Sermaye Piyasası Kurulundan Çağrı İçin Yeni Tebliğ Hazırlığı

Temmuz 2009

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin değiştirilerek, halka açık anonim ortaklıklarda çağrı yoluyla hisse senedi toplanmasına ilişkin esasları ayrı bir tebliğde düzenlemek için Nisan ayında ilk tebliğ taslağını görüşe açmıştı. Haziran ayında ise, ilk taslağa gelen yorumlar üzerinden ikinci tebliğ taslağı görüşe açıldı.

Tebliğ taslağı, halka açık anonim ortaklıkların hissedarlarına yapılacak zorunlu ve isteğe bağlı çağrıya ilişkin ilke ve esasları düzenliyor. Çağrıda, ortaklığın aynı gruba dahil tüm pay sahiplerinin eşit muameleye tabi olacağını belirten Tebliğ taslağı, herhangi bir kişinin veya birlikte hareket ettiği kişilerin, bir ortaklığın yönetim kontrolünü belli bir grup payların iktisabı ile ele geçirilmesi halinde, ortaklığın diğer grup veya gruplarına dahil tüm pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde çağrı yapılmasını düzenlemektedir. Çağrı bedeli de TL üzerinden nakit olarak ödenecektir.

Taslakta “yönetim kontrolü” tanımı karşımıza çıkıyor. Ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının yüzde 50’den fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olanlar veya yüzde 50 oranına bağlı olmaksızın, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren paylara sahip olunması da yönetim kontrolünün elde edilmesi olarak kabul edilecek.

Halka açık şirketlerde çağrıda bulunma zorunluluğu için hâlihazırdaki tebliğde yüzde 25 olan hisse sahipliği oranının, SPK’nın yeni tebliğ değişikliği ile yüzde 50’ye çıkarılması öngörülüyor.

Taslakta getirilen bir diğer durum, “Belirli ve özellikli stratejik konularda karar alınmasını engelleme gücüne sahip olmak”, yönetim kontrolünün elde edildiği anlamına gelmeyecektir.

Taslak, isteğe bağlı olarak yapılan kısmi çağrı, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi bir yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan ve dolaylı olarak bir ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının yüzde 50’sinden fazlasına sahip olanlar veya bu orana bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını iktisap edenler, diğer ortaklara ait hisse senetlerini de satın almak üzere çağrıda bulunma zorunluluklarını düzenlemektedir.

Yukarıdaki oranlara ulaşılmasını ya da bu oranlara bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü sağlayan payların ve oy haklarının iktisabını izleyen 5 iş günü içerisinde çağrı yapmak üzere SPK’ya başvurulması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle, zorunlu çağrının doğduğu günden itibaren 30 iş günü içerisinde ortaklık, diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili çağrı işlemine başlayacaktır. Fiili çağrı süresi 10 ile 20 iş günü arasında olacaktır. Fiili çağrı, tebliğ taslağında yer alan bilgi formunun Kurul’ca onaylanmasından itibaren en çok 6 iş günü içinde başlayacaktır.

Taslakta, çağrı fiyatının belirlenmesi, isteğe bağlı çağrı esasları ve zorunlu çağrıdan muafiyet şartları da yeniden düzenlenmektedir.

Kurul, ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabının, ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye veya yönetim yapısı değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi halinde, ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının, aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından kontrol edilen grup içerisinde yapılan devir işlemleri sebebiyle elde edilmesi halinde çağrıda bulunma zorunluluğuna muafiyet getirebilecek.

“Ortaklık sermayesinde sahip olunan paylardan veya oy haklarından çağrı yapma zorunluluğunu gerektiren kısmın Kurul’ca uygun görülecek azami sürede elden çıkarılacağının taahhüt edilmesi veya elden çıkarılması” durumunda ve “ortaklığın yönetim kontrolünü elinde bulunduran tüzel kişiliğin yönetim kontrolünde meydana gelen bir değişiklik nedeniyle çağrıda bulunma yükümlülüğü doğan ancak söz konusu yönetim değişikliğinin sebebinin, ortaklığın yönetiminde kontrolü sağlama amacını taşımadığı pay devirlerinde”çağrıda bulunmadan muafiyet verilebilecek.

Özelleştirme kapsamındaki ortaklıklarda, kamu paylarının satışı ile Yatırımcıları Koruma Fonu’nun tasarrufunda bulunan ortaklık paylarının satışında çağrı yükümlülüğü doğduğu takdirde, Kurul’ca çağrıdan muafiyet getirilebilecek.

Muafiyet başvurularının, çağrı yapma zorunluluğunun doğmasını izleyen 5 iş günü içerisinde Kurul’a yapılması gerekmektedir.

Taslak isteğe bağlı çağrıyı ise şu şekilde düzenliyor: Ortaklar veya üçüncü şahıslar, ortaklık paylarının tamamı veya bir kısmı için çağrıda bulunabilecekler. Payların bir kısmı için yapılan çağrı işleminde, çağrıya katılmak için talepte bulunan payların teklife konu pay sayısından fazla olması durumunda, çağrı işlemi, talepte bulunan pay sahipleri arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde oransal dağıtım yöntemine göre sonuçlandırılacaktır.

İsteğe bağlı çağrı süresinde satın alma süresi 10 ile 20 iş günü arasında olup, fiili çağrı, konuya ilişkin Kurul kararından itibaren en çok 6 iş günü içinde başlayacaktır.
………………………

* 9/3/1994 tarihli ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 8 Tebliği.