7244 Sayılı Kanun ile 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapıldı

17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“6585 sayılı Kanun”) birtakım önemli düzenlemeler yapıldı. Yapılan temel değişiklikler aşağıda özetlenmektedir.

Kanun’un 14. maddesi ile 6585 sayılı Kanun’a “Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” başlıklı Ek Madde 1 eklendi.

Ek Madde 1 uyarınca,

  • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağı ve
  • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı düzenlendi.

Ek Madde 1 kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmasına karar verildi.

Kanun’un 13. maddesi ile 6585 sayılı Kanun’un 18. maddesine (ı) bendi eklendi ve Ek Madde 1’e aykırı davranılması halinde uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Söz konusu idari para cezalarını uygulama yetkisinin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na ait olduğu düzenlendi.

Kanun’un ilgili 13 ve 14. maddeleri 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.