Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Sabit Hatlarda Sabit Ücret Uygulamasını Onadı

Ocak 2009

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, önüne gelen Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Türk Telekom’un abonelerinden aldığı sabit ücretin hukuki olmadığı yönündeki kararını bozarak sabit hatlarda sabit ücret uygulamasına ilişkin açılmış olan pek çok dava için emsal karar oluşturdu.

2008 yılı içinde verilmiş olan birçok Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi kararında, Türk Telekom A.Ş. tarafından sabit hatlara ilişkin olarak “aylık/yıllık ücret” adı altında talep edilen sabit ücret uygulamasının hukuka aykırı olduğu belirtilmişti.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin yukarıda bahsi geçen sabit ücret alınmasının kanuna uygun olduğu yönündeki kararının ayrıntılı gerekçesi halen yazılmamıştır. Ancak konu hakkında Sabah Gazetesi’nin 19.01.2009 tarihli haberinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararında;

 

“…dava konusu sabit ücretin yasa ile belirlenen bir ücret olduğu belirtilerek, “Türk Telekom tarafından yapılan tarife Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmekte ve uygulanmaktadır. Bu ücretin Anayasaya aykırı olmadığı, Anayasa Mahkemesinin 10 Şubat 2004 tarih ve 74-9 sayılı kararı ile de belirlenmiştir. Sabit ücretin, yapılan görüşmeler dışında, abonenin telefon görüşmesini sağlamak üzere bütün yıl boyunca telefon hattının görüşmeye hazır tutulması için, işletmeci şirket tarafından yapılan enerji tüketimi, teknik donanımı, bakım ve yönetim ile personel çalıştırılmasından doğan masrafların karşılığı olduğu, bu uygulamanın yurt dışındaki telekom firmalarınca da yapıldığı, daha önce Dairemizce temyiz incelemesi yapılan dava dosyalarından bilinmektedir…”

denildiği görülmektedir. Karardan anlaşıldığı kadarıyla Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin “aylık/yıllık ücret” uygulamasını sabit ücret olarak değerlendirdiği, Yargıtay 13. ve 19. Hukuk Daireleri’nin GSM operatörleri tarafından uygulanan sabit ücretlere ilişkin onama kararlarında olduğu gibi bu ücretin bir hizmet karşılığı alındığına karar verdiği anlaşılmaktadır.

GSM-Mobil Telefon hatlarında “Sabit Ücret” uygulaması hakkında Yargıtay 13. ve 19. Hukuk Daireleri vermiş oldukları istikrar kazanmış kararlarda, GSM-Mobil Telefon sisteminde sabit ücret olarak tanımlanan ve alınan ücretin, verilen hizmet karşılığı olduğu, özellikle devre kiralama ücretlerinin abonelere, görüşme ücretleri dışında oluşan bilgi alışverişi hizmeti karşılığı aylık sabit ücret olarak yansıtıldığı, bilgi alışverişi hizmetinin sürekliliği için gereken enerji sarfı, personel istihdamı ve teknik donanıma ilişkin masrafların abonelere eşit biçimde yansıtılmasının ancak aylık sabit ücret uygulamasıyla söz konusu olabileceği belirtilmişti. Yine anılan kararlarda, aylık sabit ücreti, işletmecinin görüşünü ve yurtdışında uygulanan benzer tarifeleri dikkate alarak Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Telekomünikasyon Kurumu belirleyeceğinden, GSM sisteminde sabit ücret olarak tanımlanan ve alınan ücretin, verilen hizmet karşılığı olduğunun kabulü gerekeceği belirtilerek GSM şirketlerinin sabit ücret talebinin kabulüne dair mahkeme kararları onanmış idi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin yukarıda anılan bozma kararı halen kesinleşmiş değildir. Yerel mahkemenin kararında ısrar etmesi halinde konunun Yargıtay Dava Daireleri Genel Kurulu’na gitmesi ihtimali bulunmaktadır.