Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2016

Ocak 2016

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2013 Yılı İçin Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına I No’lu Ek ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında 2015/8315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23.12.2105 tarihli ve 29571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Ekli “Finansman Anlaşması” ile İlişik “Kapak Notu”nun Onaylanması Hakkında 2015/8316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23.12.2105 tarihli ve 29571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Arasındaki Çernobil Bağış Fonu’na İlişkin Hibe Anlaşması Hakkında 2015/8344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 10.01.2016 tarihli ve 29589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 06/01/2016 Tarihli ve 6658 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Asya Altyapı Yatırım Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 2016/8376 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 13.01.2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10’uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin 2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.12.2015 tarihli ve 29576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2016 tarihli 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/8352 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 09.01.2016 tarihli ve 29588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 20.12.2015 tarihli ve 29568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 20.12.2015 tarihli ve 29568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.12.2015 tarihli ve 29570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59) 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/1) 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.12.2015 tarihli ve 29574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1) 27.12.2015 tarihli ve 29575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.12.2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) 31.12.2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.01.2016 tarihli ve 29587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinde Kullanılan Bilgi Sistemleri Hakkında Tebliğ (Sayı: 2015/7) 09.01.2016 tarihli ve 29588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.a) 14.01.2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-39.1.a) 14.01.2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere 16.01.2016 tarihli ve 29595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.01.2016 tarihli ve 29598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.01.2016 tarihli ve 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.01.2016 tarihli ve 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girme üzere 20.01.2016 tarihinde 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 20.01.2016 tarihinde 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 20.01.2016 tarihinde 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.12.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 20.01.2016 tarihinde 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 20.01.2016 tarihinde 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 20.01.2016 tarihinde 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 20.01.2016 tarihinde 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 20.01.2016 tarihinde 29599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”) Lanxess AG ile Aramco Overseas Company BV arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (24.12.2015, 15-45/745-269)
 • Kurul, Arkas Lojistik A.Ş. ile Bertschi AG tarafından Bertschi Arkas Kimyasal Lojistik Anonim Şirketi’nin kurulması işlemine izin verdi. (24.12.2015, 15-45/752-274)
 • Kurul, Visa Europe Limited’in tüm hissesinin Visa Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.12.2015, 15-45/753-275)
 • Kurul, Öznur Pres Makine Metal Sanayi A.Ş. ve NSK Armatür ve Aksesuar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Keramik Laufen A.G. aracılığıyla ROCA Grubu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.12.2015, 15-45/756-278)
 • Kurul, Precision Castparts Corp.’un bütün çıkarılmış ve tedavülde olan hisselerinin Berkshire Hathaway Inc. tarafından devralınması ve işlem sonrasında Precision Castparts Corp. üzerinde Berkshire Hathaway Inc. tarafından tek başına kontrol kurulması işlemine izin verdi. (24.12.2015, 15-45/757-279)
 • Kurul, Balo Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. ile Rail Cargo Operator CSKD s.r.o. arasında Anatolia Rail Link Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve Ticaret A.Ş. unvanlı bir ortak girişim kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (24.12.2015, 15-45/761-BD)
 • Kurul, Nyrstar NV’nin genel kurulunda muhtemel olarak istikrarlı bir çoğunluğun sağlanmasını ortaya çıkaracak azınlık hissedarlığının Trafigura Group Pte. Ltd tarafından devralınması aracılığıyla Nysrstar NV’nin fiili tek kontrolünün muhtemel olarak Trafigura Group Pte. Ltd. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (24.12.2015, 15-45/762-BD)
 • Kurul, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ile Peugeot S.A. arasında imzalanan ve konusu olan hafif ticari araçların, 01.01.2016 tarihinden başlamak üzere iki yıl süre ile, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. tarafından Peugeot S.A.’ya tedarik edilmesini düzenleyen mutabakat protokolüne menfi tespit verilemeyeceğine, bununla birlikte söz konusu protokole bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (24.12.2015, 15-45/755-277)
 • Kurul, Weyerhaeuser Company ile Plum Creek Timber Company, Inc.’in birleşmesi işlemine izin verdi. (28.12.2015, 15-46/765-280)
 • Kurul, Opakim Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kardiyovasküler tıbbi cihazların satış ve dağıtımına ilişkin biriminin St. Jude Medical Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.12.2015, 15-46/767-282)
 • Kurul, DYO Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kontrolünün Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.01.2016, 16-1/1-1)
 • Kurul, Milas Ambalaj ve Sanayi Ticaret A.Ş.’nin DS Smith Packaging International B.V. tarafından Alfasa Ailesi’nden devralınması işlemine izin verdi. (06.01.2016, 16-1/8-3)
 • Kurul, Laboratoire HRA Pharma SAS ve iştiraklerinin ortak kontrolünün Astorg Asset Management S.a.r.l. ve Goldman Sachs Group Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.01.2016, 16-01/13-6)
 • Kurul, Bombardier Transportation (Investment) UK Limited’in ortak kontrolünün CDP Investissements Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.01.2016, 16-01/13-6)
 • Kurul, Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş. ile İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan “TEB-İDO İşbirliği Sözleşmesi”nin grup muafiyetinden yararlanamayacağına, bununla birlikte söz konusu sözleşmeye bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (06.01.2016, 16-01/7-2)
 • Kurul, Total Oil Türkiye A.Ş.’nin kontrolünün Demirören Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.01.2016, 16-02/28-7)
 • Kurul, Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile RTS Worldwide Inc. tarafından ortak kontrol edilen RTS Renal Tedavi Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Baxter Healthcare S.A.’nın tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (14.01.2016, 16-02/35-12)
 • Kurul, RAC Group (Holdings) Limited’in Carlyle Europe Partners III’de bulunan belli oranda payının CVC Strategic Opportunities Platform tarafından devralınması ve Sphinx Investment Pte. Ltd.’nin elinde bulunan ve kontrol hakkı sağlamayan hisselerinin kontrol hakkı sağlayan hisselere dönüşmesi ile CVC Strategic Opportunities Platform ve Sphinx Investment Pte. Ltd.’nin RAC Group (Holdings) Limited üzerinde ortak kontrole sahip olması işlemine izin verdi. (14.01.2016, 16-02/38-13)

Enerji

 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.12.2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılmasına İlişkin 2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.12.2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 26.12.2015 tarihli ve 29574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektrik Piyasasında, 01.01.2016 tarihinden itibaren güvence bedellerinin uygulanmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) Kararı 27.12.2015 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) web sitesinde yayımlandı.
 • Elektrik Piyasasında, 01.01.2016 tarihinden itibaren sabit bağlantı bedellerinin uygulanmasına ilişkin Kurul Kararı 27.12.2015 tarihinde EPDK’nın web sitesinde yayımlandı.
 • Elektrik piyasasında, 01.01.2016 tarihinden itibaren kesme bağlama bedellerinin uygulanmasına ilişkin Kurul Kararı 27.12.2015 tarihinde EPDK’nın web sitesinde yayımlandı.
 • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25’inci maddesi hükümleri uyarınca 2016 yılı serbest tüketici limitine ilişkin Kurul kararı 29.12.2015 tarihinde EPDK’nın web sitesinde yayımlandı.
 • Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslar 01.01.2016 tarihinde EPDK’nın web sitesinde yayımlandı.
 • Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30.12.2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca Uzlaştırma Hesaplamalarında Kullanılacak Profil Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5966-24 sayılı Kararı 06.01.2016 tarihinde yayımladı.
 • Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Kasım 2015, 20.01.2016 tarihinde EPDK’nın web sitesinde yayımlandı.