Özel Durumlar Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

Av. Selen Ozturk, Şubat 2017

Giriş

Sermaye piyasasında yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bilgiye ulaşmasını ve piyasanın adil, güvenilir, şeffaf, etkin ve istikrarlı bir ortamda işleyişini sağlamak önem arz eder. 23 Ocak 2014 tarih ve 28891 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Özel Durumlar Tebliği (“Özel Durumlar Tebliği” veya “Tebliğ”) bu kapsamda sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenler[1].

10 Şubat 2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1a), bazı önemli değişiklikler yaparak Tebliğ’de farklı düzenlemelere gitmiştir[2]. Bu hukuk postası makalesi Özel Durumlar Tebliği’nde yapılan BU önemli değişiklikleri inceler.

Özel Durumlar Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

Yeni düzenlemeler ile Özel Durumlar Tebliğinde yapılan değişiklikler Tebliğ’in belirli kategorilerine ilişkindir. Aşağıda değişiklikler, ilgili oldukları maddeler ve başlıklar altında incelenir.

Kapsama İlişkin Değişiklikler

Tebliğ’in 2. Maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte, işlem sırası geçici olarak kapatılmış olanlar ile halka açık ortaklık statüsünü kazanması sebebiyle payları borsa tarafından belirlenen platform, pazar veya piyasada işlem görenler dâhil ihraççılar ve ilgili taraflar, ancak izahnamenin ya da ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulunca (“Kurul”) onaylandığı tarihten itibaren Tebliğ hükümlerine tabi hale gelir.

Aynı maddenin 2. Fıkrasında ise pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını yurt içinde halka arz eden payları borsada işlem görmeyen ihraççıların, izahnamenin Kurulca onaylandığı tarihten ilgili sermaye piyasası aracının itfa tarihine kadar Özel Durumlar Tebliği hükümlerine tabii olduğu düzenlenir. Ayrıca, önceki düzenlemeden farklı olarak, tedavülde sermaye piyasası aracı bulunmayan ihraççılar da Tebliğ hükümlerine tabi kılınır ve tedavülde sermaye piyasası aracı bulunmayan ihraççıların, onaylı izahnamenin geçerlilik süresi boyunca Özel Durumlar Tebliği hükümlerine tabii olduğu düzenlenir.

Tebliğ son olarak, yurt içinde halka arz edilmeksizin sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem görmeyen ihraççılara, payları borsanın nitelikli yatırımcı işlem pazarında işlem gören ortaklıklara ve yurt içinde gerçekleştirilen kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcılarına Tebliğin içsel bilgilere ilişkin esaslar başlıklı ikinci ve sürekli bilgilere ilişkin esaslar başlıklı üçüncü bölümleri uygulanmayacağını ifade eder. Dolayısıyla yeni düzenleme ile ikinci ve üçüncü bölümlerin uygulanmayacağı ihraççıların tanımı genişletilir. Bu ihraççılar ile fon kullanıcılarının bu Tebliğin diğer bölümlerine ilişkin yükümlülükleri ise izahnamenin veya ihraç belgesinin Kurulca onaylandığı tarihten ilgili sermaye piyasası aracının itfa tarihine kadar geçerli olacaktır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ile Ana Ortak İşlemlerinin Açıklanmasına İlişkin Değişiklikler

(II-15.1a) numaralı Tebliğ, açıklama zorunluluğuna ilişkin belirli esaslı değişikliklere gider. Bu kapsamda yapılan değişikliklerden biri, ihraççının ana ortağının her biri hesabına yapılan işlemlerin de kamuya açıklanmasının öngörülmesinden ibarettir. Böylece, sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişilerin yanı sıra ihraççının ana ortağının her biri hesabına yapılan işlemler için de açıklama yapma yükümlülüğü doğar. Kamuya açıklama yükümlülüğü getirilen işlem tutarı toplam tutarı (II-15.1a) numaralı Tebliğ ile 250.000 TL olarak güncellenir.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ya da ihraççının ana ortağı tarafından ihraççının halka arz edilen payları dışındaki sermaye piyasası araçlarında yapılan işlemlerin toplam tutarının bir takvim yılı içerisinde 250.000 TL tutarını aşması halinde ise işlemi yapanlar tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler kamuya açıklanır. Bu kapsamda satış sonrası yapılacak bu açıklamadan ayrı olarak her bir işlemden asgari olarak bir iş günü önce satış miktarı belirtilmeksizin kamuya açıklama yapma yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Pay Dışındaki Sermaye Piyasası Araçlarını Halka Arz Eden İhraççıların Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler

Tebliğ ile pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz eden ihraççılar açısından yapılacak açıklamaları düzenleyen 19. Maddede esaslı olmamakla birlikte bir takım değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, genel kurul gündemi yapılacak açıklamaların kapsamına eklenmiş, ihraç edilen pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının ilişkili taraflardan geri alınması halinde de pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz eden ihraççılara kamuya açıklama yükümlülüğü getirilmiştir.

Fon Kullanıcıları, Nitelikli Yatırımcılara veya Tahsisli Olarak Satılmak Üzere İhraç Belgesi Onaylanan Payları Borsada İşlem Görmeyen İhraççılar ve Payları Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında İşlem Gören Ortaklıklar Tarafından Yapılacak Açıklamalara İlişkin Esaslarda Yapılan Değişiklikler

Yapılan düzenleme ile genel kurul ve sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin bilgilerin açıklanması kapsamında, fon kullanıcılarına da ihraççılara ek olarak kamuya açıklama yapma zorunluluğu getirilir. Hali hazırda açıklanması öngörülen hususlara i) ihraççının ya da fon kullanıcısının finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde meydana gelen ve ihraççının ihraç etmiş olduğu sermaye piyasası aracı sahiplerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesini olumsuz etkileyebilecek gelişmeler ve olaylar ve ii) ihraç edilen pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının ilişkili taraflardan geri alınması eklenmiştir. İhraççılara ilişkin genel bilgilerin yayımlanma zorunluluğu kapsamında, tahsisli olarak satılmak üzere ihraç belgesi onaylanan ihraççılar ve fon kullanıcıları bu yükümlülükten muaf tutulur.

Ayrıca, payları borsanın nitelikli yatırımcı işlem pazarında işlem gören ortaklıkların bu Tebliğ’in kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği’nin 5’inci maddesindeki bazı bentlerinde yer alan hükümlerine tabi olacağı düzenlenir.

Açıklamaların Bildirim, Kapsam ve Şekline Dair Yapılan Değişiklikler

Özel Durumlar Tebliği’nde yapılan değişikliklerin önemli bir kısmı açıklamaların bildirim ve şekline dairdir. Bu kapsamda, değişiklik ile özel durum açıklamalarının kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda Türkçenin dışında başka dillerde de yapılmasının Kurul tarafından talep edilebileceği düzenlenir. Açıklamaların Tebliğ’in ekindeki form kullanılarak en geç işlemin gerçekleşmesini izleyen üçüncü iş günü saat 09.00’a kadar yapılması mümkün kılınmıştır.

Yapılacak bildirimin şekli bağlamında ise, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççılar ile borsada işlem gören kira sertifikalarının fon kullanıcıları bakımından yapılacak açıklamaların KAP’ta yer alan ilgili form kullanılarak KAP’ta yapılacağı, sermaye piyasası araçları borsada işlem görmeyen ihraççılar ile borsada işlem görmeyen kira sertifikalarının fon kullanıcıları bakımından bu yükümlülüğün, açıklamaların Kurula gönderilmesi suretiyle yerine getirileceği ifade edilir.

Yapılacak açıklamaların kapsamı bakımından eklenen bir madde ile, kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli prosedürlerin ihraççının yönetim kurulu tarafından belirleneceği düzenlenir. Ayrıca, sermaye piyasası araçları borsada işlem görmeyen ihraççılar tarafından yapılacak özel durum açıklamalarının, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki beş iş günü içinde, kendilerine ait internet sitesinde ilan edilmesi ve söz konusu açıklamaların beş yıl süreyle bu internet sitesinde bulundurulması zorunluluğu getirilir. Bu ihraççıların kendilerine ait birden fazla internet sitesinin bulunması durumunda, özel durumların tescil edilen internet sitesinde zorunlu, diğer internet sitelerinde ise ihtiyari olarak ilan edileceği düzenlenir.

Sonuç

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1a), Özel Durumlar Tebliği’nin kapsamı, açıklamaların kapsam, bildirim ve şekli, açıklama yapacak kişiler ile ana ortak işlemlerinin açıklanmasına ilişkin önemli yenilikler getirir.

[1] Ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Sami Er, Yenilenen Özel Durumlar Tebliği ve Rehberi, http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/yenilenen-ozel-durumlar-tebligi-ve-rehberi/.

[2] Tebliğin yürürlüğü kapsamında, Tebliğ’in yayım tarihinden önce yurt içinde tahsisli olarak sermaye piyasası aracı ihraç eden halka açık olmayan ortaklıkların, Tebliğ’in yayımı tarihinden sonra yaptıkları ihraç belgesi ya da izahname onayı başvurularının Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanana kadar bu Tebliğ hükümlerine tabi olmayacağı düzenlenir.