Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Rekabet Kurulu Kararları Çerçevesinde Bilgi Paylaşımı

Nisan 2013

Türk rekabet hukukunda rakipler arasındaki bilgi paylaşımına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Bu konu en son 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 5. maddelerinin Yatay İşbirliği Anlaşmalarına Uygulanması Hakkında Taslak Kılavuz’da[1] (“Kılavuz”) ele alındı, ancak Kılavuz henüz yayımlanmadı.

Yasal bir düzenlemenin yokluğunda bilgi paylaşımı konusunda Rekabet Kurulu (“Kurul”) kararları esas alınmalıdır. Nitekim Kurul, on yılı aşkın uygulaması ile bilgi paylaşımı hakkında birçok karar verdi ve bu kapsamda bilgi paylaşımının esaslarını belirledi.

Bilgi Paylaşımının Tarafları

Kurul kararları incelendiğinde, taraflar arasındaki ilişkinin yatay veya dikey olmasına göre, bilgi paylaşımının taraflarının değiştiği görülür.

Yatay İlişkiler

Her ne kadar Kurul açıkça rakipler arasındaki bilgi paylaşımının rekabet hukukunda önem arz ettiğini söylemese de, bu husus kararlarından açıkça görülür. Nitekim Kurul, uzunca bir süredir kararlarında rakipler arasındaki bilgi paylaşımını inceler. Örneğin Kurul, 08.08.2002 tarih ve 02-47/586-M sayılı Gübre Üreticileri Derneği kararında[2], rakipler arasında paylaşılan istatistiki ve toplu nitelikteki bilgileri değerlendirdi ve rekabet üzerinde olumsuz etkisi olabileceğinden, bu bilgi paylaşılmasına son verilmesine karar verdi. 19.12.2005 tarih ve 05-85/1182-336 sayılı kararında[3] ise, Kurul, “aynı pazarda bulunan şirketler arasında” demek suretiyle rakip teşebbüsler arasındaki bilgi paylaşımına işaret etti. Daha güncel 18.04.2011 tarih ve 11-24/464-139 sayılı kararında[4] ise, Kurul, Borusan’ın bir bayisine (Kosifler) gönderdiği yazışmayı, Borusan ile Kosifler’in rakip teşebbüsler olmaması sebebiyle dikkate almadı.

Rakipler arasındaki bilgi paylaşımı konusu Kurul kararları aleyhine açılan iptal davaları nedeniyle Danıştay tarafından da ele alınır. Nitekim Danıştay 13. Dairesi, 08.05.2012 tarih ve E. 2008/9080, K. 2012/965 sayılı kararında[5], rakipler arasındaki bilgi paylaşımının pazar üzerindeki etkilerini inceledi ve rekabetin zarar görebilecek olması sebebiyle, bilgi paylaşımını rekabete aykırı buldu.

Dikey İlişkiler.

Taraflar arasında bir dikey ilişki söz konusu olduğunda, taraflar kural olarak rakip olmazlar. Zira aynı pazarda faaliyet göstermezler. Ancak Kurul böyle bir durumda dâhi, bilginin ulaştığı pazarda rekabetin bozulabileceğini ifade eder ve bu sebeple dikey anlaşmanın tarafları arasında gerçekleşen bilgi paylaşımını inceler. Nitekim Kurul, 03.05.2012 tarih ve 12-24/675-195 sayılı kararında[6], sağlayıcı ile bayisi arasında paylaşılan bilgilerin bayiler arasında bir koordinasyon yaratıp yaratmayacağına baktı ve böyle bir durumun söz konusu olmaması sebebiyle, taraflar arasındaki (sağlayıcı ile bayi) bilgi paylaşımının bir rekabet ihlali oluşturmadığına karar verdi. Bu karar tedarikçilerle bayiler arasındaki bilgi paylaşımı açısından dikkat çekicidir.

Bilgi Paylaşımının Şekli

Kurul kararları çerçevesinde, taraflar arasındaki bilgi paylaşımının doğrudan, dolaylı ve düzenli olabileceği görülür.

Doğrudan Bilgi Paylaşımı. Rakip teşebbüsler arasındaki doğrudan bilgi paylaşımı Kurul tarafından saptanabilecek en kolay bilgi paylaşımı türüdür. Bu nedenle, rakipler arasında doğrudan bilgi paylaşımına ilişkin Kurul kararları nispeten daha az sayıdadır. Örneğin, Kurul, 16.06.2009 tarih ve 09-28/600-141 sayılı kararında[7], Erdemir ile Borçelik arasında doğrudan paylaşılan detaylı bireysel yurt içi ve yurt dışı satış miktarları, aylık ithalat miktarları ve benzeri bilgileri rekabete aykırı değerlendirdi.

Dolaylı Bilgi Paylaşımı

Dolaylı bilgi paylaşımı uygulamada karşılaşılan en sık bilgi paylaşımı türüdür. Dolaylı bilgi paylaşımı istatistiki veya genel bilgiler şeklinde ortaya çıkabileceği gibi teşebbüs birliği aracılığıyla paylaşılan bilgi şeklinde de ortaya çıkabilir. Şöyle ki;

 • Kurul, rakip teşebbüslerin ileriye dönük davranışları hakkında bilgi edinmesini sağlayan her türlü istatistiki ve genel rakam bilgilerinin paylaşılmasını yasaklar. Kurul bu konuya ilk defa yukarıda anılan 08.08.2002 tarih ve 02-47/586-M sayılı kararında değindi[8] ve teşebbüslerin “bireysel tercihler haricindeki etkenlere dayanılarak” gelecek davranışlarını belirlemelerine neden olan istatistiki ve genel rakam bilgilerini paylaşmalarını rekabete aykırı olarak değerlendirdi. Kurul’un bu yönde birçok kararı vardır[9].
 • Kurul, taraflar arasında teşebbüs birliği aracılığıyla paylaşılan bilgileri de değerlendirir ve tarafların gelecekte alabilecekleri kararları etkileyebilecek bilgi paylaşımlarını yasaklar. Bu kapsamda, Kurul, 08.02.2002 tarih ve 02-07/57-26 sayılı kararında[10], teşebbüs birliğinde gerçekleştirilen toplantılar ve aylık paylaşılan istatistiki bülten ile taraflar arasında bilgi paylaşıldığına karar verdi. Kurul, 25.11.2009 tarih ve 09-57/1393-362 sayılı kararında[11] ise, teşebbüs birliğinin teşebbüslerin toplam üretim miktarlarını hesaplamaya ilişkin çalışmalarını bu doğrultuda oluşturduğu bilimsel veri ve bilgileri teşebbüslerle paylaşarak pazarı şeffaflaştırdığını vurguladı.
Düzenli Bilgi Paylaşımı

Kurul kararları incelendiğinde, Kurul’un düzenli bilgi paylaşımını rekabete aykırı değerlendirdiği görülür. Nitekim Kurul, yukarıda anılan 20.09.2012 tarih ve 12-44/1350-455 sayılı kararında[12], taraflar arasında paylaşılan bilgilerin “aylık satış verileri”nden oluşması nedeniyle (çok yakın tarihli olmasını da dikkate alarak), bu paylaşımı rekabet hukuku açısından endişe verici buldu. Kurul’un aylık bilgi paylaşımını dikkate aldığı ve titizlikle değerlendirdiği birçok kararı vardır[13].

Kurul ayrıca, teşebbüsler arasındaki bilgi paylaşımının belli bir süre devam edip etmediğine de bakar. Nitekim Kurul, 04.07.2007 tarih ve 07-56/672-209 sayılı kararında[14], “bir süredir devam eden” bilgi paylaşımını rekabete aykırı buldu. Bununla beraber, bu karardan Kurul’un ne kadar uzun süreli bir paylaşımı rekabete aykırı bulduğu anlaşılmaz.

Paylaşılan Bilginin Önemi

Kurul’un da kararlarında tekrarla dile getirdiği üzere[15], rekabet hukukunda bilgi paylaşımı per se rekabete aykırılık oluşturmaz. Nitekim bilgi paylaşımı rekabeti her zaman olumsuz etkilemez, hatta bazen rekabet üzerinde olumlu etkileri dâhi olabilir. Şöyle ki, paylaşılan bilgiler tarafların özellikle yatırım stratejilerini daha doğru planlamalarını sağlıyorsa, paylaşılan bilginin rekabet üzerinde olumlu etkisi olduğu kabul edilir.

Bununla beraber, paylaşılan bilgi, niteliği ve paylaşıldığı pazarın yapısına göre rekabet hukuku açısından ihlal edici olabilir.

Pazar Yapısının Etkisi. Kurul kararları incelendiğinde, pazar yapısının bilgi paylaşımı üzerinde çok büyük etkisinin olduğu görülür. Nitekim pazarın şeffaf olması halinde, taraflar arasında paylaşılan bilgilerin pazardan da kolayca edinilebilecek olması nedeniyle, Kurul’un bilgi paylaşımına yaklaşımı oldukça yumuşaktır. Örneğin Kurul, 15.04.2004 tarih ve 04-26/287-65 sayılı kararında, ürünlerin homojen olmaması ve ayrıca pazarda çok sayıda oyuncu bulunması nedeniyle, bilgi değişiminin taraflar arasında koordinasyona yol açma olasılığının düşük olduğunu belirtti[16].

Buna karşılık, pazarın şeffaf olmaması halinde, başka bir anlatımla, taraflar arasında paylaşılan bilgilerin pazardan kolayca edinilemeyecek olması durumunda, Kurul’un bilgi paylaşımına yaklaşımı oldukça katıdır. Örneğin Kurul, 16.06.2009 tarih ve 09-28/600-141 sayılı kararında, pazarda az sayıda teşebbüsün faaliyet göstermesi, yüksek yoğunlaşma oranlarının olması ve giriş engellerinin bulunması nedeniyle taraflar arasındaki bilgi paylaşımını rekabete aykırı buldu[17].

Bununla beraber pazar yapısına ilişkin Kurul kararlarında bir yeknesaklık bulunmadığı da vurgulanmalıdır. Şöyle ki;

 • Kurul’un pazar yapısının önemine ilişkin kararları çelişkilidir. Nitekim Kurul, 28.12.2006 tarih ve 06-95/1202-365 sayılı kararında[18], havacılık yakıtları pazarının özellikleri nedeniyle, taraflar arasında bilgi paylaşımının rekabetçi düzeni ihlal edici nitelikte olmadığına karar verdi. Bununla beraber, Kurul, 04.07.2007 tarih ve 07-56/672-209 sayılı kararında, “taraflar arasında koordinasyonun ve iletişimin ispat edilmesi halinde piyasanın yapısına bakılmaksızın ihlal kararına varılabileceğini” belirtti[19].
 • Kurul, aynı pazar yapısına (aynı sektör) dayanarak farklı kararlar da verdi. Örneğin Kurul, 09.09.2009 tarih ve 09-41/998-255 sayılı kararında[20], otomotiv pazarının erişiminin kolay olması nedeniyle, taraflar arasında güncel bilgi paylaşılmasının aralarında herhangi bir koordinasyona yol açmayacağına karar verdi. Buna karşılık, Kurul, aynı sektöre ilişkin olarak verdiği bir başka kararda[21], otomotiv pazarının özelliklerini dikkate almaksızın, ileriye yönelik bilgi paylaşımının rekabeti kısıtladığını vurguladı.

Paylaşılan Bilginin Niteliği. Kurul kararları uyarınca, “bireysel tercihler haricindeki etkenlere dayanılarak”[22] teşebbüslerin karar almalarını sağlayan veya teşebbüslerin “bireysel iktisadi karar almalarını”[23] engelleyen bilgi paylaşımları (stratejik bilgi paylaşımları) yasaktır. Bununla beraber, Kurul, bazı kararlarında, taraflar arasında stratejik bilgi paylaşılmasını rekabet ihlali olarak değerlendirmedi[24].
Kurul, bir bilginin stratejik bilgi olup olmadığını değerlendirirken, hem bilginin içeriğine, hem de bilginin ait olduğu döneme bakar.

 • Paylaşılan Bilginin İçeriği. Kurul, stratejik bilginin tanımını vermese de, stratejik bilginin ne olduğuna dair ipuçları verir. Bu kapsamda aşağıdaki bilgiler stratejik bilgi olarak kabul edilir:
 • Fiyatlar, kapasite kullanımları, üretim miktarları ve müşteri bazında satış rakamlarına ilişkin bilgiler[25];
 • Markaların illere, bölgelere ve alt segmentlere göre ayrıntılı satış fiyatı ve miktarları ile pazar paylarına ilişkin bilgiler[26];
 • Her bir alt model bazında aylık üretim adetleri, hammadde ve yan sanayiye yapılan ödemeler ile ödenilen vergi ve ücretlere ilişkin bilgiler[27];
 • Stok verileri ile satış verileri[28];
 • Fiyat koşulları ile arzın kontrolüne yönelik her türlü parametreye ilişkin bilgiler[29];
 • Toplulaştırılmış veya istatistiki bilgiler ise ancak aşağıdaki koşulları içerirse stratejik bilgi olarak değerlendirilmez[30]:
  • Miktarlara ilişkin verilerin (kapasite, üretim, satış ihracat ithalat) ve kapasite kullanım oranlarının gösterildiği tablolar, bu tür verilerin teşebbüs veya ekonomik birlik oluşturan teşebbüs grupları bazında bilinmesine imkân vermeyecek şekilde hazırlanmalı ve Türkiye genelindeki toplam bilgiler paylaşılmalıdır;
  • Dağıtılan istatistiklere ek olarak teşebbüslerin karşılıklı rekabetçi davranışlarını etkileyebilecek herhangi bir yorum, analiz veya tavsiye yer almamalıdır;
  • Fiyatların, üretimin, satışların ve kapasite kullanım oranlarının gelecekteki durumlarına dair bilgiler paylaşılmamalıdır;
  • Teşebbüs birliklerinde verilerin toplanması ve tablolaştırılması ile görevli kişilerin, rekabete hassas bilgileri birlik üyelerinden ve üçüncü kişilerden gizli tutmaları sağlanmalıdır;
  • Verileri gösteren tablolar, verilerin ait olduğu dönemden itibaren en az iki ay geçmeden yayınlanmamalıdır.
 • Paylaşılan Bilginin Ait Olduğu Zaman Dilimi. Kurul, taraflar arasındaki bilgi paylaşımının rekabete aykırı olup olmadığını saptayabilmek için, paylaşılan bilginin ait olduğu zaman dilimini de inceler. Ancak, Kurul’un bu konudaki kararları henüz yerleşik değildir. Şöyle ki, Kurul, bazı kararlarında geleceğe yönelik bilgilerin paylaşılmasını rekabete aykırı kabul eder[31]. Başka kararlarında ise, Kurul, geçmişe dönük bilgilerin dinamik bir süreçte rakip teşebbüsler arasında geleceğe yönelik bir koordinasyona yol açabileceğini belirtir[32].

Tek Taraflı Bilgi Paylaşımı

Kurul, son zamanlardaki uygulamasında, bilgi paylaşımının tek taraflı olup olmadığını belirleyebilmek için, bilginin ulaştığı teşebbüsün tepkisine bakar ve bilgiyi alan teşebbüsün bu bilgiye karşı çıkmaması halinde, taraflar arasında bir bilgi paylaşımı olduğuna karar verir. Şöyle ki, Kurul, bir bilginin elektronik posta gibi yazılı olarak paylaşılması halinde, karşı tarafın bu paylaşıma karşı çıktığına dair derhal yazılı bir cevap vermesini arar. Aynı kural toplantı gibi sözlü bilgi paylaşımları için de geçerlidir. Bu halde de, karşı tarafın bu paylaşıma itirazda bulunması (ve mümkünse itirazını tutanağa geçirmesi) gerekir[33].

Bilgi Paylaşımı Karinesi

Danıştay 13. Dairesi, yukarıda anılan çok güncel 08.05.2012 tarih ve E. 2008/9080, K. 2012/965 sayılı kararında, teşebbüsler arasındaki bilgi paylaşımının gelecekte pazarda alacakları kararlarına etkili olacağından, aksi ispat edilmedikçe, aralarında bir koordinasyon yaratacağına karar verdi. Bu karar çerçevesinde Danıştay’ın bilgi paylaşımının teşebbüslerin gelecek davranışlarını etkilediğine ilişkin bir karine getirdiği de söylenebilir[34]. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi pazarın çok şeffaf olduğu ve her türlü bilgiye kolayca ulaşılabilen hallerle, bilgi paylaşımının genel, istatistiki ve toplu bilgilere yönelik olduğu durumlarda Danıştay’ın bu kararına temkinli yaklaşılmalıdır. Aynı şekilde Türkiye’de herhangi bir pazarın etkilenmediği, ihracata yönelik işlemlerde de bilgi paylaşımına hoşgörülü yaklaşılmalıdır[35].

Sonuç

Kurul’un bilgi paylaşımı konusunda getirdiği temel kriter teşebbüslerin “iktisadi karar alma kabiliyetleri”nin bilgi paylaşımı ile sınırlanıp sınırlanmayacağıdır. Ancak Kurul, bu kriterin nasıl belirleneceği konusunda yeknesak ve objektif koşullar belirlememiştir. Nitekim Kurul bazı kararlarında;

 • Geçmişe yönelik bilgi paylaşımlarını yasaklamıştır;
 • Pazar yapısını dikkate almamıştır ve
 • Bilgi paylaşımı karinesi getirmiştir (Danıştay).

Kurul’un vermiş olduğu bu kararlar kapsamında, bilgi paylaşımı fiilen çok sınırlanmıştır. Oysa yukarıda da ifade edildiği üzere, bilgi paylaşımının bazı hallerde rekabet üzerinde olumlu etkileri olabilir. Bu kapsamda, Kurul belirlediği kriterlere objektif ve yeknesak koşullar getirmelidir. Bunun için de, henüz taslak halinde olan Kılavuz’un bu konuları aydınlatması ve teşebbüslere tam anlamıyla kılavuzluk etmesi beklenir.


[1] Kılavuz 2012 yılı sonunda kamunun görüşüne açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=sLwJqE8Qet01Sk2Es7ie3Q==-H7deC+LxBI8= (erişim: 21.03.2013).
[2] Karar hakkında bilgi için bkz. PİŞMAF, Şamil, İktisadî ve Hukukî Açıdan Teşebbüsler Arası Bilgi Paylaşımı, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi, No. 280, Ankara 2012, s. 79.
[3] Karara ulaşmak için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.3013).
[4] Karara ulaşmak için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[5] Karara ulaşmak için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=c30JfvlYGh59eUsyDmy7wg==-H7deC+LxBI8=&nm=251 (erişim: 21.03.2013).
[6] Karara ulaşmak için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[7] Karara ulaşmak için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[8] Karar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. dn. 2.
[9] Örneğin, bkz. Kurul’un 04.07.2012 tarih ve 12-36/1040-328 sayılı kararı, http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[10] Karara ulaşmak için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[11] Karara ulaşmak için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[12] Karara ulaşmak için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[13] Örneğin, bkz. Kurul’un 04.07.2012 tarih ve 12-36/10040-328 sayılı kararı. Karar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. dn. 10.
[14] Karara ulaşmak için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[15] Örneğin, bkz. Kurul’un 19.12.2005 tarih ve 05-85/1182-336 sayılı kararı, http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[16] Karar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[17] Karar bilgileri için bkz. dn. 7.
[18] Karara ulaşmak için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[19] Karar bilgileri için bkz. dn. 15.
[20] Karara ulaşmak için bkz. http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[21] Karara ulaşmak için bkz. PİŞMAF, s. 83, dn. 246.
[22] Rekabet Kurumu’nun 15.05.1998 tarihinde Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’ne gönderdiği yazı. Yazı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. dn. 9.
[23] Kurul’un 09.09.2009 tarih ve 09–41/998–255 sayılı kararı. Karar bilgilerine ulaşmak için bkz. dn. 18.
[24] Ayrıntılı bilgi için bkz. Kurul’un 24.06.2009 tarih ve 09-30/637-150 sayılı kararı. Stratejik bilgi paylaşımı olduğunu kararın karşı oy gerekçesinde yer alır, http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[25] Kurul’un 04.07.2007 tarih ve 07-56/672-209 sayılı kararı. Karar bilgilerine ulaşmak için bkz. dn. 15.
[26] Kurulu’un 15.04.2004 tarih ve 04-26/287-65 sayılı kararı. Karar bilgilerine ulaşmak için bkz. dn. 17.
[27] Kurul’un 20.09.2012 tarih ve 12-44/1350-455 sayılı kararı. Karar bilgilerine ulaşmak için bkz. dn. 13.
[28] Kurul’un 18.04.2011 tarih ve 11-24/464-139 sayılı kararı. Karar bilgilerine ulaşmak için bkz. dn. 4.
[29] Kurul’un 20.12.2006 tarih ve 06-92/1172-350 sayılı kararı, http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[30] Kurul’un 08.08.2002 tarih ve 02-47/586-M sayılı kararı. Karar bilgilerine ulaşmak için bkz. dn. 2.
[31] Örneğin bakınız Kurul’un 08.08.2002 tarih ve 02-47/586-M sayılı kararı ile Kurul’un 09-41/998-M sayılı kararları. Kararlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. PİŞMAF, s. 79 ve 83. Ayrıca bkz. Danıştay 13. Dairesi’nin 08.05.2012 tarih ve E. 2008/9080, K. 2012/965 sayılı kararı. Karar bilgileri için bkz. dn. 5.
[32] Örneğin, bkz. Kurul’un 20.09.2007 tarih ve 07-76/907-345 sayılı kararı, http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[33] Örneğin, bkz. Kurul’un 11.04.2007 tarih ve 07-31/325-120 sayılı kararı, http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013) veya Kurul’un 18.04.2011 tarih ve 11-24/464-139 sayılı kararı, http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 21.03.2013).
[34] Karar bilgilerine ulaşmak için bkz. dn. 5.
[35] Bkz. Kurul’un 06.10.2005 tarih ve 05-65/928-250 sayılı kararı, http://www.rekabet.gov.tr/default.aspx?nsw=tfjcBAxVih5pUKigR05EaA==-H7deC+LxBI8=&nm=90 (erişim: 27.03.2013).