Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2016

Nisan 2016

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasına Katılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 25.01.2016 tarihli ve 2016/8460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.03.2016 tarihli ve 29661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Enerjisi Mübadelesi ile İlgili Olarak Ortaya Çıkan Borca İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6687 sayılı Kanun 25.03.2016 tarihli ve 29664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmakla yürürlüğe girdi.
 • Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin İlişik Beyanlar ve Çekinceler ile Onaylanması Hakkında 21.03.2016 tarihli ve 2016/8667 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesinin İlişik Beyan ile Onaylanması Hakkında 21.03.2016 tarihli ve 2016/8668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.03.2016 tarihli ve 2016/8631 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 14.04.2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • IPA-II Türkiye İçin Çok-Yıllı İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Eylem Programına Ait İlişik Finansman Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.03.2016 tarihli ve 2016/8632 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 14.04.2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 08.02.2016 tarihli ve 2016/8552 sayılı Esaslar 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 21.03.2016 tarihli ve 2016/8661 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 21.03.2016 tarihli ve 2016/8672 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Linyit ve Taşkömürü Çıkaran ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Ruhsat Sahibi Olarak İşlettikleri Yer Altı Maden İşletmelerine, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin 21.03.2016 tarihli ve 2016/8673 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.02.2016 tarihli ve 2016/8715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 28.03.2016 tarihli ve 2016/8720 sayılı Esaslar 08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Suç Eşyası Yönetmeliği 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.03.2016 tarihli ve 29667 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.03.2016 tarihli ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) 29.03.2016 tarihli ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.04.2016 tarihli ve 29671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun’un 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. maddeleri yayımlarından 6 ay sonra, diğer maddeleri ise yayımları tarihinde yürürlüğe girer.
 • Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”) EBS Otomotiv Yönetim Danışmanlığı tarafından “2. el otomobil satışlarına ilişkin veriler” ile “yeni araç satışlarına ilişkin veriler”in paylaşılması işlemine menfi tespit belgesi verdi. (30.03.2016, 16-12/194-88)
 • Kurul, Ares Trading S.A ve Pfizer Inc. arasında imzalanan Global Ortak Tanıtım Sözleşmesi’nin grup muafiyetinden yararlanamayacağına, bununla birlikte söz konusu sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (20.04.2016, 16-14/215-93)
 • Kurul, Atiker Metal İthalat İhracat ve İmalat San. Tic. A.Ş. ile Aldesa Yakıt Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Fason İmalat Sözleşmesi’ne menfi tespit belgesi verdi. (20.04.2016, 16-14/218-95)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Total Türkiye Pazarlama A.Ş.’ye ait standardize LPG tesisinin İpragaz A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.03.2016, 16-12/183-78)
 • Kurul, the Dow Chemical Company’nin Dow Corning Corporation’ın belli oranda hissesini Corning Corporation’dan devralması işlemine izin verdi. (30.03.2016, 16-12/184-79)
 • Kurul, Doosan Infracore Co. Ltd.’nin takım tezgahları iş kolunun MBK Partners Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.03.2016, 16-12/185-80)
 • Kurul Bursa Pazarı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların belli oranının, Bunzl Public Limited Company tarafından kontrol edilen Bunzl Holding GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. Kurul, Kullanatmarket Elektronik Pazarlama Tic. A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların belli oranının, Bunzl Public Limited Company tarafından kontrol edilen Bunzl Holding GmbH tarafından devralınmasına ilişkin işlemin izne tabi olmadığına karar verdi. (30.03.2016, 16-12/190-85)
 • Kurul, Pacific Mezz Investco S.a.r.l tarafından OCM Luxemburg EPF III Railpool Topco S.a.r.l’ın hisselerinin belli oranının OCM Luxemburg EPF III S.a.r.l’dan devralınması işlemine izin verdi. (30.03.2016, 16-12/192-86)
 • Kurul, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.’in kontrolünün Marriott International, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20.04.2016, 16-14/220-96)
 • Kurul, Akfen Holding A.Ş.’nin %100 iştiraki olan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20.04.2016, 16-14/234-98)

Enerji

 • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2016 tarihli ve 29670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2016 tarihli ve 29670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.