Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2015

Ocak 2015

Milletlerarası Antlaşmalar

 • 31.12.2014 tarihinde imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Arasında “Birliğin Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere Yönelik ‘Yaratıcı Avrupa’ Programına Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı ve ‘Yaratıcı Avrupa’nın Medya Alt Programı Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Yapılması Hakkında Anlaşma” onaylanmasına ilişkin 12.12.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 21.05.2014 tarihinde Viyana’da imzalanan “Türkiye-Avusturya Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanmasına ilişkin 01.12.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair 24.11.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespiti Hakkında 31.12.2014 tarihli 2014/7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.12.2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4) 21.12.2014 tarihli ve 29212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Atık Su, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (“LPG”) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2015 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tarife 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/40) 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yurtdışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayımını takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: TGM-2014/1) 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: TGM-2014/2) 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 28.12.2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1) 28.12.2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tarife ve Talimat 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.12.2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20’nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1), 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (“LPG”) Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Risk Hesabı ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.
 • Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TPE: 2014/3) 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1) 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ 01.01.2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/7) 03.01.2015 tarihli ve 29225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 13.02.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.01.2015 tarihli ve 29231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 10.01.2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği 10.01.2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği 14.01.2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.
 • Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik 14.01.2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ 15.01.2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’de (No: 2011/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6) 17.01.2015 tarihli ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.01.2015 tarihli ve 29240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.01.2015 tarihli ve 29240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.01.2015 tarihli ve 29240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın kabul edilmesine dair 20.11.2014 tarihli ve 5313/1 sayılı kararı, 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 28237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 08.03.2012 tarihli ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (“LPG”) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının 11’inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair 20.11.2014 tarihli ve 5313/2-b sayılı kararı, 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • EPDK, Doğal Gaz Piyasası 2015 Yılı Asgari Sermaye Miktarları’nı 18.12.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, LPG Piyasası 2014 Ekim Ayı Sektör Raporu’nu 19.12.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde yapılan değişikliği 23.12.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nı 24.12.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, Ekim 2014 Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu 29.12.2014 tarihinde yayımladı.
 • EPDK, 2015 Yılı Elektrik Piyasası Lisanssız Üretim Başvuru Bedeli ve Yıllık İşletim Ücreti’ni 05.01.2014 tarihinde duyurdu.
 • EPDK, 2014 Aralık Ayı Petrol Piyasası Fiyatlandırma Raporu’nu 16.01.2015 tarihinde duyurdu.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri Makine İnşaat Elektrik Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Ege Reklam Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan ve sponsor aracılığıyla ücretsiz kitap dağıtımını konu edinen “Fiyat Teklifi ve Sözleşmesi”ne menfi tespit belgesi verdi. (25.12.2014; 14-54/918-414)
 • Kurul, Çelik Motor Ticaret A.Ş. ile yetkili servisleri arasında imzalanan “Yetkili Servis İşletme Sözleşmesi”nin 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere ilişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile sağlanan muafiyetten yararlandığına karar verdi. Ayrıca, Çelik Motor Ticaret A.Ş. tarafından KIA yetkili servislerine uygulanması planlanan “KIA Yedek Parça Prim Sistemi”ne 5 yıl süre ile bireysel muafiyet tanıdı. (25.12.2014; 14-54/920-416)
 • Kurul, OMV Petrol Ofisi A.Ş., Erk Petrol Yatırımları A.Ş. ve USCO Gayrimenkul San. ve Tic. A.Ş. arasındaki dikey anlaşmaya daha önce üzerinde akaryakıt bayilik faaliyeti yürütülmemiş bir gayrimenkul üzerinde yeni bir istasyon kurulmasına ilişkin olması nedeniyle 07.04.2008 tarihinden itibaren 10 yıla kadar bireysel muafiyet tanıdı. (25.12.2014; 14-54/924-419)
 • Kurul, Migros Ticaret A.Ş. ile Petrol Ofisi A.Ş. arasında akdedilen 11.09.2014 tarihli “Ortak Sadakat Sözleşmesi”ne bireysel muafiyet tanıdı. (08.01.2015; 15-02/7-5)
 • Kurul, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Denizbank A.Ş. arasında akdedilen Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi’ne bireysel muafiyet tanıdı. (08.01.2015; 15-02/9-7)
 • Kurul, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. tarafından yeni kurulan garantili ikinci el traktör ve ekipman satıcılığı franchise sistemi çerçevesinde, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ile yetkili bayileri arasındaki franchise sözleşmesinin 2002/2 sayılı “Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği” kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (08.01.2015; 15-02/10-8)
 • Kurul, Say Reklamcılık Yapı Dek. Pro. Taah. San. ve Tic. A.Ş. ile Tekyapı İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. arasında akdedilen “Yüklenici Sözleşmesi”nin rekabet etmeme yükümlülüğünün süresinin beş yılla sınırlandırılacak şekilde tadil edilmesi durumunda, sözleşmenin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlanmasına karar verdi. (15.01.2015; 15-03/25-11)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Yıldız Holding A.Ş. tarafından kontrol edilen Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’nin tam kontrolünün Lesaffre et Compaigne tarafından devralınması işlemine, sunulan taahhütler çerçevesinde izin verdi. (15.12.2014; 14-52/903-411)
 • Kurul, SHV Holdings N.V. tarafından iştiraki SHV Investments Ltd. aracılığıyla Nutreco N.V.’nin tedavüldeki tüm hisse senetlerinin devralınması işlemine izin verdi. (18.12.2014; 4-53/905-412)
 • Kurul, Panasonic Corporation tarafından, belirli oranda hissesinin devralınması suretiyle Ficosa International S.A. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (25.12.2014; 14-54/919-415)
 • Kurul, Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş. ile Gizem Frit Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin devralınması işlemine izin verdi. (25.12.2015; 14-54/923-418)
 • Kurul, SDF Emlak Enerji İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. tarafından Eston Yapı A.Ş.’nin belirli oranında hissesinin ve Çatı İnşaat A.Ş.’nin tüm hisselerinin devralınması işleminin izne tâbi olmadığına karar verdi. (25.12.2014; 14-54/926-BD)
 • Kurul, Corpera Turizm Yatırımları A.Ş.’nin paylarının belirli oranda hissesinin Doğuş Holding A.Ş. tarafından, Palazzo Corpi GMBH’dan devralınması işleminin izne tâbi olmadığına karar verdi. (25.12.2014; 14-54/927-BD)
 • Kurul, Ahmet SAGUN ve Marines Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından Antalya Balık Turizm Gıda Taşımacılık İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin %33,4 oranında hissesinin devralınması ve bu suretle adı geçen şirket üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (08.01.2015; 15-02/6-4)
 • Kurul, Oltan Gıda Maddeleri İhr. İth. ve Tic. Ltd. Şti., Oltan Fındık İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti., Oltan Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti, Oltan Boyer S.A.S. ve Oltan Grout Ltd.’nin sermayesinin ve oy hakkının %100′ünün Ferrero International S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.01.2015; 15-02/8-6)
 • Kurul, Kubota Corporation tarafından Marubeni AG Makine Tic. Ltd. Şti.’nin tüm hisselerinin Marubeni Corporation’dan devralınması işlemine izin verdi. (08.01.2015; 15-02/4-2)
 • Kurul, Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu Bilecik ilinde bulunan çimento tesisinin hisse alımı yoluyla Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak, başvurunun geri çekilmesi sebebiyle yapılan nihai incelemenin sonlandırılmasına ve herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek olmadığına karar verdi. (08.01.2015)
 • Kurul, Sasa Polyester San. A.Ş.’nin %51 oranında hissesinin ve kontrolünün lndorama Netherlands B.V. tarafından Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’den devralınması işlemine izin verdi. (08.01.2015; 15-02/24-10)
 • Kurul, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.’nin %30 oranında hissesinin Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından ve %12 oranında hissesinin British Petroleum Pipelines Limited tarafından Southern Gas Corridor Closed Joint Stock Company’den devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (08.01.2015; 15-02/3-BD)
 • Kurul, CTI Systems S.A. ile Vinçsan Vinç San. ve Tic. A.Ş. tarafından CTI Vinçsan İntralojistik Ekipmanları Vinç Tic. ve San. A.Ş. unvanlı ortak girişim kurulması işleminin izne tâbi olmadığına karar verdi. (08.01.2015; 15-02/17-BD)
 • Kurul, Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. Tic. A.Ş.’nin tüm hisselerinin Aşkale Çimento San. T.A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.01.2015; 15-03/26-12)
 • Kurul, Samsung General Chemicals Co. Ltd.’nin kontrolünün Hanwha Chemical Corporation ve Hanwha Energy Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.01.2015; 15-03/29-14)
 • Kurul, General Electric Company tarafından Alstom S.A. bünyesinde bulunan Termal Enerji, Yenilenebilir Enerji ve Grid iş birimlerinin kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (15.01.2015; 15-03/30-15)
 • Kurul, Otogaz LPG dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren Eragaz Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin %50 oranında hissesinin Balpet Petrol Ürn. Taş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.01.2015; 15-03/31-16)
 • Kurul, Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. A.Ş.’nin %60 oranında hissesinin NH Foods Ltd. tarafından devralınması suretiyle ortak girişime dönüştürülmesi işlemine izin verdi. (15.01.2015; 15-03/34-19)
 • Kurul, Deltom Jeotermal Analiz Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Alstom Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve Alstom Renewable Holding BV’nin elinde bulunan %30 hissesinin Derin Jeotermal Analiz Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından devralınması ve Deltom Jeotermal Analiz Enerji Üretim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolden tek kontrole geçmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (15.01.2015; 15-03/41-BD)

Özelleştirme

 • Kurul, Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santrallerinin, Bursa Linyit İşletmesi tarafından kullanılan taşınırların, bu işletmeler tarafından kullanılan çeşitli taşınmazların ve ilgili maden ruhsatları ile maden sahalarının bir bütün halinde özelleştirilmesi kapsamında, söz konusu varlıkların Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş. veya Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.’ye devri işlemine izin verilmesinde sakınca olmadığına karar verdi. (08.01.2015; 15-02/2-1)