7244 Sayılı Kanun ile Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımına Sınırlama Getirildi

7244 sayılı Yenı̇ Koronavı̇rüs (COVID-19) Salgınının Ekonomı̇k ve Sosyal Hayata Etkı̇lerı̇nı̇n Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değı̇şı̇klı̇k Yapılmasına Daı̇r Kanun (“Kanun”) 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun’un 12. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Geçici Madde 13 eklendi. Bu kapsamda, sermaye şirketleri, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtılmasına karar verebilir. Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler ise dağıtıma konu edilemez. Ayrıca genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Cumhurbaşkanı bu süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya yetkilidir.

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler bu fıkranın kapsamı dışındadır.

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönme karının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir.

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle, madde kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.