması suretiyle Limak Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (11.12.2014; 14-50/886-604)
 • Kurul, Omega Pharma Kişisel Bakım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Uçkan Medikal San. ve Tic. A.Ş. ile Primeks Dış Tic. A.Ş.’nin kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (11.12.2014; 14-50/887-405)
 • Kurul, SHV Holdings N.V. tarafından iştiraki SHV Investments Ltd. aracılığıyla Nutreco N.V.’nin tedavüldeki tüm hisse senetlerinin devralınması işlemine izin verdi. (18.12.2014; 14-53/905-412)
 • Kurul, Yıldız Holding A.Ş. tarafından kontrol edilen Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’nin tam kontrolünün Lesaffre et Compaigne tarafından devralınması işlemine, sunulan taahhütler çerçevesinde izin verdi. (15.12.2014; 14-52/903-411)

Özelleştirmeler

 • Kurul, Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri, Kemerköy Liman Sahası ve bağlantılı varlıkların IC İbrahim ÇEÇEN Yatırım Holding A.Ş. ve Limak Holding A.Ş.’nin ortak kontrolünde bulunan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ve Kemerköy Liman Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verdi. (26.11.2014; 14-46/835-376)

Avrupa Birliği

 • 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanan ekli Avrupa Birliği’nin “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği” Programı’na (COSME) (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Anlaşma 10.11.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile onaylandı ve 18.12.2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.