Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde (III-59.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.ç) (“Tebliğ”) 14.05.2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anılan Tebliğ ile On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan tedbirler çerçevesinde Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklik ile, İpotek Finansman Kuruluşları (“İFK”) tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetlerin herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal değerinin, İFK’nın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının beş katını aşamayacağına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Anlam bütünlüğünü sağlamaya yönelik diğer değişikliklerin yanı sıra, Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nin 28. maddesinin birinci fıkrasında yer alan oranların binde sıfır olarak uygulanması suretiyle ihraçlardan Kurul ücreti alınmaması uygulaması, 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.

İlgili Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.