İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7101 sayılı Kanun

Değerli İş Ortaklarımız,

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7101 sayılı Kanun (“Kanun”) 15.03.2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na (“İİK”) önemli değişiklikler getirdi.

Kanun kapsamında getirilen temel değişiklik,  iflas erteleme kurumunun yürürlükten kaldırılması ve konkordato kurumuna ilişkin hükümlerde düzenlemeye gidilmesidir.

Kanun değişikliği öncesinde konkordato talebinde görevli mahkeme icra mahkemeleri iken, Kanun ile görevli mahkeme asliye ticaret mahkemeleri olarak belirlendi.

Kanun’da konkordato mühletine ilişkin önemli bir düzenleme getirilerek geçici konkordato mühleti” adı altında yeni bir kurum tanımlandı. esin konkordato mühletinin sonuçlarını doğuran geçici konkordato mühleti, kural olarak üç ay olmakla birlikte, iki ay daha uzatılabilir.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün görülmesi halinde borçluya tanınan ve bir yıl olarak öngörülen kesin mühlet özel durumlarda altı aya kadar uzatılabilir.

Kesin mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takibe devam edilebilir ancak takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

İflastan farklı olarak, konkordato mühleti boyunca borçlunun ticari faaliyetlerine devam etmesi öngörülür, sözleşmelerin konkordato nedeniyle sona ermeyeceği düzenlenir, konkordato projesinin hazırlanmasına ve kabulüne dair usul ve esaslara yer verilir.

Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden, itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilanından itibaren 10 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir; Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı 10 gün içinde temyiz yoluna gidilebilir.

Kanun kapsamında ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve hakların bir bütün olarak paraya çevrileceği düzenlenir.

Ayrıca, İİK’nın 206. maddesinde düzenlenen alacaklıların öncelik sırası değişti. Kanun ile gümrük resmi ve akar vergisi gibi bir kısım kamu alacaklarının, rehinle temin edilmiş alacaklar karşılandıktan sonra diğer alacaklara nazaran öncelikli ödeneceği düzenlendi.

Kanun kapsamında, iflas dairesince yapılacak kimi işlemlerin süresi kısaltıldı.

Kanun uyarınca, İİK geçici madde 14’ün yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan iflasın ertelenmesi ve konkordato talepleri hakkında, talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

Kanun ile ayrıca yargılamanın hızlandırılması amacıyla, diğer kanunlarda da bazı değişikliler düzenlendi. Bu bağlamda, elektronik tebligata tabi olacakların kapsamı genişletildi ve bu amaçla Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin kurulması hükme bağlandı.

Kanunla, Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda değişiklik yapılarak, tahkim yargılamalarında nihai karara karşı açılacak iptal davalarında "Bölge Adliye Mahkemeleri" görevli olarak belirlendi.

Önemle belirtilmelidir ki ilgili Kanun, 100.000 TL altında kalan ticari davalarda basit yargılama usullerinin uygulanacağını öngörür. Ayrıca, makul sürede yargılamaların tamamlanması amacıyla basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde bilirkişinin görev süresi iki ay olarak düzenlendi.

Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu Kanun’a ilişkin sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz. 

Saygılarımızla,

Ferko Signature, Büyükdere Caddesi, No. 175, Kat. 3, 34394 Esentepe - Şişli, İstanbul

+90 212 291 73 83 (pbx) | +90 212 291 73 82 (fax)

www.erdem-erdem.av.tr