Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2015

Mayıs 2015

Önemli Bakanlar Kurulu Kararları

 • “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması hakkında 15.12.2014 tarihli ve 2014/7273 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 05.03.2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması hakkında 25.02.2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 05.03.2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 26.02.2015 tarihli ve 29279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 26.02.2015 tarihli ve 29279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)’sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 26.02.2015 tarihli ve 29279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 26.02.2015 tarihli ve 29279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 26.02.2015 tarihli ve 29279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 26.02.2015 tarihli ve 29279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 21.02.2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik 25.02.2015 tarihli ve 29278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.2015 tarihli ve 29281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.2015 tarihli ve 29281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.2015 tarihli ve 29281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 03.03.2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu yönetmeliğin çeşitli hükümleri için farklı yürürlük tarihleri öngörülmüştür.
 • Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.03.2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.03.2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY-TD01)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.03.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 07.03.2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 10.03.2015 tarihli ve 29291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.03.2015 tarihli ve 29299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.03.2015 tarihli ve 29300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.1.a) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.a) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.a) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.a) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kompost Tebliği 05.03.2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/16) 06.03.2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.03.2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.03.2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.03.2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/2) 12.03.2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbi Tebliğ’in 1 inci maddesi 13.03.2105, 2 inci maddesi 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 18.03.2015 tarihli ve 29299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Total Oil Türkiye A.Ş. ile Opet Petrolcülük A.Ş. arasında imzalanan “Aliağa Terminali Ürün Geçişi ve Depolama Sözleşmesi” ile “Marmara Ereğlisi Terminali Ürün Geçişi ve Depolama Sözleşmesi”ne bireysel muafiyet tanındı. (15-09/123-52, 26.2.2015)
 • Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin (BKM) yönetim kurulu kararıyla banka kartlarına ilişkin ortak takas komisyonu oranı belirlenmesine beş yıl süreyle bireysel muafiyet tanındı. Bununla birlikte BKM tarafından formülde kullanılan verilerin bağımsız denetim prosedürleri çerçevesinde her yıl düzenli olarak bağımsız denetimden geçirilmesine, ayrıca uygulanmakta olan banka kartı takas komisyonu oranının BKM internet sitesinde, ilgililer tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek bir şekilde ve ana sayfadan link verilmek suretiyle kamuoyuna duyurulmasına karar verildi. (15-09/129-58, 26.2.2015)
 • TEB Finansman A.Ş. ile BPF Pazarlama ve Acentelik Hizmetleri A.Ş. arasında akdedilen Perakende Finansman Hizmetlerine Yönelik İşbirliği Sözleşmesi ve Ek Protokol’ün 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verildi. (15-12/165-77, 18.3.2015)
 • Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği tarafından tavsiye niteliğinde emsal ücret listesi yayımlanması işlemine 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde öngörülen muafiyet koşullarını sağlamaması sebebiyle muafiyet tanınmadı. (15-12/165-77, 18.3.2015)

Birleşme ve Devralmalar

 • Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin %51 oranında hissesinin Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’den devralınması işlemine izin verildi. (15-09/118-49, 26.2.2015)
 • DeFacto Perakende Ticaret A.Ş.’nin bir kısım hissesinin DF Retail Holdco Coöperatief U.A. tarafından devralınması ile bu işlemin ardıl işlemi olan Ozon Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin DeFacto Perakende Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (15-09/119-50, 26.2.2015)
 • Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş., Aytemiz Gaz A.Ş., Aksu Doğal Gaz İletim A.Ş., Gaziemir Petrol Ticaret Ltd. Şti., Hakimiyet Petrol Ticaret Ltd. Şti. ve Aytemiz Petrolcülük Ticaret Ltd. Şti.’nin kontrolünün Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (15-09/120-51, 26.2.2015)
 • Tri Way Hold Co AB ve Way Equity GmbH&Co KG tarafından kontrol edilen Wittur International Holding GmbH’nin tüm hisselerinin, Paternoster Holding IV GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi. (15-09/126-53, 26.2.2015)
 • Hayat dışı sigortacılık ve reasürans hizmeti veren Catlin Group Limited’in kontrolüne imkan veren hisselerinin aynı alanlarda faaliyet gösteren XL Group tarafından devralınması işlemine izin verildi. (15-09/126-53, 26.2.2015)
 • Meeting Point International GmbH ile Mustafa Yadel Oskan tarafından ortaklaşa kontrol edilen Yaren Turizm Taşımacılık ve İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin kontrolünün Meeting Point International GmbH’ye devredilmesi işlemine izin verildi. (15-09/127-54, 26.2.2015)
 • DMG Mori Seiki Co. Ltd. tarafından DMG Mori Seiki AG’nin kontrolünün devralınması işlemine izin verildi. (15-10/136-59, 5.3.2015)
 • SKC Co. Ltd. ve Mitsui Chemical Inc.’nin poliüretan malzemeler üreten işlerinin birleştirilerek ortak girişim kurulması işlemine izin verildi. (15-10/137-60, 5.3.2015)
 • Olgarlar Spor Malzemeleri Turizm İlan Reklam Ajanslığı Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin SPX Global Holding B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (15-10/142-64, 5.3.2015)
 • Bilginoğlu Endüstri Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin kesici ve hassas takımlar satış faaliyetinin Kyocera Unimerco A/S ile Bilginoğlu Endüstri Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulan Kyocera Bilginoğlu Hassas Takımlar San. ve Tic. A.Ş.’ye devredilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verildi. (15-10/144-BD, 5.3.2015)
 • Batı Ege Kozmetik İthalat İhracat Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.’nin tüm hisselerinin Enucuz Pazarlama Turizm Reklam ve Telekomünikasyon Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (15-11/149-66, 12.3.2015)
 • Kimberly Clark Corporation ile Hadera Paper Group’un ortak kontrolünde bulunan Hogla-Kimberly Limited’in tam kontrolünün Kimberly Clark Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi. (15-11/151-67, 12.3.2015)
 • Lerøy Seafood Group Asa ile Alarko Grubu’nun ortak kontrolünde bulunan Alfarm Alarko Leröy Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tam kontrolünün Lerøy Seafood Group Asa tarafından devralması işlemine izin verildi. (15-11/152-68, 12.3.2015)
 • Dedeli Yatırım İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım A.Ş. ve bazı gerçek kişiler tarafından kontrol edilen Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin tüm hisselerinin China Machinery Engineering Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi. (15-11/157-70, 12.3.2015)
 • Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin tüm hisselerinin Moms Kitchen International S.a.r.l. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (15-12/160-73, 18.3.2015)
 • Doğuş Grubu ve Krone Grubu tarafından ortaklaşa kontrol edilen Krone Doğuş Treyler San.veTic. A.Ş.’nin kontrolünün Krone Grubuna devredilmesi işlemine izin verildi. (15-12/162-74, 18.3.2015)
 • Ares Corporate Opportunities Fund IV, L.P.’in TPG Capital, L.P. ile birlikte, ATD Corporation üzerinde dolaylı olarak ortak kontrolü devralması işlemine izin verildi. (15-12/164-76, 18.3.2015)
 • New Hope Turkey Yem Hayvancılık Gıda İthalat İhracat San. ve Tic..Ltd. Şti.’nin belli bir oranda hissesinin Marubeni Nisshin Feed Co. Ltd. (%5) ve Marubeni Corporation tarafından devralınması kapsamda olmadığına karar verildi. (15-12/171-BD, 18.3.2015)
 • Huvepharma EAD tarafından ANC Hayvan Sağlığı ve Beslenmesi Hizmetleri A.Ş.’nin devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi. (15-12/172-BD, 18.3.2015)
 • Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. ile Allport Cargo Services Limited arasında hava, deniz ve kara yolu ile yurtiçi ve yurtdışında yük nakliyesi, gümrükleme ve lojistik alanında faaliyette bulunmak üzere Türkiye’de bir ortak girişim şirketi kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi. (15-12/173-BD, 18.3.2015)

Enerji Hukuku

 • 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2015 yılı için %40 olarak uygulanmasına ilişkin 5466-32 no’lu Kurul Kararı 28 Şubat 2015 tarihli ve 29281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.
 • Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27.06.2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı 21.02.2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.
 • Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı 21.02.2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.
 • Petrol Piyasasında Lisans Başvuru Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı 21.02.2015 tarihli ve 29274 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.