Rekabet Kurulu Rekabet El Kitabı’nı Yayımladı

Şubat 2009

Rekabet Kurulu (bundan böyle “Kurul” olarak anılacaktır) hem Türk rekabet hukukunu ilgililere tanıtmak, son on yıllık çalışma ve tecrübelerini aktarmak hem de teşebbüslerden gelen bilgi taleplerinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla Rekabet El Kitabı’nı ( “El Kitabı”) hazırlamıştır. El Kitabı, Kurul’un resmi internet sayfasında (www.rekabet.gov.tr) yayımlanmaktadır.

El Kitabı’nda, Türk rekabet hukukuna ilişkin bilgilere yer verildiği gibi, Kurul kararlarının özetlendiği çeşitli bölümler ile mini bir rekabet sözlüğüne ve Kurul’a sıkça sorulan soruların cevaplarına yer verilmiştir.

“Genel Bilgiler” başlıklı ilk bölümde, Türkiye’de piyasa ekonomisi modeline geçiş, bu modelin kaynağını oluşturan rekabetçi pazar düzeninin kurulması ve korunması ile bu amaçlara ulaşılması için öngörülen anayasal ve yasal düzenlemeler özetlenmiştir.

El Kitabı’nın “Niçin Rekabet?” başlıklı ikinci bölümünde ise, tüketiciler için seçme ve teşebbüsler için girişim özgürlüğünün sağlanması, verimlilik, iktisadi etkinlik, teknolojik gelişme ile KOBİ’lerin faaliyetlerine uygun ortam yaratılması şeklinde özetlenebilecek sağlıklı ve etkin bir rekabetin pazardaki etkileri, çeşitli gazete haberleri ile renklendirilerek sunulmuştur.

Kurul’un rekabet mevzuatına ilişkin açıklamaları ile örnek kararlarına üçüncü bölümde değinilmektedir. “Yasaklanan Anlaşmalar ve Kartellerle Mücadele” başlıklı ilk alt bölümde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ( “Rekabet Kanunu”) 4. maddesinde öngörülen rekabete aykırı anlaşma, karar ve uyumlu eylemlere ilişkin yasak açıklanmaktadır[1]. Aynı alt bölümde, kartellerle mücadelede yeni bir enstrüman olarak öngörülen pişmanlık[2]da açıklanmıştır.

“Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması” başlıklı ikinci alt bölümde ise Rekabet Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen bir veya birden fazla teşebbüsün hâkim durumunu kötüye kullanması yasağı, sıklıkla karşılaşılan kötüye kullanma halleri örneklenmek suretiyle irdelenmektedir. Rekabet ihlallerine ilişkin soruşturma süreçleri ile menfi tespit ve muafiyet alma usul ve şartları da, özelleştirmeler ile birleşme ve devralmalar[3]gibi ayrı ayrı alt bölümler altında incelemiştir.

El Kitabı’nın “Rekabet Kurumu ve Kurulu” başlıklı dördüncü bölümünde, Rekabet Kurumu ile Kurul’un oluşturulma amaçları, kuruluş yapısı, görev ve yetkileri ile 1999–2007 yılları arasındaki başvurular ve sonuçlandırılan dosyalara ilişkin sayısal verilere yer verilmiştir. Bu bölümü, rekabet otoritesinin zorlayıcı olmayan mekanizmalar kullanarak ekonomik faaliyetler için rekabetçi bir ortam oluşturulmasına yönelik çalışmalarını içeren “Rekabet Savunuculuğu” başlıklı beşinci bölüm izlemektedir.

El Kitabı’nın altıncı bölümü “Sıkça Sorulan Sorulara”, yedinci ve son bölümü ise “Mini Rekabet Sözlüğü”ne ayrılmıştır.

El Kitabı’nda ayrıca, Rekabet Kurumu’na başvuru ve Kurul’un karar alma usullerine şematik olarak yer verilmiş ve ikincil rekabet mevzuatına ilişkin açıklamalar eklenmiştir.

1-Bu başlık altında, kartel teşkil eden sektör toplantıları, ihalelerde danışıklı teklif verilmesi, rakipleri dışlama amaçlı kartel, ihalede bölge paylaşımı, danışıklı teklif ve rakipleri dışlama, rekabete duyarlı bilgi değişimi ile fiyat ve miktar kontrolü, rekabetten kaçınan rakipler, rakiplerin fiyat listelerinde gerçekleştirdikleri aynı ve eş zamanlı değişikliklere ilişkin önemli örnek kararların özetleri sunulmaktadır.

2-Pişmanlık müessesesine ilişkin ayrıntılı bilgi için Bkz. Erdem&Erdem Hukuk Postası Sayı 2009/1 “Rekabet Kurulu Aktif İşbirliğine İlişkin Yönetmelik Taslağı’nı Yayımladı” başlıklı yazımız.

3-Bu alt bölümde, birleşme devralmalarda taahhüt mekanizması, koşullu izin, ilgili pazarın tespiti ile pazar ayrıştırılması yanında çeşitli özelleştirme karar özetlerine (Tekel Tuzla özelleştirmesi, Tüpraş özelleştirmesi, doğalgaz ve elektrik piyasalarındaki özelleştirmeler ile Türk Telekom özelleştirmesi, ATV ve Sabah’ın TMSF tarafından satışı) de yer verilmiştir.