01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Kira Sözleşmesi Hükümleri

Kiracının Türk Ticaret Kanunu’nda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 31.03.2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) Geçici Madde 2 uyarınca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) kira sözleşmesine ilişkin bazı hükümlerinin TBK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süre ile uygulanmayacağı düzenleniyordu. Maddede belirtilen sürenin dolmasıyla, bahsi geçen hükümler 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu hükümler ve madde numaraları şu şekildedir:

Genel Hükümler

  • Kira ilişkisinin devri (TBK m. 323)
  • Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi (TBK m. 325)
  • Olağanüstü fesihte önemli sebepler (TBK m. 331)

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümler

  • Bağlantılı sözleşme (TBK m. 340)
  • Kiracının güvence vermesi (TBK m. 342)
  • Kira bedelinin değiştirilmesi (TBK m. 343)
  • Kira bedelinin belirlenmesi (TBK m. 344)
  • Kiracı aleyhine düzenleme yasağı (TBK m. 346)
  • Sözleşmenin dava yoluyla sona erdirilmesinde dava sebeplerinin sınırlılığı (TBK m. 354)

Kanun Geçici Madde 2 uyarınca, bu hükümlerin yürürlüğe gireceği 01.07.2020 tarihine kadar, sözleşme serbestisi gereği bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak kira sözleşmesi hükümleri, kira sözleşmesinde hüküm olmayan hallerde ise 818 sayılı mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

TBK’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.