Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2014

Ocak 2014

Mevzuat

• Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 2) 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15) 25.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 17.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
• Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) 25.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6) 27.12.2013 tarihli ve 28864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
• 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27.12.2013 tarihli ve 28864 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
• Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 10 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
• Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
• Yurt Dışı Tebligat Ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ 31.12.2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğin uygulanmasına 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren başlanacaktır.
• İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2014/1) 31.12.2013 tarihli ve 28868 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
• İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2014/22) 31.12.2013 tarihli ve 28868 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
• Banknot Ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/10) 31.12.2013 tarihli ve 28868 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
• Elektrik Piyasasında Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.12.2013 tarihli ve 28868 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
• Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği(III-52.4) 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
• Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
• 2013 yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• 2013 yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) 09.01.2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1) 10.01.2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/3) 10.01.2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Bağımsız Denetim Kanıtları-Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar (Bds 501) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 17 10.01.2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.01.2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
• Bankalarca Kredilerin Ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.01.2014 tarihli ve 28880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• 2004 York Anvers Kuralları 13.01.2014 tarihli ve 28881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17.01.2014 tarihli ve 28885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Türk Petrol Kanununu Uygulama Yönetmeliği, 22.01.2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle, 11.12.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
• İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4) 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
• Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 434) 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girmek üzere 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği (II-15.2) yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girmek üzere 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
• Kâr Payı Tebliği (II-19.1) 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
• Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ, yürürlük tarihinden sonra ortaya çıkan zorunlu pay alım teklifi yükümlülükleri ile yürürlük tarihinden sonra yapılacak gönüllü pay alım tekliflerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Rekabet Hukuku

• Kurul, Total Oil Türkiye A.Ş. ile Ali İhsan AKTEKİN-Hülyak Market arasında imzalanan; Acentelik Sözleşmesi’ne menfi tespit belgesi verdi; İşletme Sözleşmesi’nin ise 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (26.12.2013;13-72/996-427)
• Kurul, OMV Petrol Ofisi A.Ş. ile Lubratek Endüstriyel Yağlar ve Kimyasal Mad. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilen ısıl işlem yağı üretimi ve satışı konulu protokolün 2013/3 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (26.12.2013; 13-72/997-428)
• Kurul, Reklamcılar Derneği tarafından yayımlanması planlanan tavsiye edilen fiyat listesine ve üçüncü bir teşebbüse yaptırılması planlanan sektör araştırmasına muafiyet tanımadı. (09.01.2014; 14-01/1-1)
• Kurul, Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. ile Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. arasında imzalanan fason üretim anlaşmasına menfi tespit belgesi verdi. (09.01.2014; 14-01/6-5)
• Kurul, OMV Petrol Ofisi A.Ş. ile Okur Petrol Ürünleri Gıda İnşaat ve Taşımacılık Ltd. Şti. arasında kurulan bildirim konusu dikey ilişkinin 2002/2 sayılı tebliğ kapsamında 08.05.2017 tarihine kadar grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (09.01.2014; 14-01/10-8)
• Kurul, GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., GlaxoSmithKline Biologicals S.A. ve İdol İlaç Dolum Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan İşbirliği ve Fason Üretim Sözleşmesi’ne muafiyet tanıdı. (09.01.2014; 14-01/11-9)
• Kurul, Clariant Masterbatches Ltd.’nin, Rowad National Plastics Co. Ltd. ve Clariant Participations Ltd. ortak girişimine dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (16.01.2014, 14-02/34-13)
• Kurul, Dimes Gıda Tarım Sanayii Ticaret A.Ş. ile Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. arasında imzalanan “İş Ortaklığı Sözleşmesi”ne muafiyet tanıdı. (16.01.2014, 14-02/37-15)
• Kurul, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Datamed Bilgi Yönetimi Ltd. Şti. arasında imzalanan “T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Paylaşımına İlişkin Sözleşme”ye menfi tespit belgesi verdi. (16.01.2014, 14-02/38-16)
• Kurul, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. TechPOS projesine 3 yıl süre ile muafiyet tanıdı. (16.01.2014, 14-02/42-20)

Birleşme ve Devralmalar

• Kurul, Infinity Invest Holding A.Ş. tarafından, Ozan Enerji LPG Akaryakıt Dağıtım ve Nakliye Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin Ümit OZAN’dan devralınması işlemine işlemine izin verdi. (26.01.2013; 13-72/993-424)
• Kurul, Rockwood Specialities Group Inc.’e ait çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren 16 iştirakin Huntsman International LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.01.2013; 13-72/994-425)
• Kurul, Mitsubishi Heavy Industries ve Vestas Wind Systems A/S arasında denize yönelik (offshore) rüzgâr türbin jeneratörlerinin satışı, tedariki, üretimi, montajı, komisyonculuğu, operasyonu, araştırma/geliştirmesi ve bakımı/servisi faaliyetlerinde bulunmak üzere ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (26.01.2013; 13-72/995-426)
• Kurul, KHD Humboldt Wedag International AG’nin tam kontrolünün Avic International Engineering Holdings Pte. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.01.2013; 13–72/999-430)
• Kurul, İkisu Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (26.01.2013; 13-72/1000-BD)
• Kurul, Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, %50 oranında hissesinin devralınması suretiyle Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin ortak girişime dönüştürülmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (26.01.2013; 13-72/1002-BD)
• Kurul, M Steel Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda.’nın Mitsui & Co., Ltd. ve ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderurgicos, S.A. ortak girişimine dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (26.01.2013; 14-01/3-2)
• Kurul, Clariant International AG deri iş kolunun Stahl Lux 2 SA tarafından devralınması ve devir sonrası Stahl Lux 2 SA tarafından çıkarılacak yeni hisselerin Clariant International AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.01.2014; 14-01/8-7)
• Kurul, Societe Generale (S.A.) (Paris) Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin “KrediVer” markası adı altında yürüttüğü tüketici kredisi faaliyetlerinin Fibabanka A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.01.2014, 14-02/39-17)
• Kurul, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.’nin %30 oranında hissesinin Sanko Holding A.Ş. tarafından Barbetti Cement Çimento San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden devralınması işlemine izin veridi. (16.01.2014, 14-02/48-22)
• Kurul, Arıtaş Basınçlı Kaplar Sanayi A.Ş.’nin. %75 oranında hissesinin Worthington Industries International S.a.r.l. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (16.01.2014, 14-02/49-23)
• Kurul, Çukurova Grubuna ait T Medya Yatırım ve Sanayi A.Ş., Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş., Alem Radyo ve Televizyon Yayıncılık Ticaret A.Ş., Bilişim Radyo Televizyon Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sakarya Kent Radyo ve Televizyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.,T Medya Magazin Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., T Medya Televizyon Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karova Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş., T Medya Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., T Medya Baskı Teknolojileri A.Ş., Ad Grup Basın Servisleri ve Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin Es Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (16.01.2014, 14-02/50-BD)