Ortak Girişim Kuruluşuna Şartlı İzin

Haziran 2011

Avrupa Komisyonu (bundan böyle “Komisyon” olarak anılacaktır”), Teşebbüslerin Yoğunlaşma İşlemlerinin Denetlenmesine İlişkin 139/2004 sayılı ve 20 Ocak 2004 tarihli AT Konsey Tüzüğü’ne[1] (bundan böyle “139/2004 sayılı Tüzük” olarak anılacaktır) uygun olarak, INEOS ve BASF’ın (bundan böyle beraber “Taraflar” olarak anılacaktır) var olan stiren monomer, polistiren ve akrilonitril- bütadiyen-stiren (bundan böyle “ABS” olarak anılacaktır) iş kollarını birleştirerek bir ortak girişim kurmalarına izin verdi.

Ancak, Komisyon’un izin kararı, 22 Ekim 2008 tarihli ve 2008/C 267/01 sayılı (AB) Konsey Tüzüğü ile 802/2004 sayılı (AB) Komisyon Tüzüğü uyarınca Kabul Edilebilir Tedbirler Hakkındaki 139/2004 sayılı Komisyon Duyurusu[2] (bundan böyle “Duyuru” olarak anılacaktır) uyarınca, bazı şartlara tâbi.

Karara ilişkin Basın Bildirisi, 1 Haziran 2011 tarihinde Komisyonun resmi web sitesinde[3] yayımlandı. Karara ilişkin açıklamalar aşağıda yer alıyor.

İşlem Tarafları

Şartlı izne tâbi işlemin tarafları Almanya’dan BASF ile İsviçre’den INEOS’dur.
BASF dünyanın en geniş kimya şirketidir. BASF, özel uygulama kimyasallar, plastikler, uygulama ürünler, fonksiyonel solüsyonlar ve tarımsal solüsyonlar da dâhil olmak üzere, daha çok kimyasalların, ham petrol ve doğal gazın tedarikinde faal bir şirkettir.

INEOS ise, petrokimyasal, özel uygulama kimyasallar ve petrol ürünleri de dâhil olmak üzere, geniş yelpazede kimyasal üreten büyük bir işletmedir.

İşlem

BASF ve INEOS, stiren monomer, polistiren ve ABS iş kollarını, bazı küçük bağlı ürünler ile birlikte birleştirerek bir ortak girişim kurmaya karar verdiler.

İşlemin asıl bileşeni olan ABS çok önemli bir kimyasal üründür. Zira ABS, buzdolabı kapakları, vakum temizleme aksamları, bulaşık makinesi kapakları, bilgisayar klavyeleri ve kasaları, torpido aksamları ve direksiyon simidi örtüleri dâhil olmak üzere, çeşitli uygulamalarda kullanılıyor.

İlgili Pazar

Komisyon, önerilen işlemin ana bileşeni olan ABS kimyasal ürününü dikkate alarak, ilgili ürün pazarının ABS pazarı olarak tanımladı.

Komisyon’un İncelemesi

Komisyon, önerilen işlemin kendisine 7 Nisan 2011 tarihinde bildirilmesini müteakip, soruşturma başlattı. Ancak Komisyon, önerilen işlemin, zaten yoğunlaşmanın çok yüksek olduğu ABS pazarında çok güçlü bir oyuncu yaratacağı sonucuna vardı.

Bu sebeple, Komisyon, çekincelerinin yok edilmesi için, Taraflardan Duyuru’ya uygun olarak taahhüt sunmalarını istedi. Duyuru’nun 4. Maddesinin son cümlesi, 139/2004 sayılı Tüzüğün 2(4)ncü maddesine[4] atıf yapmak suretiyle, taahhütlerin bir ortak girişim kuruluşu için de sunulabileceğini öngörüyor.

Taraflarca Sunulan Taahhütler

BASF ve INEOS, Komisyon’un çekincelerini yok etmek için, Duyuru’da “daha uygun” [5] olarak tanımlanan yapısal taahhüt sunmaya karar verdi. Bu bağlamda, Taraflar, INEOS’un ABS üretimi iş kolunu elden çıkarmayı teklif etti. Böylece, yoğunlaşma daha aza indirgenecekti.

Şartlı İzin Kararı

Tarafların taahhüt sunmaları üzerine, Komisyon yeni bir soruşturma yürüttü. Yürütülen bu yeni soruşturma:

  • elden çıkartılan iş kolunun yaşayabilir olacağını ve
  • taahhütlerin tüm rekabet sorunlarını çözeceğini

gösterdi.
Başka bir deyişle, soruşturma, önerilen işlemin, belli bir sayıda önemli teşebbüsün ortak girişim üzerinde baskı yaratmaya devam edecek olması sebebiyle, ilgili pazarların büyük bir bölümündeki yapıyı önemli derecede değiştirmeyeceğini ortaya koydu.

Bu sebeple, Komisyon, ABS sektöründeki faaliyetlerin elden çıkartılması koşuluyla, önerilen işleme izin verdi.

Sonuç

Komisyon’un bu kararı çok önemli bir karardır. Zira bu karar, Duyuru’nun genellikle hisse alım ve satışlarına uygulanıyor olmasına rağmen, de facto bir ortak girişim kuruluşuna uygulanmasını gösteriyor.

Bu karar Türkiye için de çok önemli bir karar teşkil ediyor. Zira Türkiye tam işlevsel ortak girişimleri daha yeni 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ[6] kapsamına aldı. Ayrıca Türkiye şu anda halen Birleşme / Devralma İşlemlerinde Rekabet Kurumunca Kabul Edilebilir Çözümlere İlişkin Kılavuz Taslağı[7] üzerinde çalışıyor.


[1] 139/2004 sayılı Tüzük 20.01.2004 tarih ve L 24 sayılı Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlandı. Tüzüğe ulaşmak için bkz. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0139:EN:NOT
[2] Duyuru’ya ulaşmak için bkz. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:267:0001:0027:EN:PDF
[3] Basın Bildirisi’ne ulaşmak için bkz.: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/672&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
[4] Bkz. dn. 2.
[5] Bu husus Duyuru’nun 15. maddesinde belirtilmiştir. Duyuru’ya ulaşmak için, bkz. dn. 2.
[6] Tebliğ 7 Ekim 2010 tarih ve 27222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’e ulaşmak için, bkz. http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/teblig/teblig83.pdf
[7] Taslak Kılavuz’a ulaşmak için, bkz. http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/images/file/BD-Cozumlerine_Iliskin_Kilavuz_Taslagi.pdf