Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

Yeni koronavirüs (“Covid-19”) salgını sürecinde uygulama alanı bulan kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği kavramları, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesinde düzenlenir. Bu düzenlemeye göre kısa çalışma uygulaması; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı nedenlerle iş yerinde uygulanan çalışma süresinin en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az 4 hafta süreyle faaliyetin tamamen ya da kısmen durdurulması hallerinde, iş yerinde 3 ayı geçmemek üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Mevzuat kapsamında salgın hastalık durumu zorlayıcı neden olarak kabul edildiğinden, Covid-19 salgını nedeniyle üretimde ya da hizmette ve dolayısıyla çalışma süresinde azalma ya da faaliyetlerin durması durumları söz konusu ise kısa çalışma uygulamasından faydalanılabilir. Kısa çalışma yapılması için işçinin onayı aranmaz.

Kısa çalışma kapsamında, Türkiye İş Kurumu ("İŞKUR") tarafından işçilere (i) kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve (ii) Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanır.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma koşulları, 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) ile kolaylaştırıldı.

Buna göre;

  • Covid-19 salgını kaynaklı kısa çalışma başvuruları 30.06.2020 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek ve başvurular 60 gün içinde sonuçlandırılacak.
  • Cumhurbaşkanı, işbu başvuru süresini 31.12.2020 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için,

  • Çalışanın kısa çalışma başlama tarihinden önceki son üç yıl içinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödemiş ve kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün bir iş sözleşmesine tabi olarak çalışmış olması gerekir.
  • İşverenin işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/1,II bendinde yer alan sebepler (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller) hariç olmak kaydıyla, işçi çıkarmaması gerekir.

Kısa çalışma uygulaması için, işverenin bu konudaki talebini gerekçeleri ve dayanak belgeleri ile birlikte bağlı bulunduğu İŞKUR birimine sunması ve iş müfettişlerince yapılacak uygunluk denetimi sonucunda iş yerinin bu durumdan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekir.

İŞKUR'un internet sitesinde yayınladığı duyurular kapsamında, Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alınarak, kısa çalışma talebinin elektronik posta yoluyla gönderebileceği bildirildi.

İlgili örnek dokümanlar ve e-posta adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.

İŞKUR tarafından yayımlanan sıkça sorulan sorulara ise buradan ulaşabilirsiniz.