Tütün Ürünlerinin Tüketilmesine Ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Nisan 2010

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan “Tütün Ürünlerinin Tüketilmesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 17.04.2010 tarih ve 27555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; herkesin temiz hava soluyabilme hakkını sağlamak, kişileri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve tehlikelerini anlatmak amacına yönelik yasal uyarılara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Yönetmelik tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı veya satışının yapıldığı yerlerde asılması gereken yasal uyarılar ile tütün ürünleri tüketimine tahsis edilen alanlarda bulunması gereken sağlık uyarılarının şekil ve içeriklerinin belirlenmesi ile kullanımına ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

Sözkonusu Yönetmelik, 07.11.1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 4. maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu bağlamda tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı veya satışının yapıldığı yerlerde asılması gereken yasal uyarılar ile tütün ürünleri tüketimine tahsis edilen alanlarda bulunması gereken sağlık uyarılarının şekil ve içerikleri belirlenmiş olup, belirlenen içerik ve şekil şartlarını taşımayan veya bunlar dışında ilave unsurlar içeren uyarı yazıları geçerli sayılmayacaktır.

Yasal uyarıları asma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile yasal uyarıları bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak asmadığı belirlenenler, 4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin on birinci fıkrası uyarınca bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılacaktır.

Yönetmelik yayımı tarihi olan 17.04.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütecektir.