Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2016

Şubat 2016

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6662 sayılı Kanun 27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.
 • İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Değişiklik Getiren 15 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6668 sayılı Kanun 18.02.2016 tarihli ve 29628 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6669 sayılı Kanun 18.02.2016 tarihli ve 29628 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6665 sayılı Kanun 19.02.2016 tarihli ve 29629 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ile 05.01.2015 tarihli ve 2015/7203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 11.012016 tarihli ve 2016/8430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 12.02.2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı
 • Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 01.02.2016 tarihli ve 2016/8471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 12.02.2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı
 • Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında 11.01.2016 tarihli ve 2016/8508 sayılı Bakanlar Kurulı Kararı 12.02.2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı

Mevzuat

 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.01.2016 tarihli ve 29601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/1) 23.01.2016 tarihli ve 29602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 25.01.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 134) 24.01.2016 tarihli ve 29603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1) 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.2016 tarihli ve 29607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Tebliği (No: 2016/1) 29.01.2016 tarihli ve 29608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.02.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Karayolu Yapımı Amaçlı Kamulaştırmalarda Hazine Taşınmazlarının Trampası Hakkında Yönetmelik 30.01.2016 tarihli ve 29609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2010/3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2) 31.01.2016 tarihli ve 29610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2016/6 sayılı Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği 01.02.2016 tarihli ve 29611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar 02.02.2016 tarihli ve 29612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Genel Şartların 2. maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 01.06.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 04.02.2016 tarihli ve 29614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.09.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik 05.02.2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmeliğin 12. maddesinin üçüncü fıkrası 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri 01.04.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.02.2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.02.2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 468 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 06.02.2016 tarihli ve 29616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik 07.02.2016 tarihli ve 29617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.02.2016 tarihli ve 29619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi
 • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6663 sayılı Kanun 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. İlgili kanuna ilişkin 16.02.2016 tarihli 29626 sayılı Resmi Gazete’de düzeltme yayınlandı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi
 • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.02.2016 tarihli ve 29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.02.2016 tarihli ve 29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmeliğin 2. maddesi 30.06.2015 tarihinden geçerli olmak üzere diğer hükümleri ile birlikte yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) 11.02.2016 tarihli ve 29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12.02.2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 469 sıra numaralı Tebliğ 12.02.2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/1) 12.02.2016 tarihli ve 29622 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.02.2016 tarihli ve 29623 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) 13.02.2016 tarihli ve 29623 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3) 13.02.2016 tarihli ve 29623 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi
 • Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4) 13.02.2016 tarihli ve 29623 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.02.2016 tarihli ve 29625 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 19.02.2016 tarihli ve 29629 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulunun aldığı “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi – TROY”un kurulmasına dair 25.02.2015 tarih ve 2015/4 sayılı kararına menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, bireysel muafiyet tanınmasına, TROY sisteminin kurulmasını teminen Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ile Discover Financial Services LLC arasında akdedilen “Lisans Anlaşması”na menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, grup muafiyetinden yararlandığına, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ile Discover Financial Services LLC arasında akdedilen “İşbirliği Anlaşması”na menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (18.02.2016, 16-05/106-47)
 • Kurul, ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA ile Bamesa Çelik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bamesa Muradiye Çelik San. Tic. A.Ş. ve BAMİ Çelik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Dağıtım Sözleşmesi’nin tadil taahhütleri doğrultusunda düzenlenen haline bireysel muafiyet tanınmasına, ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, ArcelorMittal Tailored Blanks N.V., Bamesa Aceros, Bamesa Çelik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve BAMİ Çelik Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Mutabakat Anlaşması’na bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (21.01.2016, 16-03/54-19)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Club Jolly Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin ve Gordion Teknoloji A.Ş.’nin sermayelerini temsil eden payların bir kısmının Goldman Sachs Group Inc.’nin dolaylı olarak kontrolünü elinde tuttuğu ELQ Investors II Ltd. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (18.02.2016, 16-05/113-BD)
 • Kurul, İzopoli Yapı Elemanları Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kontrolünün Kingspan Group PLC’nin çoğunluk hissesine sahip olduğu Kingspan MEATI B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.2.2016, 16-05/110-50)
 • Kurul, Spheros Holding GmbH’nin tüm hisselerinin Valeo Holding GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.2.2016, 16-05/105-46)
 • Kurul, Mecaplast Grubunun tek kontrolünün, Equistone Partners Europe SAS tarafından yönetilen bir yatırım fonu olan Equistone V FPCI tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.02.2016, 16-05/104-45)
 • Kurul, Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş.’deki Abdul Wahab Mahmouod Jassim Al Bunnia’ya ait hisselerin Yıldız Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.02.2016, 16-05/103-43)
 • Kurul, Global Tekstil Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve New Look Retailers Limited’in belli oranda hissesine sahip oldukları ve ortak kontrol ettikleri NLT Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’deki New Look Retailers Limited’in hisselerinin Saide Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (10.02.2016, 16-04/99-BD)
 • Kurul, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ile Amstar Global Partners Ltd.’nin sermayesine eşit olarak katılacakları bir ya da birden fazla anonim şirketin kurulması ve bu şekilde ortak girişim oluşturulması işlemine izin verdi. (10.02.2016, 16-04/94-44)
 • Kurul, Dongguan Summit Metal Products Co., Ltd. ve Gonvarri Corporacion Financiera, S.L.’nin ortak kontrolunde Çin Halk Cumhuriyetinde bir ortak girişimin kurulmasına izin verdi. (10.02.2016, 6-04/93-42)
 • Kurul, SAM Investment Holdings Limited’in varlık yönetimi işlerinin ve Pioneer Global Asset Management S.p.A.’nın (Pioneer Global Asset Management S.p.A.’nın Amerika Birleşik Devletleri iş birimi ve bildirilen işlemler kapsamında olmayan belirli bazı diğer iştirakleri hariç olmak üzere) tüm iştirakleri ile birlikte varlık yönetimi işlerinin bir araya getirilmesi işlemine izin verdi. (10.02.2016, 16-04/90-40)
 • Kurul, Pioneer Investment Management USA Inc.’in ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm iştiraklerinin Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd. ve General Atlantic LLC ile birlikte UniCredit S.p.A. tarafından sahip olunması ve ortak kontrol edilmesi işlemine izin verdi. (10.02.2016, 16-04/89-39)
 • Kurul, Cigna Corporation’ın tam kontrolünün, gerçekleşecek olan birleşme işlemleri sonrasında Anthem, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (10.02.2016, 16-04/87-38)
 • Kurul, Procter and Gamble Company’e ait küresel saç bakımı, saç boyası, şekillendiricisi, renkli kozmetik ve parfüm iş kollarının kontrolünün Coty Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.02.2016, 16-04/83-37)
 • Kurul, SanDisk Corporation’ın tek kontrolünün Western Digital Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.02.2016, 16-04/74-30)
 • Kurul, Comdata S.p.A.’nın tam kontrolünün Comet S.r.l. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.02.2016, 16-04/73-29)
 • Kurul, Çukurova Grubu’na ait Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin belli oranda hissesinin KMY Kimya Girişim Yönetim Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.02.2016, 16-04/66-24)
 • Kurul, ACCIONA S.A.’nın, Nordex SE’nin hisselerinin %29,9’unu; Nordex SE’nin ise Corporacion Acciona Windpower, S.L.’nin hisselerinin %100’ünü devralması işlemine izin verdi. (10.02.2016, 16-04/65-23)
 • Kurul, KraussMaffei Group GmbH’nin tek kontrolünün China National Chemical Equipment Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.02.2016,16-04/64-22)
 • Kurul, Indorama Netherlands B.V.’nin, Guadarranque Polyester S.L.U’nun hisselerini CEPSA Quimica S.A.’dan devralması işlemine izin verdi. (10.02.2016 , 16-04/63-21)
 • Kurul, Konecranes Plc ve Terex Corporation’ın birleşmesi işlemine izin verdi. (21.01.2016, 16-03/48-17)
 • Kurul, hâlihazırda De Krassny AG ve K1 International Sarl’ın ortak kontrolü altında bulunan K1 Group SAS’ın bir kısım hissesinin De Krassny AG tarafından satın alınması suretiyle K1 Group SAS’ın tek kontrolünün De Krassny AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.01.2016, 16-03/47-16)
 • Kurul, Gama Enerji A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının Tenaga Nasional Berhad tarafından Gama Holding A.Ş., International Finance Corporation ve IFC Global Infrastructure Fund Holding I Cooperatief U.A.’dan devralınması işlemine izin verdi. (21.01.2016, 16-03/46-15)

Özelleştirmeler

 • Kurul, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Doğankent, Kürtün ve Torul Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (10.02.2016, 16-04/70-28)

Enerji Piyasası

 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.01.2016 tarihli ve 29602 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı. İşbu Yönetmelik 01.02.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK)’nın 12.01.2016 Tarihli ve 6065/1-b sayılı, 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi Ve Belgelere İlişkin Kurul Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı, 23.01.2016 tarihli ve 29602 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. İşbu Karar 01.02.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 21.01.2016 tarihli ve 6079 sayılı Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı 27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 21.01.2016 tarihli ve 6074-37 sayılı Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı 02.02.2016 tarihli ve 29612 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 28.01.2016 tarihli ve 6087-3 sayılı Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Değişikliğine Dair Kararı 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.