Almanya Federal Kartel Ofisi Facebook’un Farklı Kaynaklardan Kullanıcı Verisi Toplamasını Engelledi

Şubat 2019 Ecem Süsoy Uygun
% 0

Giriş

Almanya Federal Kartel Ofisi (Bundeskartellamt) (“Alman Rekabet Kurumu” veya “Kurum”), 06.02.2019 tarihli kararında (“Karar”)[1] Facebook’un, veri işleme politikası doğrultusunda kullanıcı verilerini işlemesi faaliyetine bazı kısıtlamalar getirdi ve bu bağlamda Facebook’un[2] bazı davranışlarına son vermesine karar verdi[3]. İlgili Karar doğrultusunda Facebook, Almanya’daki kullanıcılarına uyguladığı hizmet koşullarını değiştirmek zorunda bırakıldı. Kurum’un bu Kararı, Facebook’un kişisel verileri kapsamlı bir şekilde işlemesini hem kişisel verilerin korunması hem de rekabet hukuku açısından ele alması nedeniyle büyük önem taşır.

Alman Rekabet Kurumu’nun Facebook Hakkındaki Şüpheleri, Hikâyenin Başlangıcı

Facebook kullanıcıları, Facebook"un internet sitesi veya akıllı telefon uygulamaları haricinde de veri toplayabileceğini ve bu verileri ilgili Facebook kullanıcılarının hesabına aktarabileceğini öngören hizmet şartlarını kabul etmek kaydıyla Facebook"un sosyal ağını bugüne kadar kullanmaktaydılar[4]. Bu bağlamda, yalnızca Facebook’un web sitesinde toplanan veriler değil, aynı zamanda Facebook’un sahip olduğu web sitelerinde, uygulamalarında (apps), üçüncü tarafların web sitelerinde ve akıllı telefonlarında toplanan veriler de birleştirilip kullanıcının Facebook hesabına aktarılabilmektedir[5].

Üçüncü taraf kaynakları, Facebook"un sahip olduğu WhatsApp, Oculus, Masquerade ve Instagram"ın kurumsal hizmetlerini ve üçüncü taraf web sitelerini ve uygulamalarını kullanarak veri toplamaktadır[6]. Eğer, bir üçüncü taraf web sitesine ilk kez giriş yapıldığında “Beğen” tuşu, “Facebook girişi” veya “Facebook Analytics” gibi analitik hizmetleri içeren "Facebook Business Tools" araçları gömülü ise, veriler uygulama programlama ara yüzleri (API) aracılığıyla Facebook’a iletilmektedir[7].

Kullanıcılar tarayıcı veya cihaz ayarlarında web izlemesini (web tracking) engellemiş olsalar bile, Facebook’un şart ve koşullarına göre, bu veriler kullanıcının Facebook hesabındaki verilerle birleştirilip Facebook tarafından kullanılabilmektedir[8]. Kurum’a göre, söz konusu şartlar ve koşullar ne veri koruma prensipleri altında gerekçelendirilebilir ne de rekabet hukuku standartlarına uygundur[9].

Yukarıda belirtildiği şekilde veri kaynaklarının birleştirilmesi ve Facebook’un her bir kullanıcı için benzersiz bir veri tabanı oluşturması[10] Alman Rekabet Kurumu’nun dikkatini çekmiştir. Bunun üzerine Kurum, Amerikan asıllı Facebook Inc., şirketin İrlandalı iştiraki ve merkezi Hamburg’da bulunan Facebook Germany GmbH aleyhine Mart 2016"da bir soruşturma başlattı[11]. İlk olarak, Facebook"un kullanım koşullarının veri koruma hükümlerini ihlal etme şüphesi üzerinde duruldu. Ancak söz konusu olayda, Facebook’un kullanım koşullarının kullanıcılarına haksız koşullar dayatan bir kötüye kullanım hali teşkil edebileceği tespit edildi[12]. Bu nedenle Kurum, Facebook’un sosyal ağlar pazarındaki muhtemel hâkim durumunu kullanıcı verilerinin kullanımına ilişkin özel hizmet koşulları vasıtasıyla kötüye kullanıp kullanmadığını inceledi[13].

Alman Rekabet Kurumu Başkanı Andreas Mundt, henüz pazar araştırması yapmaksızın Facebook"un sosyal ağlar pazarında hâkim durumda olduğuna işaret etmiş ve hâkim durumdaki şirketlere Facebook üzerinden şöyle bir mesaj vermiştir: “Hâkim şirketler özel yükümlülüklere tabidir. Bunlar, pazarla ilişkili olduğu sürece yeterli hizmet koşullarının kullanımına ilişkindir. Facebook gibi reklamlar ile finanse edilen internet hizmetleri için, kullanıcı verileri son derece önemlidir. Bu nedenle, tüketicilerin, toplanan verilerin türü ve kapsamı hakkında yeterince bilgi sahibi olup olmadıklarının pazar gücünün kötüye kullanımı açısından da incelenmesi önemlidir.” [14].

Kurum, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (“GDPR”) belirtilen veri koruma sınırlarının aşılması nedeniyle ve Facebook’un hâkim durumu da göz önünde bulundurulduğunda, Facebook’un veri toplama sürecine Rekabet Kanunu açısından müdahale etmiştir[15].

Facebook’un Alman Pazarındaki Durumu

Facebook; çeşitli dijital ürünler, akıllı telefonlar için çevrimiçi hizmetler ve uygulamalar geliştiren ve işleten bir platformdur[16]. Facebook.com, 2008"den beri Almanya"da faaliyetini sürdürmektedir. Facebook’un 2018 yılında Almanya"daki günlük aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 23 milyon iken, yaklaşık 32 milyon kullanıcı ise aylık aktif kullanıcı olarak sınıflandırılmıştır[17].

İlgili pazarın belirlenmesi amacıyla, Alman Rekabet Kurumu’nun ayrıntılı bir inceleme yaptığı görülmektedir. Bu anlamda, Facebook’un iş modeli ve ücretsiz hizmet sağlayan çok taraflı bir ağ pazarındaki özellikli nitelikleri incelendi[18]. Pazardaki talep yönlü ikame edilebilirliğe dayanarak Kurum ilgili ürün pazarını, pazarın karşı tarafını oluşturan özel kullanıcılar ile ilgili bir özel sosyal ağ pazarı olarak tanımladı[19]. İlgili coğrafi pazar ise Almanya olarak belirlendi. Kurum’un bulgularına göre, Facebook, özel kullanıcıların kullandığı sosyal ağlar açısından Alman pazarında hâkim durumdadır ve sonuç olarak Alman Rekabet Kanunu uyarınca hâkim durumun kötüye kullanılması kontrolüne tabi tutulmalıdır[20].

Kurum, Facebook"un ilgili pazardaki kullanıcı temelli pazar payını inceleyip payının %95"i aştığını tespit etti[21]. Pazar payı hesaplanırken Kurum, ağı kullanmak için yoğun olarak harcanan süreyi önemli bir gösterge olarak kabul etti[22]. Öte yandan, Alman Rekabet Kanunu’nda yapılan son değişiklik doğrultusunda, Kurum’un pazar gücüne ilişkin değerlendirmesi yalnızca pazar payına dayanmamaktadır[23]. Pazar gücünü belirleyen unsurlar genişletildi. Örneğin; rekabetçi bir şekilde verilere erişim, ağ etkisine dayalı ölçek ekonomileri, bir veya birkaç farklı hizmeti kullananların davranışları ve inovasyon kaynaklı rekabetçi baskının gücü gibi unsurlar pazar gücünü belirleyen unsurlar olarak dikkate alınmaya başlandı[24].

Facebook’un yüksek pazar payına ek olarak, yukarıda belirtilen unsurlar Facebook’un pazar gücünü ortaya koydu[25]. Ayrıca, Kurum, Facebook"un konumunun doğrudan ağ etkileri ile daha da güçlendiğini ve kullanıcıların başka bir sosyal ağa geçmelerinin zor olduğunu tespit etti[26].

Facebook’un Hâkim Durumunu Kötüye Kullanması

Facebook’un uyguladığı veri politikası doğrultusunda, Facebook"un, Facebook dışındaki kaynaklardan kullanıcı ve cihazlarla ilişkili verileri toplaması ve bunları Facebook üzerinden toplanan verilerle birleştirilmesi mümkündür[27]. Bu verilerin toplanması ve birleştirilmesi, sosyal ağ pazarındaki hâkim durumun sömürücü iş koşullarının uygulanması suretiyle kötüye kullanılması olarak değerlendirildi[28]. Ancak Alman Rekabet Kurumu, belirtilen sömürücü uygulamaları nedeniyle Facebook"a herhangi bir para cezası uygulamadı. Bu dosya kapsamında, Kurum’un ihlalleri cezalandırmak için para cezası vermeye değil, Facebook"un gelecekteki davranışlarını değiştirmeye odaklandığı görülmektedir[29]. Elbette ki Kurum, Facebook’un tekrarlayan kötüye kullanma davranışlarında veya zarar verme potansiyeli yüksek olan hallerde para cezası verebilecektir[30].

Rekabet Kanunu ve Veri Koruma Kanununun Birlikteliği

Alman Rekabet Kurumu, Alman Rekabet Kanunu hükümleri ile başlıca veri koruma otoriteleri tarafından uygulanan GDPR’ın veri koruma ilkeleri arasındaki ilişkiyi yakından inceledi[31]. Kurum’un Kararı uyarınca, Facebook gibi hâkim durumda bulunan şirketlerin davranışlarının rekabet kanunları çerçevesinde incelendiği gibi bu şirketlerin veri işleme yöntemlerinin incelenmesinin de kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır[32]. Kurum’a göre, Anayasal haklara dayanan Avrupa veri koruma düzenlemeleri veya Alman Federal Adalet Divanı’nın kararları (VBL-Gegenwert and Pechstein davaları) dikkate alındığında, veri işleme koşullarının Rekabet Kanuna uygun olup olmadığını değerlendirilmelidir[33]. Ayrıca, Alman Rekabet Kurumu, GDPR’ın ihlal edilip edilmediğine ilişkin olarak değerlendirme yapmasının önünde GDPR hükümleri doğrultusunda herhangi bir engel olmadığı yorumuna vardı[34]. Ayrıca, soruşturma sırasında Kurum, veri koruma kurumları ile temasa geçmiş ve bu kurumlardan hiçbiri kendilerini münhasır yetkili olarak görmemiştir[35].

Facebook gibi hâkim durumdaki şirketlerin hizmetlerini, kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesi için kapsamlı ölçüde izin vermeleri koşuluyla kullandırmaları durumunda[36], bu durum sömürücü iş koşulları dayatması olarak dikkate alınabilir ve ayrıca verilerin korunması endişesine de neden olabilir. Kurum’a göre, hâkim durumdaki şirketlerin veri işleme faaliyetlerini izlemek yalnızca veri koruma görevlileri tarafından yerine getirilemediğinden rekabet kurumlarının da desteğine ihtiyaç duyulmaktadır[37].

Bu anlamda Kurum, Facebook’un veri politikasının GDPR ile uyumlu olup olmadığını incelemiş; ancak Facebook’un, diğer kurumsal hizmetlerden ve ayrıca "Facebook Business Tools" araçlarından elde ettiği kişisel verileri kapsamlı bir şekilde işlemesinin Avrupa veri koruma düzenlemelerini ihlal ettiğini ve veri koruma kuralları uyarınca etkilenen kullanıcıların rızasına tabi olduğuna karar verdi[38]. Facebook"un pazardaki hâkim durumu göz önüne alındığında, kullanıcıların Facebook’un şart ve koşullarını sadece sözleşme akdetmek amacıyla onayladıkları tespit edilmiş, bu durumun GDPR kapsamında verilen bir açık rıza olarak değerlendirilemeyeceği çıkarımına varıldı. Böylelikle, kullanıcılar rıza vermedikçe Facebook’un artık kapsamlı bir şekilde topladığı verileri birleştirmemesi gerektiği belirtildi.

Sonuç

Alman Rekabet Kurumu’nun Kararı uyarınca, Facebook’un, Almanya’daki kullanıcılarına sunduğu hizmet şartlarını ve veri işleme koşullarını uyarlaması ve değiştirmesi gerekmektedir. Her ne kadar Facebook, Kurum’un Kararına katılmayıp Almanya’daki kullanıcılarının Facebook hizmetlerinden yararlanmaya devam etmeleri için Karara itiraz edeceğini belirtse de Karar hem rekabet hem de veri koruma kanunları açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, bu Karar birçok yönden dikkat çekicidir. İlk olarak, Kararda yer verilen Facebook’un pazar analizi ile Facebook’un pazar gücünü belirlemek için kullanılan kıstaslar kayda değerdir. Öte yandan ve en önemlisi, bir rekabet otoritesi olarak Alman Rekabet Kurumu, veri koruma kurallarını ihlal eden hâkim durumdaki bir şirkete karşı hareket etme konusunda kendisini yetkili görmüştür.

Kaynakça

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.