Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2015

Kasım 2015

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu Yöneticisi Olarak Hareket Eden Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Akdedilen Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 2015/8157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 12.11.2015 sayılı ve 29530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın NATO Enerji Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi’nin Kuruluşu, Yönetimi ve İşleyişine Dair Mutabakat Muhtırası’na İştirakine İlişkin Katılım Belgesi’nin Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında 2015/8181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 14.11.2015 tarihli ve 29532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 2015/8236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında 2015/8243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyetine Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 2015/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Bakanlar Kurulu Kararları

 • Kalkınma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında 12.10.2015 sayılı ve 2015/8142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.11.2015 tarihli ve 29523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 12.10.2015 tarihli ve 2015/8157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 12.11.2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 09.11.2015 tarihli ve 2015/8216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.10.2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi 01.01.2016 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1b) 20.10.2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 4. maddesi 31.12.2015, diğer maddeleri 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Menkul Kıymetlendirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.10.2015 tarihli ve 29515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.11.2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Hava Yolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 07.11.2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği yayımından 3 ay sonra yürürlüğe girmek üzere 07.11.2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-45.1.a) 11.11.2015 tarihli ve 29529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.11.2015 tarihli ve 29535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Geri Çekme Yönetmeliği 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Önemli Kararlar

 • Adalet Bakanlığı’nın Altı Yeni Bölge Adliye Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Kararı 07.11.2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Adalet Bakanlığı’nın Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Kararı 07.11.2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Adalet Bakanlığı’nın Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başlayacakları Tarihe İlişkin Kararı 07.11.2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 05.11.2015 tarihli ve 10208/19807 sayılı Kararı 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Rekabet Kurumu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”) Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Fethiye Hidroelektrik Santralleri ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (10.11.2015, 15-40/671-233)
 • Kurul, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Manavgat Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (10.11.2015, 15-40/672-234)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Cytec Industries Inc.’nin tam kontrolünün Solvay SA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.11.2015, 15-39/638-220)
 • Kurul, DP Acquisitions B.V.’nin hisselerinin tamamının beIN Media Group LLC. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.11.2015, 15-39/639-221)
 • Kurul, Della Gıda San. ve Tic. A.Ş., Bahar Su San. ve Tic. A.Ş. ve İlk Mevsim Meyve Suları Paz. A.Ş.’nin sermayesinin belli oranını temsil eden payların DyDO DRINCO, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.11.2015, 15-39/642-222)
 • Kurul, Fina Liman Hizmetleri Lojistik Denizcilik Tic. ve San. A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Euro-Asia Oceangate S.a.r.l. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.11.2015, 15-39/646-225)
 • Kurul, Global Liman İşletmeleri A.Ş.’nin belli oranda hisselerinin European Bank for Reconstruction and Development tarafından devralınarak Global Yatırım Holding A.Ş. ile birlikte Global Liman İşletmeleri A.Ş. üzerinde kurulan ortak girişime izin verdi. (03.11.2015, 15-39/647-226)

Enerji

 • Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik 20.10.2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği 06.11.2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.11.2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğalgaz Piyasası 2015 yılı Eylül Ayı Sektör Raporu’nu yayımladı.

Anayasa Mahkemesi Kararları

 • Anayasa Mahkemesi (“AYM”), E. 2015/29 K. 2015/95 sayılı ve 22.10.2015 tarihli karar ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu md. 13(4)’ün üçüncü cümlesinin bir kısmı ile dördüncü ve beşinci cümlelerini, kamu yararı ile bireyin mülkiyet hakkı arasında adil ve makul bir denge gözetilmediği gerekçesiyle iptal etti. İlgili karar 12.11.2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.