Teknoloji Sayesinde Bilgi, Belge Ve Açıklamalar Şimdi Daha Yakında!

Nisan 2010

30.05.2009 tarihinde 27243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 61 sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), sermaye piyasası araçları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (“Borsa”) işlem gören ortaklıklara, aracı kurumlara ve katılma payları Borsa’da işlem gören fonların
kurucularına her türlü bilgi, belge ve açıklamalarını elektronik ortamda imzalayarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna (“KAP”) gönderebilme yolunu açmıştır.

Diğer taraftan bu Tebliğ kapsamında, bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanması ve ortaklıklar, aracı kurumlar ve fonlara elektronik ortamda gönderilmesi de mümkün kılınmıştır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun hayatımıza getirdiği elektronik imza, bu Tebliğ ile birlikte,

  • Bağımsız denetim raporları,
  • Özel durum açıklamaları,
  • İzahname, sirküler ve diğer duyuru metinleri,
  • SPK’nın yatırım ortaklıklarına ve fonlara ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken bildirimler,
  • Ortaklıkların genel kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri,
  • Ortaklıkların esas sözleşmeleri ve fonların iç tüzükleri,
  • SPK ve/veya Borsa tarafından belirlenen ve elektronik veri olarak düzenlenmesi istenen diğer bildirimlerin yapılmasında kullanılmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen bildirimler, ortaklıklar, aracı kurumlar ve fon kurucuları tarafından elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda KAP’a gönderilir.

Ortaklıklar, aracı kurumlar, fonlar ve bağımsız denetim kuruluşlarının, kamuyu aydınlatma usul ve esaslarına ilişkin SPK’nın diğer düzenlemelerinde yer alan bildirimlerin gönderim yerine ilişkin hükümlerde yer alan atıflar bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren KAP için yapılmış sayılır.

İmza sahipleri, Tebliğ ekinde düzenlenen Sertifika Sahibi Taahhütnamesini elektronik sertifikalarını teslim almadan önce imzalayarak, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına vermek zorundadırlar.

Borsada işlem görmek üzere sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıklar ve ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ilk defa kayda alma başvurusunda bulunacak fonlar, elektronik sertifika başvurusunda da bulunmak zorundadır. Borsa tarafından kotasyon kararı veya pazar kaydına/listesine alma kararı verilebilmesi için elektronik sertifikaların alınmış olması şartı aranır.

Aracı kurumlar ve bağımsız denetim kuruluşlarının ise, SPK tarafından yetkilendirildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına elektronik sertifika başvurusunda bulunmaları zorunludur.

Ortaklık, aracı kurum ve fon kurucusu tarafından elektronik ortamda bildirim yapılamaması veya bağımsız denetim kuruluşu tarafından ortaklığa, aracı kuruma ve fon kurucusuna gönderilecek bildirimin elektronik imzalı olarak yapılamaması durumunda, ortaklık, aracı kurum ve fon kurucusu tarafından en seri haberleşme vasıtasıyla bildirim Borsaya yapılır.

Bu durumda ortaklık, aracı kurum ve fon kurucusu tarafından gönderilen bildirim en kısa süre içinde Borsa tarafından KAP’a aktarılır. Zorunlu bir hal olmamasına rağmen bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmemesi halinde ilgili gerçek ya da tüzel kişilerin sorumluluğu saklıdır.

Zorunlu bir halin varlığına ilişkin ispat yükü, ilgili ortaklığa, aracı kuruma, fon kurucusuna ve bağımsız denetim kuruluşuna ait olup, ispata ilişkin bilgi ve belgelerin söz konusu halin ortaya çıktığı günü takip eden 3 iş günü içinde SPK’ya ve Borsa’ya gönderilmesi zorunludur.

Bu Tebliğ ile yatırımcıların yatırım yaptıkları sermaye piyasası araçları hakkındaki tüm değişimler ve önemli durumlar hakkında çok daha hızlı bir şekilde bilgi edinmeleri amaçlanmıştır ve bu amaç konusunda da başarıya ulaşıldığı görülmektedir.