COVID-19 Önlemleri Kapsamında İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Adalet Bakanlığı Genelgesi

22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 30 Nisan 2020 tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına karar verildi. Bu Kararın uygulamasına yönelik olarak Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı da 24 Mart 2020 tarihli Genelge’yi (“Genelge”) yayımladı.

Genelge uyarınca, ülke genelinde tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulduğuna dair ayrıca durdurma kararı alınmayacağı, icra ve iflas takipleri ile takip hukukuna ilişkin sürelerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar işlemeyeceği açıklığa kavuşturuldu. Genelge ile yalnızca nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç tutulmuştur.

Genelge’nin 5. maddesi uyarınca, icra dairelerine yapılan ödemelerin kabul edileceği ve dosya kapsamına göre sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen ve borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda icra dairesince tahsil edilen paraların alacaklılara ödenebileceği belirtilir. Aynı maddede, dosya borcunun ödenmesi halinde veya alacaklı vekili talebiyle, haciz ve yakalama şerhlerinin kaldırılabileceği ve dosya kapanma işlemlerinin öncelikle yapılabileceği de düzenlendi.

Ek olarak Genelge, durdurma kararı öncesinde açılmış takipler de dâhil olmak üzere 30 Nisan 2020 tarihine kadar ödeme ve icra emri gönderilmeyeceğini, itiraz ve talep alınmayacağını ve durdurma kararı öncesinde veya süresince verilen ihtiyati haciz kararlarının icra dairesince infaz edilemeyeceğini açıklığa kavuşturdu.

Genelge’de ayrıca icra ve iflas daireleri tarafından satışı yapılacak mal ve haklara ilişkin verilen satış gününün durdurma süresi içerisinde kalması durumunda yeni satış günü verileceği, durdurma kararı öncesinde ihalesi yapılıp kesinleşen ihalelerin ise icra dairelerince tescil işlemlerinin yapılabileceği belirtildi.

Ayrıntılı bilgi için ilgili Genelge’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.