Previous Page  201 / 496 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 201 / 496 Next Page
Page Background

Sonuç

Hem teoride hem de gerek ad hoc gerekse kurumsal tahkimde uy-

gulanan kurallar ışığında, geniş anlamda gizlilik kavramının tahkimin

doğasından kaynaklı olarak bulunmadığı söylenebilir. Çok sayıda tah-

kim kuralı duruşmaların gizliliğini düzenler ve ara sıra, ya açık hü-

kümlerle ya da divanın talimat veya usule ilişkin kural oluşturması va-

sıtasıyla gizlilik yükümlülüğünü öngörür. Ancak, mahremiyet kendili-

ğinden gizliliğe sebebiyet vermez.

Genel itibariyle uygulamada şeffaflık yönünde bir eğilim vardır.

Gizliliği gözeten tarafların menfaatleri ile kamu menfaati arasındaki

çatışma, gizliliğin kapsamının daralmasına yol açmaktadır. Bu sebep-

le, tahkim yargılamalarını tamamen gizli tutmak isteyen tüm taraflara,

sözleşmesel bir gizlilik hükmü öngörmeleri önerilir.

TAHKİM

185