Ercüment Erdem Av. Alper Uzun

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Ocak 2013

Giriş

Elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 19 Ocak 2013 tarihli 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmelik ile bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması, kaliteli hizmet ve uluslararası standartlar esas alınmaktadır.

Yönetmelik; yargısal merciler, bazı kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (“PTT”) aracılığıyla yapılacak elektronik tebligatları düzenlemektedir.

İlgili Mevzuat

Bilindiği üzere 6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/A maddesi eklenmiş ve elektronik ortamda tebligat yapılabilmesi için hukuki imkân sağlanmıştı.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesi şöyledir:

“Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.”
Bu kanuni düzenlemeye uygun olarak çıkarılan yönetmeliğin gerekçesi, şöyle açıklanmaktadır: Son yıllarda teknoloji ve bilişim alanında yaşanan önemli gelişmeler ve bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan yenilikler hayatın tüm alanına yayılmıştır. Kanunların ve buna bağlı olarak düzenlenmesi gereken ikincil mevzuatın işlevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerle paralellik taşıması gerekmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde de teknolojiyle bağlantılı çeşitli düzenlemeler yapılmış ve birçok konuda bilişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar ve kolaylıklar uygulamaya konulmaya çalışılmıştır. Elektronik iletişim, klasik yöntemlere göre çok daha süratli ve az maliyetli bir iletişim yoludur.

Bu hukuki düzenlemelerin amacı, tebligatların mümkün olan en kısa sürede, ucuz, güvenli ve basit şekilde yapılması amaçlanmaktadır.

Elektronik Tebligatın Yapılması

Yönetmelikte, tebligat çıkaran mercilerin elektronik tebligat adreslerini sadece PTT’den alabilecekleri belirtilmiştir. Muhataplar ise elektronik adreslerini PTT’den veya başka hizmet sağlayıcılardan alabilecektir.

Tebligatlar PTT’ye ait sunucular üzerinden; muhatap elektronik tebligat adresini PTT’den almış ise doğrudan, muhatap elektronik tebligat adresini PTT dışındaki hizmet sağlayıcılardan almış ise diğer hizmet sağlayıcıların sunucuları üzerinden muhataba iletileceği düzenlenmiştir. Tebligatlarla ilgili geri dönüşlerin de PTT sunucuları üzerinden tebligatı çıkaran merciin sistemine iletileceği belirtilmiştir. Böylece tebliğ çıkaran mercilerce yapılacak elektronik tebligat da dâhil tüm tebligatlar PTT vasıtasıyla yapılacaktır.

7201 sayılı Kanunda görüleceği üzere, muhatabın elektronik yolla tebligat alabilmesi için “elektronik tebligata elverişli bir elektronik adres” bildirmesi gerektiği düzenlenmiştir. Yönetmelikte, elektronik ortamda hukuki geçerliliğe sahip ve güvenilir bir iletişim şekli ortaya koyan ve elektronik iletilerin kullanımı için elektronik tebligata elverişli elektronik adres olan Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) kabul edilmiş ve muhatabın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yetkilendirilmiş bir posta hizmet sağlayıcısından elektronik posta adresi alabilmesine imkân tanınmıştır.

KEP, Yönetmelikte, “Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlanmıştır. KEP, uzun yıllardır Avrupa Birliği üye ülkeleri ve diğer ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, birlikte çalışabilirliğin sağlanabilmesi, teknik formatların belirlenebilmesi, KEP’in işletilme prosedürlerinin, elektronik imzanın ve zaman damgasının uygulanma şeklinin tespiti için Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından Kasım 2008’de ETSI TS 102 640 standardı uluslararası standart olarak yayımlanmıştır. ETSI TS 102 640 standardında, elektronik iletişimin elektronik posta altyapısı ve protokolleri kullanılarak gerçekleştirildiği özel bir haberleşme altyapısı olarak tanımlanan KEP’le, elektronik ortamda hukuken geçerliliğe sahip ve güvenli olarak bilgi belge gönderme, alma, saklama ve delillendirme imkânları sağlanmaktadır. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25.08.2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik hükümleri uyarınca tüm hizmet sağlayıcılar üzerinde ve Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde denetim görevi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na, elektronik tebligat hizmetlerine ilişkin denetim görevi verilmiştir.

Uygulama ve Sonuç

Daha önce de bahsedildiği üzere; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüşkomanditşirketlere, elektronik yolla tebligat yapılmasızorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlıolarak yararlanır. Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılmasızorunlu olan muhatapların, tebligatçıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılmasıgereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamamasıhalinde ise Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılabilecektir.

Tebligatıçıkaran merci, elektronik tebligat mesajınıPTT tarafından verilen elektronik tebligat adresi aracılığıylaPTT’ye iletir. PTT, bu mesajızaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almışise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajıulaşan diğer hizmet sağlayıcılarıda bu mesajızaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir.

Yönetmelik’in 9. Maddesi uyarınca elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığıtarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmışsayılacaktır.

Elektronik tebligat ile bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması dikkate alınarak, kaliteli ve hızlı hizmet ile uluslararası standartların yakalanması, tebligat sorunlarının aşılması amaçlanmaktadır.