Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğindeki Değişiklikler

29.08.2003 tarihli Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nde 28.04.2011 tarih ve 27918 sayılı Resmi Gazete ile değişiklikler yapılmıştır. Belli başlı değişiklikler eski ve yeni madde metinleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda yer almaktadır.

  • Madde 5/1 : Eski yönetmelikte elektronik ortamda yapılarak kağıt ortamında imzalanan başvurunun tüm belgelerle birlikte başvuruyu takip eden altı işgünü içerisinde Bakanlığa ulaştırılması gerekir iken, değişiklikle birlikte altı günlük süre kaldırılarak Bakanlığa ulaştırılmasının yeterli olduğu belirtilmiş, ancak bu altı günlük süre daha sonra 7.maddedeki “yurtiçinden yapılacak başvurular”a eklenmiştir.
  • Madde 6/3 : Eski yönetmelikte yurt dışından yapılacak başvurularda, başvuru sırasında istenen belgelerin yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde işverenince Bakanlığa intikal ettirileceği, ayrıca temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığa intikal ettirilen çalışma izni başvurularının değerlendirmeye alınacağı düzenlenmiştir. Değişiklik ile yabancının temsilciliğe başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde işverence elektronik başvurunun yapılması ve başvuru için istenen belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerektiği düzenlenmiştir.
  • Madde 7/1 : Yurt içinden yapılacak başvurulara ilişkin olarak, başvuru için istenilen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içerisinde Bakanlığa ulaştırılması gerektiği eklenmiştir.
  • Madde 8 : Uzatma başvurularına ilişkin olarak Bakanlık tarafından verilen belgenin 90 gün geçerli olduğuna ilişkin 6 ve 7. fıkralar kaldırılmıştır.

Ayrıca maddenin 1.fıkrasının eski halinde başvuru formu ve yönetmelik ekinde belirtilen belgelere önceki çalışma izni belgesinin aslının da eklenmesi suretiyle yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Bakanlığa başvuru yapılacağı belirtilmiş iken, değişiklikle önceki çalışma izni belgesinin eklenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yine aynı maddenin 5.fıkrasının eski halinde çalışma izni başvurusunda bulunan yabancıların çalışma izni uzatma başvurusunun sonuçlanmasına kadar geçen zaman diliminde, alacağı görevin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri veya meslekteki çalışmalarını sürdürebileceği düzenlenmiştir Değişiklikte ise uzatma başvurusunda bulunan yabancının çalışma izni süresinin sona erdiği tarihten itibaren kırkbeş günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca maddede, bu süre içindeki çalışmanın kanuni çalışma olarak kabul edileceği ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlüğünün aynı şekilde devam edeceği, uzatma başvurusu bulunanların elektronik ortamda İçişleri Bakanlığı’na bildirileceği de belirtilmiştir.

  • Madde 9 : Maddeye göre, Bakanlığın eksik evrak tespiti halinde eksik evrakların tamamlanması için başvuru sahibine bilgi verilir, bu durumda Bakanlığın başvuruları sonuçlandırması için gereken “otuz günlük süre” eksik evrakların Bakanlığa intikal ettiği tarih itibarıyla işlemeye başlamaktadır. Bu maddeye çalışma izni başvurusunun bu yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun yapılmaması yada eksik belgelerin onbeş gün içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru dosyasının işlemden kaldırılacağı eklenmiştir.
  • Madde 13 : İzinlerin verilmesi veya uzatılmasına ilişkin değerlendirmede, maddenin 3. fıkrasının eski halinde Türkiye İş Kurumu tarafından 4 haftalık sürelerle periyodik olarak ”il bazında” yabancıların istihdamının uygun görülmediği iş ve meslekler Bakanlığa rapor olarak bildirilmekte idi. Değişiklik ile artık başvurulan iş için “ülke içinde” dört haftalık süre içinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca maddenin 4.fıkrasının sonuna Bakanlığın değerlendirmeye ilişkin olarak kriterler belirleyeceği eklenmiştir.

  • Madde 26 : Eski maddde Bakanlık süreli çalışma izninin geçerlilik alanının şehir, idari sınır veya coğrafi bölge gibi girdileri baz alarak genişletip daraltabilir iken, değişiklikle idari sınır kaldırılarak sadece il veya coğrafi bölge bazında değişiklik yapılabileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca maddeye “çalışma izin belgesinin belgede yazılı işyeri ve adres için geçerli olacağı, yabancının işyerinin ticaret siciline kayıtlı diğer bir şubesinde çalışabilmesi talebinin Bakanlıkça değerlendirileceği, talebin uygun bulunması halinde çalışma izninde gerekli değişiklikler yapılarak durumun ilgili mercilere bildirileceği, işyerinin ticaret unvanın değişmesi veya işyerinin başka bir adrese nakli halinde durumun resmi makamlardan alınmış belgelerle kanıtlanması şartıyla çalışma izninde gerekli değişiklik yapılarak ilgili mercilere bildirileceği” yönünde hükümler eklenmiştir.

  • Madde 35/2 : Süresiz çalışma iznine ilişkin olarak maddenin eski metninde süresiz çalışma izni kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece ikamet izinlerine bağlı olarak kullanılacağı yer almaktadır. Değişiklikle “süresiz çalışma izninin ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılabileceği, süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde en geç on beş gün içerisinde durumun Bakanlığa bildirileceği, Bakanlığın gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izni belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildireceği” düzenlenmiştir.
  • Madde 44 : Eski metinde bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılardan, ikamete ilişkin süre koşulu aranmaksızın Türkiye’de kanuni olarak bulunanların doğrudan Bakanlığa istisnai çalışma izni için başvuruda bulunabileceği düzenlenmiştir. Değişiklikle artık bu kişilerin çalışma izin başvurularında sadece ikamete ilişkin süre koşulunun aranmayacağı düzenlenmiştir.